សារព័ត៌មានមហាខ្មែរ

វិធីសាស្ត្រ ធ្វើអោយ ព្រ ហ្ម ចា រី មានឡើងវិញ

7

លោកវេជ្ជបណ្ឌិត រីដ សេហ្វផល ប្រធានវះកាត់ជម្ងឺទូទៅ និងវះកាត់កែសម្ផស្ស នៅគ្លីនិក ឌីប្រេស លោកនឹងធ្វើការពន្យល់អំពីវិធីកែ ព្រ ហ្ម ចា រី ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ព្រ ហ្ម ចា រី ជាអ្វី?៖ ព្រ ហ្ម ចា រី គឺជាសន្ទះស្បែកស្ដើងនៅក្នុង ទ្វា រ មា ស ស្ដ្រី ហើយមានរ ន្ធ ប្រ ហោ ងដើម្បីឱ្យឈា ម រ ដូ វ ធ្លា ក់ ចេញមក។ គេអាចនិយាយបានម្យ៉ាងទៀតថា ព្រ ហ្ម ចា រី គឺសំដៅទៅលើភាពស្អាតបរិសុទ្ធទាំងផ្លូវកាយទាំងផ្លូវចិត្ដ ដែលមិនមានដាច់រហែក និងមិនធ្លាប់បានឆ្លងកាត់ការ រួ ម ភេ ទ ទោះក្នុងករណីណាក៏ដោយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តើអ្វីទៅគឺជាការកែ ព្រ ហ្ម ចា រី ?៖ ការកែ ព្រ ហ្ម ចា រី គឺជាការកែសន្ទះ ព្រ ហ្ម ចា រី ដែលដាច់រហែកមកជិតដូចដើមវិញ។ ការដាច់រហែកសន្ទះ ព្រ ហ្ម ចា រី គឺបណ្ដាលមកពីកត្ដាច្រើនយ៉ាងដែលទាក់ទងទៅនឹងសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃ ដូចជាដើរ ដេក ឈរ អង្គុយកន្ធែកជើង ការធ្វើការងារធ្ងន់ និងហាត់កីឡាជាដើម។ រាល់ស្ដ្រីឱ្យតែបានឆ្លងកាត់ការ រួ ម ភេ ទ ចំពោះសន្ទះ ព្រ ហ្ម ចា រី សុទ្ធតែទទួលការធ្លុះរហែកទាំងអស់។ ចំពោះក្មេ ងស្រី ដែលទើបនឹងពេញវ័យងាយនឹងទទួលរងនូវការដាច់រ ហែ ក ស ន្ទះ ព្រ ហ្ម ចា រី ណាស់ ជាក់ស្ដែងដូចជាការប្រើប្រាស់ថ្នាំសុលចូលទៅដល់ទ្វា រ មា សជាដើម។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

វិធីកែ ព្រ ហ្ម ចា រី ព្រ ហ្ម ចា រី៖ មិនអាចកែបានទាំងអស់ ឬទាំងស្រុងនោះទេ អាចកែបានតែចំពោះស្ដ្រីដែលមានសល់បំណែកខ្លះៗរបស់សន្ទះ ក្រដាស ព្រ ហ្ម ចា រី តែប៉ុណ្ណោះ ដោយការដេរភ្ជាប់គ្នាឱ្យដូចដើមវិញ។ តែបើសិនជាស្ដ្រីដែលមិនមានបំណែកសល់នៃសន្ទះក្រដាស ព្រ ហ្ម ចា រី គឺមិនអាចកែបាននោះទេ។ នៅពេលដែលកែ ព្រ ហ្ម ចា រី ហើយ មានស្ដ្រី៩០ភាគរយដែលមានធ្លាក់ឈាមដូចជាក្រ មុំ ប រិ សុ ទ្ធ នៅពេលដែល រួ ម ភេ ទ ជាមួយដៃគូឬក៏ជាស្វាមីជាលើកដំបូងបន្ទាប់ពីកែហើយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សារៈប្រយោជន៍នៃការកែ ព្រ ហ្ម ចា រី៖ ការកែ ព្រ ហ្ម ចា រី គឺពិតជាផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនចំពោះស្ដ្រីដែលបានបាត់បង់នូវភាពបរិសុទ្ធ ហើយក៏មិនមែនជារឿងមួយដែលអាក្រក់នោះដែរ។ ផ្ទុយទៅវិញវាជារឿងមួយល្អសម្រាប់សុភាពនារី ដើម្បីបញ្ជាក់ថាខ្លួននៅតែមានភាពបរិសុទ្ធទុកជូនបុរសដែលជាអនាគតស្វាមី ដើម្បីឱ្យស្វាមីមានភាពសប្បាយចិត្ដ និងទុកចិត្ដចំពោះនារីដែលជាភរិយារបស់ខ្លួន និងអាចរស់នៅជាមួយគ្នាយ៉ាងមានភាពកក់ក្ដៅ និងមានសេចក្ដីសុខបំផុត។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ផលប៉ះពាល់នៃការកែ ព្រ ហ្ម ចា រី៖ ជាធម្មតានៅពេលដែលកែ ព្រ ហ្ម ចា រី អាចធ្វើឱ្យហើម ប្រ ដា ប់ ភេ ទ និងមានការឈឺចាប់បន្ដិចបន្ដួចតែប៉ុណ្ណោះ មិនមានអ្វីធ្ងន់ធ្ងរនោះទេ។ តែបើសិនជាអ្នកនាងកញ្ញាទៅធ្វើការកែ ព្រ ហ្ម ចា រី នៅកន្លែងដែលមិនមានសុវត្ថិភាព ឬគ្មានមិនមានជំនាញច្បាស់លាស់ អាចបង្កឱ្យអ្នកនាងកញ្ញាមានផលប៉ះពាល់ជាច្រើន ដូចជាឆ្លងនូវមេរោគផ្សេងៗនៅក្នុង ទ្វា រ មា សដែលធ្វើឱ្យកើតមានបញ្ហាដែលមិនអាចស្មានដល់។ ដូចនេះស្ដ្រីគ្រប់រូបដែលចង់កែ ព្រ ហ្ម ចា រី ឱ្យមានសាជាថ្មីម្ដងទៀតនោះ គឺត្រូវតែទៅកន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាព និងមានជំនាញខ្ពស់បំផុត ព្រោះកន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាពនិងមានជំនាញច្បាស់លាស់ គឺអាចឱ្យអ្នកនាងកញ្ញាចៀសផុតពីការឆ្លងនៅមេរោគផ្សេងៗជាច្រើនដែលបង្កឱ្យមានបញ្ហាចំពោះសុខភាព។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

វិធីការពារក្រោយពេលកែ ព្រ ហ្ម ចា រី៖ វិធីការពារនៅក្រោយពេលកែ ព្រ ហ្ម ចា រី វាជារឿងមួយសំខាន់ណាស់សម្រាប់សុភាពនារី ដូចនេះនៅក្រោយពេលដែលកែ ហើយមិនត្រូវធ្វើការ រួ ម ភេ ទ ភ្លាមៗនោះទេ គឺត្រូវតមការ រួ ម ភេ ទ រយៈពេល១ខែ ការធ្វើបែបនេះគឺដើម្បីឱ្យមុខរបួសឆាប់ជាសះស្បើយ។ ម្យ៉ាងទៀតនៅមុនពេលដែល រួ ម ភេ ទ ត្រូវតែទៅឱ្យអ្នកជំនាញពិនិត្យមើលសាជាថ្មីម្ដងទៀត និងទទួលការណែនាំពីអ្នកជំនាញនៅពេល រួ ម ភេ ទ ជាលើកដំបូងបន្ទាប់ពីកែហើយ។ នៅក្រោយពេលដែលរួ ម ភេ ទជាលើកដំបូង គឺតែងតែមានការឈឺចាប់ និងមានឈា មដូ ច ជា នា រី ក្រ មុំ ប រិ សុ ទ្ធ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


ម្យ៉ាងទៀតបើសិនជាមានបញ្ហាអ្វីមួយនៅក្រោយពេលដែល រួ ម ភេ ទហើយ ដូចជាមានការឈឺចាប់យូរថ្ងៃ គួរតែប្រញាប់មកពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញ មិនត្រូវបណ្ដោយទុកយូរថ្ងៃពេកនោះទេ។ ត្រូវមកជួបជាមួយអ្នកជំនាញ ដើម្បីឱ្យអ្នកជំនាញពិនិត្យរកមូលហេតុ ចៀសវាងកើតមានដំណាក់កាលធ្ងន់ធ្ងរ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អត្ថបទទាក់ទង