សារព័ត៌មានមហាខ្មែរ

វិធីដោះស្រាយក្រចេញទឹ ក កា ម

2

ក្រចេញទឹ ក កា ម ជាអ្វី? ក្រចេញទឹ ក កា ម ឬមិនចេញទឹ ក កា ម គឺជាវិបត្ដិ ផ្លូ វ ភេ ទ ដែលមានទម្រង់ជាច្រើនដោយឡែកៗពីគ្នា។ ក្រចេញទឹ ក កា ម ឃើញមានជារូបភាពច្រើនសណ្ឋានកើតមាននៅលើបុរ ស ភេ ទ ដូចជាការខកខានមិនបានទទួលសេចក្ដីសុខ ផ្លូ វ ភេ ទ ដល់កំពូល អសមត្ថ ភាពបាញ់បញ្ចេញទឹ ក កា ម ឬការមិនបញ្ចេញទឹ ក កា ម គ្មានបរមសុខ ផ្លូ វ ភេ ទ ជាដើម។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យ៉ាងណាម៉ិញ ការចេញទឹ ក កា ម និងការឡើងរឹងនៃ លិ ង្គ (លិ ង្គ បះ) ជាដំណាក់កាលពីរដោយឡែកពីគ្នានៅក្នុងការឆ្លើយតប ផ្លូ វ ភេ ទ របស់បុរ ស ភេ ទ ។ បុរសអាចមាន លិ ង្គ ឡើងរឹងដោយមិនបានបាញ់ចេញទឹ ក កា ម ហើយក៏មិនបានឈានដល់បរមសុខដល់កំពូល ដែរ។ ប៉ុន្ដែសេចក្ដីសុខ ផ្លូ វ ភេ ទ ដ ល់ កំពូ លរបស់បុរស គឺជាពេលបាញ់ចេញទឹ ក កា ម ។ មិនបានបាញ់បញ្ចេញទឹ ក កា ម ពេលមានទំនាក់ទំនង ផ្លូ វ ភេ ទ គឺជាករណីមិនចេញ ទឹ ក កា ម ឬក្រចេញទឹ ក កា ម ។ ករណីក្រចេញទឹ ក កា ម មិនសូវកើតមានញឹកញាប់ដូចករណីឆាប់ចេញ ទឹក កា ម នោះទេ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តាមរយៈបទពិសោធន៍ដែលទទួលបានពីការពិគ្រោះ ផ្លូ វ ភេ ទ បានបង្ហាញថាទោះបីជាការបបោសអង្អែល លេង ប្រ ដា ប់ ភេ ទ ឬការ រួ ម ភេ ទយ៉ាងស្រើបស្រាលគ្រប់គ្រាន់បែបណា ព្រមទាំងរយៈពេលយូរប៉ុណ្ណាក៏ដោយ ក៏បុរសរងវិបត្ដិមិនឆាប់ចេញ ទឹ ក កា ម ដែរ។ ផ្ទុយទៅវិញ គាត់នឹងអាចចេញទឹ ក កា ម មួយរយៈពេលយ៉ាងយូរបន្ទាប់ពីប្រតិបត្ដិការ ផ្លូ វ ភេ ទ មក។ ករណីម្យ៉ាងទៀត ការបាញ់ទឹ ក កា ម ចេញ មិនកើតមានតែម្ដង ដែលអាចហៅបានថាជាការមិនចេញទឹ ក កា ម ។ ជាទូទៅ ការបាញ់ចេញ ទឹ ក កា ម អាចកើតមានឡើង ពេល ដែលការ រួ ម ភេ ទ មានកាមារម្មណ៍ពុះកញ្ជ្រោលដល់កម្រិតកំពូល ដែលស្ដែងចេញជាសេចក្ដីសុខដល់កំពូល។ ករណីមួយចំនួនគ្រាន់តែជា ការក្រចេញ ទឹ ក កា ម មួយរយៈ ឬក៏ជាការពិបាកចេញទឹ ក កា ម បែបនេះគ្រាន់តែជាវិបត្ដិនៃការចេញ ទឹ ក កា ម តែប៉ុណ្ណោះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


ការបាញ់ច្រាល ទឹ ក កា ម៖ ទាក់ទងនឹងការមិនចេញ ទឹ ក កា ម តាម លិ ង្គ ដែលជាករណីមិនចេញ ទឹ ក កា ម ឬក្រចេញទឹ ក កា ម ឃើញមានករណីបាញ់ច្រាល ទឹ ក កា ម ចូលទៅក្នុងប្លោកនោម។ ការបាញ់ច្រាល ទឹ ក កា ម នេះកើតមានឡើងដោយគ្មានវិបត្ដិ ឬការលំបាកកើតឡើងឡើយ។ បុរស ទទួលអារម្មណ៍សប្បាយខាង ផ្លូ វ ភេ ទ និងសេចក្ដីសុខ ផ្លូ វ ភេ ទ ដ ល់កំពូ លជាធម្មតា ប៉ុន្ដែគ្រាន់តែទឹ ក កា ម មិនហូរចូលតាមបង្ហូរនោមចេញ មកក្រៅតា ម លិ ង្គ។ ជាទូទៅ ទឹ ក កា ម អាចច្រាលចូលទៅក្នុងប្លោកនោម។ បញ្ហានេះច្រើនតែកើនឡើងបន្ទាប់ពីមានការវះកាត់ក្រពេញ ប្រូស្ដាត ឬប្លោកនោម ហើយជួនក៏ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាសរសៃប្រសាទ ឬការប្រើប្រាស់ថ្នាំពេទ្យមួយចំនួនផងដែរ។ ចំណែកឯក្រពេញ ទឹ ក កា ម មិនបាញ់ចេញទឹ ក កា ម ហើយក៏មិនទទួលសេចក្ដីសុខដ ល់កំ ពូ លដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រចេញទឹ ក កា ម បំបែកបំបាក់ដៃ គូ រួ ម ភេ ទ?

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពេលមានទំនាក់ទំនង ផ្លូ វ ភេ ទ បុរសមិនមែនចេះតែទទួលការត្រេកត្រអាល ឬសេចក្ដីសុខ ផ្លូ វ ភេ ទ ១០០% រាល់លើកនោះ ឡើយ។ ជួនកាលទំនាក់ទំនងជាច្រើនបានកើតមានឡើងដោយគ្មានការសប្បាយខាង ផ្លូ វ ភេ ទ ទោះបីជាមានចំណង់ក្ដី ហើយទោះបីជា ការអនុវត្ដ ផ្លូ វ ភេ ទ ធ្វើទៅបានល្អប្រកបទៅដោយប្រសិទ្ធភាព ដូចជាការលិ ទ្ធ ជ ញ្ជ ក់ ឬការស៊ ក ប ញ្ចូ ល លិ ង្គបានដល់ទីជ្រៅបែបណាក្ដី។ ក្នុងករណីនេះបុរសគ្រាន់តែជួបជុំ ស្នេ ហា ឬ ផ្លូ វ ភេ ទ ប៉ុណ្ណោះ តែមិនសប្បាយពេញចិត្ដពេញថ្លើមឡើយ។ បុរសថ្វីត្បិតតែមិនបញ្ចេញទឹក កាម តែលិ ង្គ របស់គាត់នៅតែអាចឡើងរឹងបានដោយងាយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សម្រាប់ស្ដ្រីជាដៃគូ ការលំបាកចេញ ទឹ ក កា ម បែបនេះអាចបង្កើតជាក្ដីព្រួយបារម្ភ និងធ្វើឱ្យមនោសញ្ចេតនាជា ស្ដ្រី ភេ ទដែល គិតគូដល់បុរស ត្រូវរងការប៉ះទង្គិច។ ស្ដ្រីមួយចំនួនរំខានចិត្ដជាខ្លាំងដោយសារស្ថានភាពមិនចេញទឹ ក កា ម ឬក្រចេញទឹ ក កា ម ។ ការ មិនមានចេញទឹ ក កា ម ប៉ះពាល់ដល់លក្ខណៈស្ដ្រី ភេ ទ ដែលចង់រួមសុខរួមទុក្ខជាមួយបុរសជាដៃគូ។ ករណីនេះស្ដ្រីមួយចំនួនទៀតគិតថា ជារឿងមិនប្រក្រតី ជាជីវភាព ផ្លូ វ ភេ ទ មិនដល់គោលដៅ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ផ្ទុយទៅវិញ ការមិនចេញទឹ ក កា ម ឬក្រចេញទឹ ក កា ម មិនមែនសុទ្ធតែជាបញ្ហាសម្រាប់ស្ដ្រីជាដៃគូនោះទេ។ ផ្ទុយទៅវិញ ស្ដ្រីភាគច្រើនពេញចិត្ដពេញថ្លើមនឹងករណីនេះ ព្រោះជាឱកាសអូសបន្លាយការ រួ ម ភេ ទបានយូរ និងការត្រេកត្រអាលកាន់តែបានស្កប់ ស្កល់នោះ សម្រាប់ស្ដ្រីដែលមាន កា ម កិ លេ ស ខ្ពស់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សរុបមក ដោយសារក្រចេញទឹ ក កា ម ការ រួ ម ភេ ទ ត្រូវបានអូសបន្លាយរយៈពេលយូរ។ ទោះបីជាករណីណាក៏ដោយ ស្ដ្រីជា ដៃគូជាទូទៅខកចិត្ដ ឬអាក់អន់ចិត្ដ ព្រោះថាស្ដ្រីដៃគូចង់ឃើញបុរសដៃគូទទួលសេចក្ដីសុខដល់កំពូល។ ជួនកាលបុរសធ្វើត្រាប់ជា ទទួលសេចក្ដីសុខដល់កំពូល។ វិបត្ដិនេះអាចជារឿងរ៉ាវដុំកំភួននៅក្នុងគ្រួសារ ករណីប្ដីប្រពន្ធចង់បានកូន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កម្រិតក្រចេញទឹ ក កា ម៖ វិបត្ដិក្រចេញ ទឹ ក កា ម នេះមានកម្រិតផ្សេងៗគ្នា។

កម្រិតទី១ ៖ បុរសមិនដែលធ្លាប់ចេញទឹ ក កា ម ទាល់តែសោះ។

កម្រិតទី២ ៖ បុរសអាចចេញទឹ ក កា ម បានតែពេលលេ ង ប្រ ដា ប់ ភេ ទ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កម្រិតទី៣ ៖ បុរសអាចចេញទឹ ក កា ម ដោយឯកឯង បូករួមនឹងការលេងប្រ ដា ប់ភេ ទ ឬពេលស្ដ្រីជាដៃ គូ លិទ្ធ បៀ មប្រ ដា ប់ ភេទ។

កម្រិតទី៤ ៖ បុរសអាចចេញទឹ ក កា ម ដោយតម្រូវឱ្យមានការ រួ ម ភេ ទ ស៊កប្រ ដា ប់ ភេ ទ ចូលក្នុង ទ្វា រ មា សស្ដ្រីក្នុងរយៈពេល យូរ។

ក្រចេញទឹ ក កា ម ៖ មានហេតុ ទើបមានផលវិបត្ដិក្រចេញទឹ ក កា ម ត្រូវបានបែងចែកជាពីរប្រភេទ គឺប្រភេទទី១ និងប្រភេទទី២។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

1. ក្រចេញទឹ ក កា ម ប្រភេទទី១ ៖ ជាវិបត្ដិដែលកើតមានឡើងចាប់តាំងពីការ រួ ម ភេ ទ លើកដំបូងម្ល៉េះ។ ប្រភេទក្រចេញ ទឹ ក កា ម នេះ ជារឿយៗជាវិបត្ដិដែលកើតឡើងលើមនុស្សប្រុសដែលមិនគ្រប់បុគ្គលិកលក្ខណៈ អៀនច្រើនមិនហ៊ាននិយាយស្ដី និងមិនខ្វាយ ខ្វល់ពីរឿងរ៉ាវដែលកើតមានឡើង។ ទំនាស់ខាងក្នុងផ្លូ វ ចិ ត្ដ ក៏ច្រើនតែជាបញ្ហាដែរ។ ការព្យាបាល ផ្លូ វ ភេ ទ ទើបអាចជម្រុញឱ្យបុរសរង គ្រោះជំនះអភិវឌ្ឍន៍ការលំបាកក្នុងជីវភាពរស់នៅរបស់ខ្លួនបាន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជួនកាលទៀត វិប ត្ដិ ក្រ ចេញ ទឹ ក កា ម នេះស្រាលៗតែប៉ុណ្ណោះ បុរសអាចលេងប្រ ដា ប់ ភេ ទ ខ្លួ ន ឯងបាន។ ប៉ុន្ដែមិនមាន លក្ខណៈប្រសើរដូចក្នុងករណី ស៊ ក លិ ង្គ ចូ លក្នុង ទ្វា រ មា សឡើយ។ ព្រោះថាការប៉ះពាល់ លិ ង្គ តម្រូវឱ្យមានការបបោសអង្អែលតាមបែប រិតត្បិតស្រើ ប ស្រា ល ។ ក្នុងករណីនេះ មិនគួរប្រព្រឹត្ដឡើយ គួរតែជ្រើសរើស ផ្លូ វ ស ម្រេ ច ត ម្រេ ក ត ណ្ហា និងផ្លូវឈានទៅរកសេចក្ដីសុខ ដល់កំពូលបែបផ្សេង។ សូមទៅពិគ្រោះជាមួយអ្នកជំនាញខាង ផ្លូ វ ភេ ទ ដែលអាចជួយប្រាប់ និងព្យាបាលទាំងប្ដីទាំងប្រពន្ធបាន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

2. ក្រចេញ ទឹ ក កា ម ប្រភេទទី២ ៖ ជាវិបត្ដិដែលកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីជីវភាព ផ្លូ វ ភេ ទ ធម្មតាគ្មានវិបត្ដិនេះ។ ករណីនេះ ច្រើនតែកើតឡើងដោយសារការតឹងតែងផ្លូវអារម្មណ៍ផ្លូវចិត្ដ ឬស្ដ្រេស្ស ដែលកើតឡើងមុនវិបត្ដិក្រចេញ ទឹ ក កា ម ។ ម្យ៉ាងទៀតពេល កើតមានវិបត្ដិក្នុងទំនាក់ទំនង ផ្លូ វ ភេ ទ ដូចជាការមិនទុកចិត្ដគ្នាជាមួយដៃគូ រួ ម ភេ ទ ជាដើម ឬក៏ពេលមានព្រឹត្ដិការណ៍កើតឡើងនៅពេល កំពុងរួ ម ភេ ទ ដូចជាភ្ញាក់ច្រឡោតពេលរួ ម ភេ ទ ជាដើម ព្រមទាំងទើបតែរួ ម ភេ ទ រួចមួយសារថ្មីៗ ទាំងនេះក៏ជាការបង្កវិបត្ដិក្រចេញ ទឹ ក កា មដែរ។ ការវិលមករកលទ្ធភាពបាញ់ចេញទឹ ក កា ម ជាធម្មតាវិញ កើតឡើងវិញបន្ដិចម្ដងៗ បើសិនជាសេចក្ដីទុកចិត្ដ និងការធូរ ស្បើយផ្លូវចិត្ដវិលមកភាពធម្មតាវិញ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅមានមូលហេតុផ្សេងទៀតដែលអាចបង្កក្រចេញទឹ ក កា ម តែដោយកម្រ ដូចជាករណីជម្ងឺសរីរាង្គជាដើម។ ករណីក្រចេញ ទឹ ក កា ម ដែលបណ្ដាលមកពីមូលហេតុសរីរាង្គ ដូចជាវិបត្ដិប្រព័ន្ធប្រសាទ ជម្ងឺខួរឆ្អឹងខ្នង ស្លាប់មួយចំហៀងខ្លួនដោយការដួលជាដើម។ ជួនអាចកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីធ្វើការវះកាត់ក្រពេញប្រូស្ដាត ឬប្លោកនោម ក្នុងករណីនេះ ច្រើនតែកើតមានដោយអមជាមួយវិបត្ដិ ការឡើងរឹងនៃ លិ ង្គ ។ ការលំបាក និងវិបត្ដិនេះ ជួនកើតមានតែមួយរយៈប៉ុណ្ណោះ។ ដោយឡែកឱសថមួយចំនួនក៏អាចមានឥទ្ធិពលទី២ របស់ខ្លួន នាំឱ្យមានវិបត្ដិក្រចេញ ទឹ ក កា ម នេះផងដែរ ដូចជាថ្នាំព្យាបាលសរសៃប្រសាទ ថ្នាំព្យាបាលផ្លូវចិត្ដ ថ្នាំព្យាបាលលើសឈាម ថ្នាំព្យាបាលជម្ងឺទឹកនោមផ្អែមជាដើម។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អត្ថបទទាក់ទង