សារព័ត៌មានមហាខ្មែរ

១៥នាទីអាចជួយឱ្យមនុស្សស្រីបញ្ចេញ ទឹ ក កាម បានសម្រេច

63

កា រ បឺ ត មា ត់ និងស្ទាបអង្អែលខ្លួនប្រាណរបស់ដៃគូក្នុងរយៈពេល ២ នាទី នឹងធ្វើឱ្យស្នេហារបស់អ្នកឡើងដល់ចំណុចកំពូលឆាប់រហ័ស។ មនុស្សស្រីពិបាកនឹងបញ្ចេញ ទឹ ក កា ម ជាងបុរស ដូច្នេះប្រសិនបើអ្នកប្រើតិចនិចដូចខាងដើម នោះនឹងអាចជួយឱ្យនាងឆាប់ទទួលបានក្តីសុខដូចអ្នកដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មូលហេតុការប ញ្ចេ ញ ទឹ ក កា ម មិនបានសម្រេច៖ ប្រហែលមកពីក្នុងពេល រួ ម ភេ ទ អ្នកមិនបានបង្កើនការ ឆ្លេ ញ ប្រដា ប់ ភេ ទ នាង ឬការឆ្លេញរបស់អ្នកនៅមានកម្រិត។ បុរសត្រូវការពេលវេលាជាមធ្យមពី ២-៦ នាទី ដើម្បីជួយឱ្យមនុស្សស្រី ស ម្រេ ចបានការបញ្ចេញ ទឹ ក កា ម ដូចបំណង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ចំណាយពេល ៣ នាទីដោយ កា រ បឺ ត មា ត់ និងស្ទា ប អ ង្អែល៖ ចំណាយពេលយ៉ាងហោចណាស់ ៣ នាទី ដើម្បីធ្វើឱ្យមានស ម្រើ បកើត ពី កា រ បឺ ត មា ត់។ យោងតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវពីសាកលវិទ្យាល័យឡាហ្វាយ៉េត សហរដ្ឋអាមេរិចបានឱ្យដឹងថា៖ កា រ បឺ ត មា ត់ អាចជួយកាត់បន្ថយភាពតានតឹងក្នុងចិត្ត ជួយឱ្យមានស ម្រើ ប ភ្លាមៗ។ លើសពីនេះទៀត យោងតាមអ្នកស្រាវជ្រាវជនជាតិអាលឺម៉ង់បានឱ្យដឹងដែរថា៖ តិចនិចបែបនេះអាចធ្វើឱ្យអរម៉ូនអុកស៊ីតូស៊ីនក្នុងខ្លួនមនុស្សស្រីមានការកើនឡើង ធ្វើឱ្យងាយនឹងសម្រេចបានការប ញ្ចេ ញ ទឹ ក កា ម។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ អ្នកគួរចងចាំថា៖ ត្រង់ផ្នែកកជាតំបន់ ដែលនាងពេញចិត្តបំផុត។ កុំភ្លេច ចំ ណ ង់ ត ណ្ហា ការ ថើ ប ត្រង់ចំណុចសំខាន់ៗ លើរាងកាយរបស់នាង ដើម្បីសម្រេចការប ញ្ចេ ញ ទឹ ក កា ម បានលឿន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ចំណា យ ពេ លពី ៤-៥ នាទីស្ទា ប អ ង្អែ លមុនពេល នា ង ស្រា ត៖ ត្រូវស្ទា ប ប បោ ស អ ង្អែ លខ្លួ នប្រា ណ នា ង មុនពេល ដោះ ខោ អា វក្នុងនា ង ចេញ។ ទោះជាយ៉ាងណាមិនត្រូវធ្វើប្រញាប់ពេកទេ។ សូមស្ទា ប ប បោ សអ ង្អែ ល ផ្នែកខាងក្រៅយឺតៗ បន្ទាប់ម ក ដោះ ខោ អា វក្នុងនាងចេញ តិចនិចបែបនេះនឹងធ្វើឱ្យមនុស្សស្រី មា ន ស ម្រើ បខ្លាំង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ចំណាយពេលពី ៧-៩ នាទីដើម្បី បឺ ត មា ត់៖ យោងតាមអ្នកជំនាញមកពីសហរដ្ឋអាមេរិចបាននិយាយថា៖ ការ បឺ ត មា ត់ គឺជា តិ ច និ ចមួយធ្វើឱ្យនាងសម្រេចបានការប ញ្ចេ ញ ទឹ កកា មបានលឿន។ កុំរំលងការ បឺ ត មា ត់ ប្រើមា ត់ ថើ ប និង លឹ ឌ លើចំណុចសំខាន់ៗលើខ្លួនប្រាណនាង ដូចជាត្រង់ក ដើមទ្រូង ពោះ ប្រ ដា ប់ ភេ ទ ភ្លៅ…។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ចំណាយពេលពី ១០-១៥ នាទីដើម្បីឡើងដល់ចំ ណុ ចកំ ពូ ល៖ យោងតាមការសិក្សាក្នុងទស្សនាវដ្តីឱសថផ្លូ វ ភេ ទ បានឱ្យដឹងថា៖ កម្រិតក្តីសុខមានក្នុងពេលរួ ម ភេ ទ ស ម្រេ ចបានក្រោយពេល ៧ នាទីជាមធ្យម។ ដូច្នេះ រយៈពេលក្រោយ ១០ ទៅ ១៥ នាទីមុនពេលចាប់ផ្តើម ប្រ យុ ទ្ធ គឺជាពេលវេលាមួយដែលល្អបំផុត ដើម្បីឈានដល់ ចំ ណុ ច កំ ពូ ល។ ភាពចាំបាច់នៅនាទីចុងក្រោយត្រូវបង្កើនល្បឿន ដើ ម្បី ឱ្យ នា ងស ម្រេ ច បានការបញ្ចេ ញ ទឹ ក កា ម។ ក្រោយពេលបញ្ចប់ អ្នកត្រូវរក្សាការគេ ង ជិ ត នា ង ហើយបឺ ត មា ត់នាង ដើម្បីជាការអរគុណសម្រាប់ការឱ្យ ខ្លួ ន ប្រា ណរបស់នាង៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អត្ថបទទាក់ទង