សារព័ត៌មានមហាខ្មែរ

ការ ប បោ ស អ ង្អែ លទាំង 5យ៉ាង អ្នកមិនអាចមើលរំលងបាន

35

១- ប បោ ស អ ង្អែ លតាមរយៈសកម្មភាព មា ត់៖ ការបបោសអង្អែល ដោយការ បឺ តមា ត់គ្នា គឺជាការដាស់អារម្មណ៍ឲ្យគ្នា ទៅវិញទៅមកមួយប្រកប ដោយភាពស្រៀ វ ស្រើ ប។ ប បូរ មា ត់ ដ៏ស្រទន់ របស់ភាគីស្រីនឹងញ័រ ចំប្រប់ដោយសារបានប៉ះផ្អឹ ប នឹង ប បូរ មា ត់ ប្រកបដោយសិល្បៈ របស់បុរស ជា គូ ស្នេ ហ៍។ ក្នុងពេលដែលខ្យល់ដង្ហើម ក្តៅឧណ្ហៗ ដែលបាញ់ចេញពី ច្រមុះភាគី ខាងប្រុសទៅលើ ផែន ថ្ពា ល់ ដ៏ រលើបរលោងរបស់អ្នក វានិងធ្វើឲ្យអ្នកទទួលអារម្មណ៍ថា ការខាំ លិ ឍ ប បូរ មាត់ ជាមួយបុរសគូស្នេហ៍ ជាការស្រេកឈ្លាន ត្រេ កត្រ អា លមួយ ហើយអារម្មណ៍របស់អ្នក ក៏នឹងចាប់ផ្តើមឡើងកម្តៅដោយ សកម្មភាពដ៏មមាញឹក នៃប បូ រ មាត់របស់ បុរសជា គូ ស្នេ ហ៍។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

២- ប បោ ស អ ង្អែ លដោយការប្រើអ ណ្តា ត៖ ការ ប បោ ស អ ង្អែ ល ដោយស៊ ក អ ណ្តា តទៅកាន់ ទីតាំ ងស្រៀ វស្រើ ប ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមក វាបានធ្វើឲ្យភ្លើង កា មគុ ណកា ន់តែ ពុះកញ្ជ្រោល រោលរាលខ្លាំងឡើង មិនចំពោះថា ការ ថ្នា ក់ថ្ន ម ប បោ ស អ ង្អែ លនោះកើតឡើង រវា ង អ ណ្តា តនិង អ ណ្តា ត ឬអ ណ្តា តនិង ក ឬការ ប បោ ស អ ង្អែ ល ដ៏ស្រៀ វ ស្រើ ប បំផុត រវាងអណា្ត តជាមួយ នឹងទីតាំងអាថ៌កំបាំង របស់គូ ស្នេ ហ៍ ទាំងពីរនោះទេ ដោយសារតែអណ្តាត អាចគ្រប់គ្រងបានចង់ គ្រលាស់ដាស់អារម្មណ៍ ត្រង់ផ្នែកណាឬចង់បាញ់ឆ្ពោះ ទៅកាន់ ផ្នែកទទួល អារម្មណ៍ ស្រើ បស្រា ល ណាមួយរបស់ដៃគូ។ ដូច្នេះទើបអណ្តាត ជាផ្នែកសំខាន់បំផុតមួយ ក្នុងការដាស់អារម្មណ៍ ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមក ព្រោះថា ប្រសិនបើខ្វះ ការ ប បោ ស អ ង្អែ ល ដោយការប្រើអ ណ្តា ត នោះ សេចក្តីសុខស្រួលដែល បានពី សិ ច នឹងមិនបាន សមដូចអារម្មណ៍ឡើយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៣- ប បោ ស អ ង្អែ លដោយប្រើច្រ មុះថើ ប ឈ្មុ ល៖ ការ ប បោ ស អ ង្អែ លឲ្យគ្នា ទៅវិញទៅមកដោយការប្រើ ច្រ មុះ ថើ ប ស្រ ង់ ក្លិនឈ្មុសឈ្មុល ចាត់ទុកថាជា សកម្មភាព លើ គ្រែ ពិសេសមួយដែលគួស្នេហ៍ ម្នាក់ ៗ គប្បីបំពេញឲ្យ គ្នា។ សិ ច ដែលខ្វះការ ប បោ ស អ ង្អែ ល ដោយច្រមុះទៅលើទីតាំង ស្រៀវស្រើបផ្សេងៗ គឺជាសិ ចដែ លមិនបាន សម្តែងចេញនូវក្តីស្រលាញ់ ឲ្យដល់ទីបំផុតឡើយ លើកលែងតែការចូលដល់ ទីតាំងនោះមានក្លិនមិនល្អ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


អារម្មណ៍ដែលគូស្នេហ៍ច្រើន តែបំពេញឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកនោះ គឺត្រង់ បរិវេណ ក ជាពិសេសខាងស្រីពេល ត្រូវឈ្មុសឈ្មុលដោយច្រមុះ កោងស្រួចរបស់បុរសគូស្នេហ៍ តែងតែបិ តភ្នែកប្រិ មៗ ផ្អឹបមាត់ប្រកបដោយសេចក្តី សុខស្រួលរាល់លើក។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៤- ប បោ ស អ ង្អែ លដោយប ង្អូ សម្រា ម ដៃ៖ ការប្រើម្រា ម ដៃជំនួស ក្នុងការមាន សិ ច នោះ វាជាអាវុ ធ រំ ញោ ច និងដាសអារម្មណ៍ ឲ្យពុះកញ្ជ្រោលបានខ្លាំង។ ម្រាមដៃដល់ស្រលូន ដែលដាក់បង្អូសទៅលើ ចំណុចសំខាន់ៗលើ រាង្កកាយធ្វើឲ្យអារម្មណ៍ គូ ស្នេ ហ៍ អ្នកទាំងពីរពុះ ក ញ្ច្រោ ល។ ម្រាមដៃដែលធ្វើការវាយលុក បានគ្រប់កន្លុកកន្លៀត កៀនកោះទាំងអស់ លើរាង្គកាយ ជាពិសេសទីកំបាំង ឬ ទីតាំងហប់ខ្យល់។ កតា្តសំខាន់គូ ស្នេ ហ៍ ច្រើន ប្រើម្រាមដៃដើម្បីដាសអារម្មណ៍ ឲ្យពុះក ញ្រ្ចោ ល ឬ អាចនិយាយម្យ៉ាងទៀតថា ដើម្បីកម្តៅសាច់ដុំរាង្គកាយ មុននិងឈានដល់ដំណាក់កាល ដាក់ចូលដកចេញ។ ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយ ត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្ន ចំពោះក្រចដៃ អ្វីដែល មិននឹកស្មាន អាចកើតឡើងបាន ពីព្រោះកាលដែល អ្នកទុកក្រចកដៃវែងពេកនោះមុខ ក្រចកអាចនឹងបង្ករបួសស្នាមដល់គ្នា។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៥- ប បោ ស អ ង្អែ លដោយខ្លួ ន ប៉ះ ខ្លួន៖ គូស្នេហ៍ជាច្រើនអាចនឹង មើលរំលងនូវការបបោស អង្អែលចំណុចមួយនេះ ប៉ុន្តែយើង សូមបញ្ជាក់ប្រាប់ថា ការដែលខ្លួនត្រូវ ផ្អោ ប និងត្រូវ ឱប រឹត យ៉ាង ណែននោះផ្តល់នូវសេចក្តីសុខ និងភាពកក់ក្តៅដល់ គូ ស្នេហ៍ ទាំងសងខាង ដូច្នេះចូលកុំ បោះ ប ង់ ការ ប បោ ស អ ង្អែ ល ដោយខ្លួនប៉ះខ្លួននេះឲ្យសោះ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អត្ថបទទាក់ទង