សារព័ត៌មានមហាខ្មែរ

ល្បិចបង្កើនចំ ណ ង់ រួ ម ភេ ទ ហើយពុះកញ្ជ្រោលខ្លាំង

15

ខាងក្រោមនេះ យើងខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកពីដំណាក់កាលដែលងាយកើតមានការ រួ ម ភេ ទ ណាស់ ថែមទាំងអាចធ្វើឲ្យមានអារម្មណ៍សប្បាយទៀតផង។ តើមានពេលណាខ្លះទៅ?

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

1. នៅពេលដែលអ្នកទាំងពីរមានអារម្មណ៍ល្អ នោះនឹងងាយកើតមានអារម្មណ៍ដែលចង់ រួ ម ភេ ទ ណាស់បើអ្នកនៅជិតគ្នា។ ដូចនេះ ការ រួ ម ភេ ទ នេះ នឹងអាចប្រព្រឹត្តទៅបានសប្បាយរីករាយ ព្រោះអ្នកទាំងពីរបានយល់ព្រមគ្នាច្បាស់លាស់។

2. នៅពេលដែលអ្នកទាំងពីរមានសុខភាពល្អ នោះអ្នកនឹងងាយធ្វើឲ្យម្ខាងទៀតកើតមានអារម្មណ៍ចង់ រួ ម ភេ ទ ណាស់។ ដូចនេះ នៅពេលដែលព្រឹត្តិការណ៍នេះកើតឡើង អ្នកនឹងអាចលេងជាមួយគ្នាយ៉ាងសប្បាយ ដោយមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពឡើយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

3. អាកាសធាតុល្អ ក៏អាចទាក់ទាញឲ្យមនុស្សចង់ រួ ម ភេ ទ ដែរ ព្រោះអារម្មណ៍ល្អតាមអាកាសធាតុក្រៅ។ ដូចនេះ អ្នកនឹងអាចបន្ធូរអារម្មណ៍បានទាំងកាយ និងចិត្ត ដោយធ្វើឲ្យអាចបង្កើនមនោសញ្ចេតនាអ្នកបាន។

4. នៅពេលដែលអ្នកទាំងពីរស្ថិតក្នុងបរិយាកាសស្ងៀមស្ងាត់ នោះអ្នកនឹងមានអារម្មណ៍ស្ងប់ មិនងាយផ្ទុះកំហឹងឡើយ។ ដូចនេះ ក្នុងពេលនេះហើយដែលអាចធ្វើឲ្យអ្នកទាំងពីរអាចចូលក្នុងដំណាក់កាល រួ ម ភេ ទ បាន។

5. រឿងភាគ ក៏អាចធ្វើឲ្យអ្នក រួ ម ភេ ទ ជាមួយគ្នាដែរ ព្រោះវាបានទាក់ទាញអ្នកដោយមិនដឹងខ្លួនឲ្យធ្វើរឿងនេះ។ ដូចនេះ បើអ្នកមិនចង់ឲ្យកើតមានការ រួ ម ភេ ទ នេះ អ្នកមិនគួរមើលរឿងរ៉ូ ម៉ែ ទិ ច ឡើយ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អត្ថបទទាក់ទង