សារព័ត៌មានមហាខ្មែរ

រឿង ៧ យ៉ាងដែលធ្វើឲ្យស្ត្រី ខ្លាចការ

17

ការ រួ ម ភេ ទ ច្រើនតែត្រូវបានគេនិយាយថា ជារឿងសប្បាយ និងជាសកម្មភាពដែលមនុស្សភាគច្រើនចូលចិត្តបំផុត។ ដូច្នេះជាលទ្ធផលនៃការ រួ ម ភេ ទ ច្រើនតែជាការឈានដល់ចំណុ ច កំពូល និងបង្កើតបានជាភាពកាន់តែស្និទ្ធស្នាលជាមួយមិត្តប្រុស ឬប្តីទៀត។ យ៉ាងណាមិញ អ្វីដែលគេច្រើនតែមិនលើកយកមកនិយាយនោះ គឺការពិតមួយចំនួនដែលការ រួ ម ភេ ទ ឲ្យមនុស្សស្រីមួយចំនួនភ័យខ្លាច។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


បញ្ហារូបសម្បត្តិរាងកាយ៖ ស្ត្រីជាច្រើនតែងមានអារម្មណ៍មិនសូវស្រួលសោះអំពីទម្ងន់ រូបរាងកាយ ទំហំ សុ ដ ន់ និងរូបរាងពេលគ្មានស ម្លៀ ក បំ ពា ក់តែម្តង។ អ្វីដែលជាបញ្ហាចំពោះការ រួ ម ភេ ទ នោះ គឺការបើកភ្លើង ឬឲ្យដៃគូមើលឃើញរូបរាង គ្មានស ម្លៀ ក បំ ពាក់របស់នាងតែម្តង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឈឺចាប់ខាងផ្លូ វ ចិត្ត៖ ស្ត្រីច្រើនតែងាយរងបញ្ហាផ្លូ វ ចិត្តណាស់ សម្រាប់ដៃគូ រួ ម ភេ ទ របស់ខ្លួន។ ស្ត្រីខ្លះ ព្យាយាមចៀសការ រួ ម ភេ ទ ដោយសារតែពួកគេខ្លាចមានបញ្ហាផ្លូ វ ចិត្ត និងត្រូវការដោះស្រាយនឹងបញ្ហាបាត់បង់ស្នេ ហា បើសិនជាអ្វីមិនដូចបំណងចង់បាន ចំពោះស្នេ ហា តែម្តង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


ផោមក្នុងពេល រួ ម ភេ ទ៖ មិនខ្វល់ថាអ្នកផោម ឬបញ្ចេញខ្យល់អ្វីទេក្នុងពេល រួ ម ភេ ទ វាច្រើនតែជារឿងមួយ គួរឲ្យភ័យខ្លាចចំពោះមនុស្សស្រីណាស់។ ភាពភ័យខ្លាចនេះច្រើនតែកើតមាន លើមនុស្សស្រីដែលមានរោគសញ្ញារបស់ជំងឺរលាកពោះវៀនដូចជា ការហើមពោះ ទល់លាមក៏ ឬរាករូស និងផោមច្រើនតែម្តង។ មធ្យោបាយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាភ័យខ្លាចនេះ គឺត្រូវញ៉ាំអាហារតិចៗ និងញ៉ាំតែបៃតង ឬតែខ្ញីរយៈពេលពីរបីម៉ោងមុនពេល រួ ម ភេ ទ ។

ការឆ្លងជំងឺកា មរោ គ៖ រឿងដ៏គួរឲ្យខ្លាចមួយទៀតសម្រាប់ស្ត្រីនៅលីវ គឺការធ្វើតេស្តរក ជំ ងឺ កា ម រោគឃើញវិជ្ជមានតែម្តង។ ជំងឺកា មរោ គមួយចំនួន ដូចជា ជំងឺ ប៉េ ស អាចឆ្លងបាន ទោះបីជាប្រើ ស្រោ ម អ នាម័យហើយក៏ដោយ។ រឿងដែលសុវត្ថិភាព និងមិនឲ្យឆ្លងជំ ងឺ កា ម រោ គ តែអាចមានភាពសកម្មខាងផ្លូ វភេ ទទៀតនោះ គឺត្រូវមានស្នេហាស្មោះមួយ និងមួយ និងសួរប្រវត្តិ ផ្លូ វ ភេ ទរបស់ដៃគូផង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ការឈឺនៅ ទ្វា រ មា ស៖ នេះគឺជាជំងឺមួយប្រភេទ ដែលសាច់ដុំក្នុងទ្វា រ មា ស មានការកន្ត្រាក់ ឬរឹងជាប់ដោយខ្លួនឯង។ រឿងនេះច្រើនតែបង្កឡើងដោយ ការថប់អារម្មណ៍ក្នុងពេលស៊ ក ប ញ្ចូ លលិ ង្គ ក្នុងទ្វា រ មា សតែម្តង។

ខ្លាចការមា ន ផ្ទៃ ពោះ ដោយចៃដន្យ៖ ការភ័យខ្លាចមួយនេះ ច្រើនតែកើតមានលើស្ត្រីមួយចំនួន ដែលធ្លាប់ឆ្លងកា រកា ត់ រំ លូ ត កូន ឬធ្លាប់មានផ្ទៃ ពោះ ដោយចៃដន្យតែម្តង។ រឿងមួយដើម្បីលុបបំបាត់ការភ័យខ្លាចនេះបាន គឺត្រូវប្រើប្រាស់ ស្រោ ម អ នា ម័យ ជានិច្ចក្នុងពេល រួ ម ភេ ទ និងសិក្សាពីរបៀបនៃការប្រើប្រាស់វាឲ្យបានត្រឹមត្រូវ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រួ ម ភេ ទ ទាំងថប់អារម្មណ៍៖ ការថប់អារម្មណ៍នេះមិនត្រឹមតែកើតមានលើមនុស្សប្រុសទេ តែមនុស្សស្រីក៏ជួបបញ្ហានេះដែរ។ ការបារម្ភថា អ្នកនឹងមិនអាចធ្វើបានយ៉ាងល្អក្នុងពេល រួ ម ភេ ទ ឬមិនអាចផ្តល់ការសប្បាយដល់ ដៃ គូ នោះ គឺអាចប៉ះពាល់ដល់ជី វិ ត ផ្លូ វ ភេ ទអ្នកបាន។ មធ្យោបាយតែមួយ ដើម្បីចៀសផុតការថប់អារម្មណ៍នេះ គឺត្រូវនិយាយជាមួយ ដៃ គូ និងអំពីអ្វីដែលអ្នកទាំងពីរចង់បាន៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អត្ថបទទាក់ទង