សារព័ត៌មានមហាខ្មែរ

បុរសៗបើចេះវិធីភ្ញោ ចក្បា លសុ ដ ន់ ស្រ្តី នាងនឹងពិតជាអាចឈានដល់ចំណុ ចកំពូ ល បាន

7

ការជួយឲ្យស្រ្តីទទួលបានចំណុ ចកំ ពូ លក្នុងពេល រួ ម ភេ ទប្រហែលជាមិនមែនជារឿងពិបាកដូចការគិតនោះទេ។ អ្នកនឹងភ្ញាក់ផ្អើលដែលដឹងថា ស្រ្តីមួយចំនួនអាចនឹងទទួលបាន ចំ ណុ ច កំពូ លម្តងដែរតាមរយៈការភ្ញោចលើក្បាល សុ ដ ន់ របស់នាង ទាំងប្រើ មា ត់ និងដៃ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទោះបីជាស្រ្តីគ្រប់រូបមិនអាចទទួលបានចំ ណុ ចកំ ពូ លពីការភ្ញោចលើក្បាល សុ ដ ន់ របស់នាងក៏ដោយ តែវានៅជាសកម្មភាព ប របោ សអង្អែលដ៏អស្ចារ្យមួយដែលជួយឲ្យនាងទទួលបានភាព ស្រៀ បស្រា លកាន់តែខ្លាំងដែរ។ អ្នកវិទ្យាសាស្រ្តបានរកឃើញថា ការទទួលបាន ចំ ណុ ច កំពូ លតាមរយៈ សុ ដ ន់ បានដើរតួនាទីជាលក្ខណៈប របោ ស អង្អែ លដ៏កំពូលមួយដែលដូចគ្នានឹងការភ្ញោចនៅ សេ រ (C lit or is) និងមា ត់ស្បូ នដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


នៅពេលស្ថិតក្នុងសមរភូមិ លើ គ្រែហើយ ចូរកុំធ្វើអ្វីទាំងតក់ក្រហលពេកអី ប៉ុន្តែត្រូវការ ស្ទា ប ច្រ បាច់ និងអង្អែល សុ ដ ន់ របស់ នាងថ្នមៗ។ បន្ទាប់មក អ្នកអាចប្រើ មេ ដៃ ដើម្បីម៉ាស្សាលើក្បា ល សុ ដ ន់ នាងជារាងរង្វង់។ យ៉ាងណាមិញមិនត្រូវសង្កត់ខ្លាំងពេកទ ហើយក៏ត្រូវបន្តច្របាច់ក្បាល សុ ដ ន់ នាងថ្នមៗទៀតដែរ។ បន្ទាប់មក អ្នកអាចចាប់ផ្តើម លិ ឍ និងជញ្ជក់ ក្បា ល សុ ដ ន់ នាងយឺតបានហើយ។ ខណៈពេលកំពុងតែជញ្ជក់ក្បាល សុ ដ ន់ នាង ចូរសង្កត់ថ្នមៗ និងផ្លាស់ប្តូរដោយប្រើ សុ ដ ន់ ក្រឡឹងពីលើចុះឡើងផង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


ចូរបន្តធ្វើបែបនេះឲ្យបានច្រើននាងសិន និងមិនត្រូវផ្តោតសំខាន់តែ សុ ដ ន់ ម្ខាងឡើយ។ អ្នកត្រូវតែធ្វើសកម្មភាពទាំងអស់ខាងលើទៅលើ សុ ដ ន់ ទាំងសងខាងដូចគ្នាអញ្ជឹង។ នៅពេលអ្នកចាប់ផ្តើម លិ ឍ និងជញ្ជ ក់ក្បា ល សុ ដ ន់ នាង អ្នកអាចប្រើកម្លាំងខ្លាំងជាងមុនបន្តិច និងប្រើដៃ ច្រ បាច់ សុ ដ ន់ នាងថ្ន មៗ ជាមួយផង។ នៅពេលដែលអ្នកទាំងពីរទទួលបានភាពក្តៅសាច់ និងស្រើបស្រាលខណៈពេលកំពុងតែជញ្ជា ក់ក្បា ល សុ ដ ន់ នាងហើយនោះ នាងនឹងចាប់ផ្តើមពេញចិត្តសកម្មភាពអ្នក ព្រមទាំងទទួលបានស ម្រើ ប ខ្លាំ ងបំផុតជាមិនខានឡើយ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អត្ថបទទាក់ទង