សារព័ត៌មានមហាខ្មែរ

ទម្លាប់ អា ក្រ ក់ មួយចំនួន អា ច បំ ផ្លា ញ់ ជី វិ ត ផ្លូ. វ ភេ .ទ មនុ ស្ស ស្រីដោ យ មិ នដឹ ងខ្លួ ន

ម នុ ស្ស ស្រី ត្អូ ញ ត្អែ រ គ្រ ប់ពេលពីការ អ ស ម ត្ថ ភា ព របស់ពួ ក គេដែលមិ នអា ច ស ម្រេ ច កា .ម បាន ប៉ុន្តែវាមិនមែនមានតែម នុ ស្សស្រី ទេ បុ រ ស ក៏ត្អូ ញ ត្អែ រ ដូ ចគ្នាដែរ នៅពេលគូ ស្នេ ហ៏របស់ពួ ក គា ត់មិ នអា ចឈា នដ ល់ចំ ណុ ចកំ ពូលបាន។ វាធ្វើឲ្យគា ត់ អ ស់អា រ ម្មណ៏ នៅពេលគា ត់មិ នអា ចផ្ត ល់ក្តីសុ ខ ឲ្យ គូ ស្នេ ហ៏។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អ្វីដែល គួ រឲ្យភ្ញា ក់ផ្អើ ល មួ យ តា មការស្រាវជ្រាវបា នបង្ហា ញឲ្យឃើ ញថា មានរឿ ងរ៉ា វជាច្រើនដែលលា ក់បាំ ង នឹងម នុ ស្ស ស្រី មិ នឲ្យស ម្រេ ច កា .ម ដោ យមិ ន មិ ន ដឹ ងខ្លួ ន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តាមការសិក្សាបានបង្ហាញឲ្យដឹងថា មនុ ស្ស ស្រី ស ម្រេ ច កា .ម បា នតែ ២៥ ភាគរយប៉ុណ្ណោះក្នុង ពេ ល រួ ម ភេ .ទ ស្របពេលដែល ៧៥ភាករយទៀត ទាមទារឲ្យមានការជម្រុញស ម្រើ ប ប ន្ថែ មដើម្បីប ញ្ចេ ញ ទឹ ក កា .ម បានស ម្រេ ច តែ រឿ ង អា ក្រ ក់នៅតែកើតមានឡើង ដ ដែល ម នុ ស្ស ស្រីពី ១០ទៅ ១៥ ភាគរយ មិ ន ដែលបា នស ម្រេ ចកា .ម ម្ត ង ណាឡើយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

១. កា រមា នអា រម្ម ណ៏ អា ក្រ ក់ ចំពោះខ្លួនឯង៖ ការមានអា រម្ម ណ៏អា ក្រ ក់ ចំ ពោះខ្លួ នឯងអាចប៉ះពាល់ដល់ការ ស ម្រេ ច ទឹ ក កា .ម ដោយមិនដឹងខ្លួន។ ប្រសិនបើអ្ន កមា នអា រម្មណ៏ល្អ ចំ ពោះខ្លួនឯង វានឹងធ្វើឲ្យខ្លួ នប្រា ណរបស់អ្ន កឆ្លើយតបនឹងការចំ ណ ង់ ផ្លូ វ ភេ .ទ បានល្អ តែប្រសិនបើអ្នកមានអារម្មណ៏មិ នល្អ ចំពោះខ្លួ នឯ ង វាពិ តជាពិបា កនឹងមា នក្តីសុ ខនឹ ង កា រ រួ .ម ភេ .ទ ហើយវានឹងធ្វើឲ្យអ្នកកាន់តែពិបាកស ម្រេ ច ទឹ ក កា .ម ខ្លាំ ងឡើង នៅពេលដែលអ្ន កគ្មា ន ភា ពរីករាយនឹងកា រ រួ .ម ភេ .ទ។ ការធ្វើលំហាត់ប្រា ណអាចជួយអ្ន កបានច្រើន វាអាចជួយសម្រួលដល់លំ ហូរឈាមបានល្អ និងធ្វើឲ្យមានលំហូរឈាមគ្រប់គ្រាន់ទៅកាន់ប្រ ដា ប់ ភេ .ទ នោះវានឹងជួ យពង្រឹងដល់កម្រិ តនៃភា ព ស ម្រើ .ប។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

២. កា រអង្គុ យលើកៅអីយូ រពេក៖ អ្នកប្រហែលជាត្រូវអង្គុយលើកៅអីនៅកន្លែងធ្វើការយូរ ហើយគិតថាវាពិតជាមិនអីទេ តែវាមិនដូចអ្វីដែលអ្នកគិតឡើយ។ សម្រាកបន្តិច ឬដើរទៅនេះទៅនោះអាចជួយអ្នកបានច្រើន។ នៅពេលដែលអ្នកអង្គុយយូរពេក វាអាចធ្វើឲ្យសាច់ដុំត្រគាករបស់អ្នករួញខ្លី បែបនេះធ្វើឲ្យសា ច់ ដុំ តឹងណែនអាចរាំងស្ទះដល់ការស ម្រេ ច ទឹ .ក កា .ម។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៣. ថ្នាំ បំ បា ត់ ទុ .ក្ខ៖ ប្រសិនបើអ្នកប្រើថ្នាំ បំ បា ត់ ទុ ក្ខ អ្នកគួរមើលចំណុចនេះ ព្រោះវាអាចប៉ះពាល់ដល់ភាពស ម្រើ ប របស់អ្ន ក។ តា មការស្រាវជ្រាវបានបង្ហាញថា ម នុ ស្សស្រីជាង ៩៦ភាគរយ ដែលប្រើថ្នាំ បំ បា ត់ ទុ .ក្ខ ហើយបានរាយការណ៏ពីផលប៉ះពាល់ដល់ ផ្លូ វ ភេ .ទ ដោយសា រ ថ្នាំ នេះ។ ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ លំហាត់ប្រាណអាចជួយបំ បា ត់ ទុ ក្ខ ទាំងឡាយ និងបំ ផ្លា ញប្រសិ ទ្ធិ ភា ព នៃថ្នាំបំ បា ត់ ទុ. ក្ខ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៤. ខ្វះ កា រប្រ មូ ល អា រម្មណ៏៖ មនុស្សស្រីមួ យចំ នួនមិ នបានដឹ ងពីចំ ណុ ចនេះឡើយ ប៉ុន្តែការប្រ មូ លអារម្មណ៏ជា រឿងមួយសំ ខា ន់ណា ស់ ប្រសិនបើ អ្ន កចង់ឈា ន ដ ល់ ចំ ណុ ច កំ ពូ ល។ វាមិនត្រឹមតែជាកា រ វា យ លុ ក ប៉ុណ្ណោះទេ តែវាក៏ជាការប្រើ អារ ម្មណ៏ផងដែរ។ នៅពេលអារ ម្ម ណ៏របស់អ្ន ក មិ ន បាននៅក្នុ ងខ្លួ ន ទេនោះ អ្ន ក ប្រាកដជាមិនអា ច ស ម្រេ ច ទឹ ក កា .មបានឡើយ។ ខ្វះការប្រមូលអា រម្មណ៏ ធ្វើឲ្យការ ស ម្រេ ច ទឹ ក កា .ម មិនអាចកើតមានឡើង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៥. និយាយរឿងដែល មិ ន បានការ៖ មនុស្សមួយចំនួនបង្កើតស ម្រើ ប ឡើងដោយការនិយាយពាក្យទា ក់ ទ ង នឹ ង រឿ ង រួ ម ភេ .ទ។ ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ការនិយាយរឿងមិ ន បា នកា រ អា ចធ្វើឲ្យ លែ ង មា នអារម្ម ណ៏។ និយាយតិច ធ្វើច្រើនជារឿងមួយដែលប្រសើរ។ ការនិយាយច្រើនអាចធ្វើដៃ គូ លែ ងមា នអារម្មណ៏ ហើយមិ នត្រឹមតែកើតឡើងចំពោះដៃ គូ របស់អ្នក តែម្នា ក់ ទេ តែវាក៏អាចបំផ្លាញការប្រមូលអារម្មណ៏រប ស់ អ្ន កផងដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៦. ទទួលទាន ជា តិ ស្រ វឹ ង ច្រើ ន ខ្លាំ ង ពេក៖ ការទទួលទានជា តិស្រ វឹ ងតិ ចតួ ចអាចធ្វើឲ្យអ្នកមា នអា រម្ម ណ៏ ផ្លូ វ ភេ ទ ប៉ុន្តែបើទទួលទានជា តិ ស្រ វឹ ងច្រើនខ្លាំ ងពេ កអាចបំផ្លាញ ការប្រ មូលអារម្មណ៏នៅពេលរួ ម ភេ ទ ហើយវានឹងផ្តល់ផលអា ក្រក់ដល់ការស ម្រេ ច ទឹ ក កា .ម។ មនុ ស្សស្រ វឹ ង ជោ គ ជាំ អាចបំផ្លាញការស ម្រេ ច ចិត្ត និងការប្រមូលអារម្មណ៏នៅពេ ល រួ ម ភេ .ទ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៧. អ្នកទទួលទានទឹកមិនបានគ្រប់គ្រាន់៖ ខ្វះជាតិទឹកក៏អាចប៉ះ ពា ល់ ដល់ការស ម្រេ ច ទឹ ក កា .ម របស់អ្នកផងដែរ។ រាងកាយមនុស្សយើងត្រូវការទឹកដើម្បីដំណើរការបានល្អ ហើយក ង្វះ ជា តិ ទឹ ក ក៏អា ចធ្វើឲ្យកម្រិតនៃការស ម្រេ ច ទឹ ក កា .ម ខ្សោយផងដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៨. អ្នកមិ នបានដឹងពីដំណើរការនៃរាងកាយរបស់អ្នក៖ មនុ ស្ស ស្រី គ្រប់ រូ ប គួ រតែដឹងពីដំណើរការនៃរាងកា យរបស់ខ្លួ នឯ ង និងទីកន្លែងត្រឹ មត្រូវដែលអាចធ្វើឲ នា ងឈានទៅដល់ ចំ ណុ ច កំ ពូ លបា ន ប៉ុន្តែមនុស្សស្រីគ្រប់រូបមិនដឹងទាំងអស់ឡើយ។ យោងទៅតាមលោកស្រី Betty Dodson ជាអ្នកជំនាញផ្នែ កផ្លូ វ ភេ .ទ បានមានប្រសាសន៏ថា៖ « ទស្សនៈសំខាន់បំ ផុ តសម្រា ប់ម នុ ស្ស ស្រី ណាដែលច ង់ស ម្រេ ច ទឹ .ក កា .ម បានជោគជ័យ គឺ ត្រូវស្វែងរក ពីខ្លួ នប្រាណរប ស់នា ង ហើយរកឲ្យឃើញនូវអ្វីខ្លះដែលនា ងចូ លចិត្ត, អ្វីខ្លះធ្វើឲ្យនា ងមានអារម្មណ៏ល្អ និងរបៀបស ម្រេ ច ទឹ .ក កា .ម តែម្នា ក់ឯ ង មុនពេល រួ ម ភេ .ទជាមួយនឹ ងដៃ គូ ”។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៩. ការពាក់ស្បែកជើងកែងចោតខ្ពស់ខ្លាំងពេក៖ Christian Louboutin បានក្លាយជាអ្នកល្បីឈ្មោះម្នាក់ដោយការនិយាយថា ស្បែកជើងកែងខ្ពស់ជាកា រ រំ លោ ភ បំ ពា ន លើ ផ្លូ វ ភេ .ទ មួយ ព្រោះភា ពកោ ងរបស់ជើងនៅពេលពាក់ស្បែកជើ ងកែ ងខ្ព ស់មានល ក្ខណៈដូ ចគ្នា នឹងជើ ងរបស់មនុ ស្សស្រីនៅពេលនា ងកំ ពុ ងស ម្រេ ចទឹ ក កា .ម បានជោគជ័យ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដូច្នេះបើទោះបីជាអ្នកដឹងថា ស្បែ កជើងកែ ងធ្វើឲ្យអ្ន កមើលទៅ មានភាព ស៊ិ .ច ស៊ី ក៏ ពិតមែន តែអ្នកគួរមានកា រ ប្រុ ងប្រ យ័ ត្ន ឲ្យបានច្រើនបំផុត ព្រោះវាអាចរារាំងដល់ការ ស ម្រេ ច ទឹ .ក កា .ម របស់អ្ន ក៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

You might also like