សារព័ត៌មានមហាខ្មែរ

មនុស្សស្រីដែលខាន រួ ម ភេ ទ យូរ អាចនឹងសម្តែងអាការៈទាំងអស់នេះ

8

នៅពេលយើងនិយាយដល់ការ រួ ម ភេ ទ អ្វីដែលធ្វើឲ្យវាមានអាការៈយ៉ាប់បំផុតនោះគឺស្ងួតខ្លាំងតែម្តង។ ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ កាលណាដែលមនុស្សស្រីមិនបាន រួ ម ភេ ទ ឬខាន រួ ម ភេ ទយូរ យើងអាចសម្គាល់ដឹងតាមរយៈអាការៈរបស់ពួកគេខាងក្រៅបានដូចជា៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មិនសូវស្រឡាញ់ខ្លួនឯង៖ នៅពេលអ្នកមិនបាន រួ ម ភេ ទរយៈពេលយូរ ការស្រឡាញ់ខ្លួនឯងរបស់អ្នកអាចនឹងថយចុះ។ រឿងនេះគឺជាការពីតជាពិសេសតែម្តងបើសិនជាអ្នកទើបតែខាន រួ ម ភេ ទមួយរយៈ ខណៈពេលដែលធ្លាប់តែធ្វើវាជាប្រចាំ។ អ្នកអាចនឹងមានអារម្មណ៍ថា ខ្លួនឯងលែងមានអ្វីទាក់ទាញ ឬមិនមានតម្លៃអ្វីទាំងអស់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឆាប់ភ្លេចភ្លាំងច្រើន៖ ការដែលមិនបាន រួ ម ភេ ទអាចប៉ះពាល់ដល់ការចងចាំ និងសមត្ថភាពក្នុងការចាំរឿងជាច្រើនបាន។ នៅពេលអ្នកមិនបាន រួ ម ភេ ទ រយៈពេលយូរ វាអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់ការគិតកាន់តែខ្លាំង។ ជាលទ្ធផល អ្នកនឹងទំនងជាចេះផ្តោតអារម្មណ៍ និងចងចាំរឿងជាច្រើនបានល្អដូចមុនឡើយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កង្វះការគេង៖ នៅពេលខួរក្បាលកំពុងតែធ្វើការជាប់ វាអាចនឹងធ្វើឲ្យពិបាកផ្ចង់អារម្មណ៍ទៅលើរឿងជាច្រើន ក្នុងនោះមានទាំងការគេងផងដែរ។ ការសិក្សាបានបង្ហាញថា ការរួ ម ភេ ទ អាចធ្វើឲ្យមនុស្សគេងលក់កាន់តែលឿន។ ការគេងមិនបានគ្រប់គ្រាន់ក៏អាចប៉ះពាល់ដល់ចំណង់ផ្លូ វ ភេ ទដែរ។ អ្វីដែលចម្លែកនោះគឺថា ការគិតអំពីការ រួ ម ភេ ទអាចធ្វើឲ្យអ្នកមិនសូវជាចង់ រួ ម ភេ ទទេ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តែងតែឈឺជាប់៖ រឿងនេះស្តាប់មើលទៅដូចឆ្គួតអញ្ចឹង ប៉ុន្តែការដែលមិនបានរួ ម ភេ ទ ពិតជាអាចបង្កើនឱកាសនៃការឈឺមែន ហើយក៏អាចខាត់អាយុទៀតផង។ ហេតុផលនោះគឺជាប់ទាក់ទងនឹងការគេងមិនបាណគ្រប់តែម្តង។ បើសិនជាអ្នកមិនបានគេងគ្រប់ទេ អ្នកនឹងប្រឈមកាន់តែខ្ពស់នឹងការឆ្លងជំងឺ។ ការសិក្សាក៏បានបង្ហាញដែរថា អ្នកដែលរួ ម ភេ ទជាទៀងទាត់គឺរស់បានយូរជាង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ការប្រើថ្នាំ៖ ការដែលលេបថ្នាំច្រើនអាចនាំឲ្យកើតជារឿងក្រហលក្រហាយច្រើនដែរ។ មានថ្នាំតាមវេជ្ជបញ្ជាច្រើនណាស់ដែលអាចធ្វើឲ្យមានផលរំខានជាការថយចុះចំណង់ផ្លូ វ ភេ ទ។ បើសិនជាអ្នកមិនចង់ខ្សោយផ្លូ វ ភេ ទទេ យកល្អគួរតែពិគ្រោះជាមួយគ្រូពេទ្យសិនមុនពេលចាប់ផ្តើមលេបថ្នាំ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មិនសូវមានទំនាក់ទំនងក្នុងសង្គមដូចមុន៖ រឿងនេះគឺជាកត្តាគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើមួយទៀតនៃការមិនបាន រួ ម ភេ ទ។ ដើម្បីបំបែកមន្តអាគមន៍ជាប់គាំងក្នុងខ្លួន អ្នកត្រូវតែរស់នៅឲ្យមានការទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកដទៃ ប៉ុន្តែការមិនបានរួ ម ភេ ទពិតជាអាចធ្វើឲ្យអ្នកចូលចិត្តរស់នៅតែឯង និងមិននិយាយជាមួយមនុស្សជុំវិញខ្លួនបាន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កាន់តែចាស់ទៅៗ៖ ការដែលមិនបាន រួ ម ភេ ទរយៈពេលយូរអាចក្លាយទៅជារឿងតានតឹងក្នុងអារម្មណ៍ខ្លាំង ហើយការតានតឹងនេះអាចធ្វើឲ្យអ្នកកាន់តែឆាប់ចាស់ផង។ អ្នកក៏នឹងបាត់បង់ចំណង់ផ្លូវភេទនៅពេលអាយុកាន់តែច្រើនដែរ។ វាហាក់បីដូចជាមានរឿងច្រើនណាស់តកន្ទុយគ្នានៅពេលដែលខាន ឬមិនបាន រួ ម ភេ ទរយៈយូរ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អត្ថបទទាក់ទង