សារព័ត៌មានមហាខ្មែរ

ខ្សោយ ផ្លូ វភេ ទ តើអ្នកគួរធ្វើបែបណា?

7

ចំពោះអ្នកដែលមានហានិភ័យក្នុងការខ្សោយសមត្ថភាព ផ្លូ វ ភេ ទ ការធ្វើតាមគន្លឹះដូចខាងក្រោម ដើម្បីការពារបញ្ហាងា ប់ លិ ង្គ នឹងជួយអ្នកឲ្យមានសុខភាពបរិបូរណ៍។ វិធីសាស្ត្រមួយចំនួនដែលអ្នកអាចធ្វើបាន ដើម្បីការពារវារួមមាន៖ – ឈប់ ជ ក់ បា រី – ធ្វើលំហាត់ប្រាណជាទៀងទាត់  រក្សាទម្ងន់ឲ្យនៅបានល្អ  រំលឹកថ្នាំរបស់អ្នកជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យ និងសួរអំពីថ្នាំជំនួសសម្រាប់ថ្នាំណាដែលអាចបណ្តាលឲ្យខ្សោ យ ផ្លូ វ ភេ ទ – ប្រើថ្នាំទៅតាមការណែនាំរបស់គ្រូពេទ្យ – ចៀសវាងការ ផឹ ក ស្រា ច្រើ នពេក – ចៀសវាងប្រើ ថ្នាំ ញៀ​ ន – ប្រសិនបើអ្នកមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃ ដូចជាជំងឺទឹកនោមផ្អែម ឬជំងឺតម្រងនោម សូមធ្វើតាមការណែនាំរបស់គ្រូពេទ្យ ដើម្បីរក្សាបញ្ហានេះឲ្យនៅមានលំនឹង៕

អត្ថបទទាក់ទង