សារព័ត៌មានមហាខ្មែរ

បុរ ស ៗ​!!! មុន ពេ ល ប្រ តិ ប ត្តិ កា រ មិ ន គួ រ ធ្វើ រឿ ង នេះ ចំ ពោះ អា អូ ន តូ ច របស់ខ្លួ ន ឡើ យ

0

នៅពេលយើ ងនិយា យដ ល់ កា រ រួ ម ភេ ទ មា ន ម នុ ស្ស ជា ច្រើ ន បា ននិ យា យអំ ពី របៀ បដែល ស្រី​ ៗ  គួ រ ធ្វើ និ ង មិ ន គួ រ ធ្វើ ប៉ុន្តែគេ មិ នសូ វនិ យា​ យច្រើនអំ ពីបុ រ ស ឡើយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តី ស ម្រា ប់ម នុ ស្ស ប្រុ ស​ មា នរឿ ង មួយចំនួនដែរ ដែល ខ្លួ ន គួ រតែច ងចាំ និង មិ នធ្វើ ឡើងចំ ពោះ អា អូ ន តូ ច ខ្លួ ន  រប ស់ខ្លួ នមុនពេ ល រួ ម ភេ ទ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មិន ត្រូវ បណ្តោ យ លេ ង អា អូ ន តូ ច របស់ខ្លួ ន ច្រើ ន ពេក ឡើ យ៖ ស ម្រាប់ការប របោ សអ ង្អែ លមុន ពេល រួ ម ភេ ទ វាគឺ ជា រឿ ងសំ ខាន់ណាស់មុនពេល អ្វីៗចាប់ ផ្តើ មទាំងអស់គ្នា។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប៉ុ ន្តែ សម្រា ប់បុ រ សវិញ អ្ន កត្រូវដឹងថា តើកា រប របោ សអ ង្អែ លប៉ុ ណ្ណាទើបហៅថាច្រើនពេក។ ការបណ្តោយឲ្យមានការ លេ ង អា អូ ន តូ ច របស់ខ្លួ ន ច្រើនពេ ក មិន មែ នធ្វើឲ្យអ្ន កត្រៀមខ្លួ នជាស្រេ ចដើម្បីធ្វើស កម្មភាពទេ។ បើសិនជាអ្ន កមា នប ញ្ហា អា អូ ន តូ ច របស់ខ្លួ ន ឡើង មិ ន រួ ចក្រោយពីប របោ សអ ង្អែ លរួ ច យ កល្អគួ រតែពិ គ្រោះ ជាមួយគ្រូ ពេទ្យ សិ នទៅ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កុំ ព្យា យា ម ប្រើ ប្រេ ងរំ អិ ល អី៖ លិ ង្គ មិន ត្រូវ ការ ប្រើប្រេ ងរំ អិ លឡើ យ។ ទឹ ករំ អិ លទ្វា រ មា ស ស្រី គឺគ្រ ប់គ្រា ន់ស ម្រា ប់ស ក ម្មភា ពប របោ សអ ង្អែ ល ហើយ។ ក្រៅពីនេះ បើសិនជាអ្នក ប្រើ ស្រោ ម អ នា ម័ យទៀត វារឹ ងតែបរិបូរណ៍ណាស់ហើយ។ ដូច្នេះហេតុអ្វីអ្ន ក ត្រូវពិ បា កខ្លួ នប្រើ ប្រេ ង រំ អិ លពីខាងក្រៅទៀ តធ្វើអី? ក្រៅពីនេះវាក៏អា ចធ្វើឲ្យកើ ត ក ន្ទួ លរមា ស់ ឬការប ង្ក រោ គនៅថ្ងៃក្រោយថែមទៀត។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កុំ ប្រើ ដៃ ច្រើ ន ពេ ក៖ មិ នខ្វ ល់ថាអ្ន កធ្វើវា ដោ យខ្លួ នឯ ង ឬពឹ ងឲ្យ ដៃ គូ ជួ យ ទេ ចូ រប្រុ ងប្រ យ័ ត្នឲ្យមែ នទែ នផ ង។ បើសិនជានា ងចូ លរួ មធ្ វើស កម្ម ភាពដែលអ្នកអាចធ្វើបានដោ យខ្លួ នឯ ង ចូរបង្ហា ញនា ងឲ្យ ធ្វើ ថ្ន មៗ និងមួ យ ៗទៅ។ ការដែល ធ្វើ​វា ខ្លាំ ង ពេ ក អាចនឹងធ្វើឲ្យខា ត ប ង់ ភាពរីក រា យទៅវិញទេ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ចូរ ចៀសវា ងកា រប្រើ គ្រឿ ងផ្សំ ដែលខុ ស៖ ពិ តណា ស់ ខាង ស្រី ទំ ន ងជាខ្ពឺ ម ខ្លាំ ងបើសិនជាតំបន់ឯ ក ជ នរបស់អ្ន កមា នភា ព ក ខ្វក់។ ប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថា អ្ន កត្រូវការលា ងស ម្អា តកន្លែងនេះជាមួយនឹងសា ប៊ូដែលមានក្លិ នក្រអូបនោះទេ។ គ្រាន់តែប្រើ ទឹ ក និងសា ប៊ូដុ សសម្អា តធម្មតាៗគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កុំ ប្រើ សម្ពា ធខ្លាំង ពេក៖ ខណៈពេលកំពុងតែធ្វើកា រ ប របោ ស អ ង្អែ លក្នុ ងពេល រួ ម ភេ ទ ការដែលប្រើ ដៃ ជួ យខ្លួ ន ឯ ង ឬប្រើ មា ត់ បៀ ម អា អូ ន តូ ច របស់ខ្លួ ន  នោះ ចូរ ប្រុ ងប្រ យ័ ត្នខ្លះផង។ ការដែលប្រើ ស ម្ពា ធខ្លាំ ងចំពោះកា រងា រនេះ ពេក អាចនាំ ឲ្យ អា អូ ន តូ ច របស់ខ្លួ ន បា ក់ ឬ ខូ ចអា រម្ម ណ៍ស្រើ ប ស្រា ល បា ន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មិន ត្រូវ ប្រើមា ត់ បៀ ម អា អូ ន តូ ច  ច្រើ នពេក ទេ៖ ចូ រណែនាំ ឲ្យ ដៃ គូ អ្ន កចេះ ពីវិធី ប ម្រើ អា រម្ម ណ៍អ្ន កដោ យថ្ន មៗ និងមិ នប ង្ កកា រ ឈឺ ចា ប់ ផ ង។ ពេលខ្លះ បើសិនជាអ្ន ក ប ង្ខំ ឲ្យ នា ង ប្រើ មា ត់ វាអាចនឹង នាំរឿ ងអា ក្រ ក់ច្រើនជា ងរឿង ល្អ។ ផ្ទុ យទៅវិញ ចូរ ស្នើ រ សុំ នា ងតា មវិ ធីត្រឹ មត្រូ វ និងណែ នាំ នា ងថា គួ រធ្វើបែ ប ណា ល្អផ ង៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អត្ថបទទាក់ទង