សារព័ត៌មានមហាខ្មែរ

រឿងរ៉ាវធំ បំ ផុ ត ៣ យ៉ា ង ដែលបំ ផ្លា ញ ចំ ណ ង់ ត ណ្ហា ផ្លូ វ ភេ ទ បុ រ ស

0

គ្រប់ពេលដែលគូ ស្វា មី ភ រិយា បង្កា ត់ភ្លើ ងស្នេ ហ៍ ពួកគេតែងតែពង្រឹងដល់អ្វីដែលត្រូវធ្វើ។ វាជាវិធីបង្កើតភា ពស្និ ទ្ធ ស្នា លខាង ផ្លូ វ កាយនឹងគ្នា។ ការប ង្កា ត់ ភ្លើ ង ស្នេ ហ៍ ជាឱកា សមួយដើម្បីផ្លាស់ប្តូរកម្រិតម៉ូ លេ គុ ល ឱ្យគ្នាទៅវិញទៅមក។ ត្រូវគិតថា បុ រ សៗប ង្កើតភា ពស្និ ទ្ធស្នា លតែជាមួយនឹងមនុ ស្ស ស្រីដែលពួកគេស្រ ឡា ញ់តែប៉ុណ្ណោះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គ្មានអា រម្មណ៍រំ ភើ បណា ដូចនឹងអា រម្មណ៍ពេលប ង្កា ត់ ភ្លើ ង ស្នេ ហ៍ឡើ យ។ តែទោះបីជាយ៉ាងណា មានរឿងរ៉ាវមួយចំនួនដែលអាចបំ ផ្លា ញ ក ម្រិ តចំ ណ ង់ត ណ្ហា ផ្លូ វ ភេ ទ របស់ បុ រ ស។ អ្នកត្រូវព្យាយាមចៀសវាងរឿងទាំង ៣យ៉ាងនេះ និងទទួលយកអារម្មណ៍មានក្តីសុខនៃជី វិត ស្និ ទ្ធស្នា ល នឹងគូ ស្នេ ហ៍ឱ្យបានកាន់តែច្រើនឡើង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

១. ការចាប់ផ្តើមដំបូង៖ អ្វីដែលសំខាន់ មនុ ស្ស ស្រីត្រូ វមាន ចំ ណ ង់ត ណ្ហា ។ នៅពេលគូ ស្នេ ហ៍ អ្នកក៏មានអារ ម្ម ណ៍បែបនេះដូចគ្នា ហើយច ង់បង្ហា ញតា មវិធីផ្សេ ងគ្នា វានឹងកាន់តែគួរឱ្យទា ក់ទា ញខ្លាំ ង ឡើង។ ស ង្គមតែ ងតែភ្លេ ចគិតថា បុរ សៗច ង់ទទួលបានអារម្ម ណ៍ដូចដែលពួ កគេច ង់បាន។ គ្មា នអ្ន កណាម្នា ក់ចង់នៅកន្លែងដែលពួកគេមិនចង់នៅឡើយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តែទោះបីជាយ៉ាងណា ពួ កគេក៏ចង់ដឹងថា តើអ្ន កគិតចំពោះគេ យ៉ាងណា ស្អា តស ង្ហារសម្រា ប់ អ្ន កដែ រឬអត់? និងចង់បានការសរសើរពី អ្ន ក។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អ្វីដែលសំខាន់ត្រូវមានទស្សនៈប ង្កា ត់ភ្លើ ងស្នេ ហ៍ និងចំ ណ ង់ត ណ្ហា ដូ ចគ្នា។ បើមិនដូច្នោះទេ នៅពេលបុ រ សចាប់ផ្តើមបង្កើតភា ពស្និ ទ្ធ ស្នា ល វានឹងធ្វើឱ្យគា ត់អ ស់អា រម្មណ៍។ គា ត់ចង់ដឹងថា អ្ន កច ង់បានគា ត់ដូចដែលគា ត់ ចង់បានអ្ន កដែរទេ។ ចាប់ផ្តើមដោយការផ្ញើសារប្រាប់ពីអា រម្មណ៍ត្រេ កត្រ អា ល ក្នុងពេលគា ត់នៅកន្លែងការងារ។ ឱ្យគា ត់ដឹងថា គា ត់ត្រូវធ្វើអ្វីពេលមកដល់ផ្ទះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពេលគាត់មកដល់ផ្ទះ អ្ន កត្រូវទៅក្បែ រគា ត់ ហើយចាប់ផ្តើមដោយអា រម្ម ណ៍ស្រើ បស្រា ល។ អ្ន កមិនចាំបាច់ត្រូវធ្វើវាគ្រ ប់ពេលឡើយ តែអ្នកអា ចសា កល្ប ង និងចាប់ផ្តើ មរឿងបែ បនេះត្រឹមតែ ៤០-៥០% បានហើយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

២. ខ្វះទំនុកចិត្តលើខ្លួ នឯ ង៖ មនុ ស្ស ស្រីតែ ងតែគ្មានអា រម្ម ណ៍ប្លែ ក។ មានស្ថា នភា ពជាច្រើននៅក្នុងជី វិ តដែលអាចធ្វើឱ្យអា រម្ម ណ៍បែបនេះកើតឡើង។ ការបានឆ្លងកាត់កា រ មា នផ្ទៃ ពោះដ៏លំបាក និងកា រមា នកូ នបា នប៉ះ ពា ល់ដល់រូ ប រា ង។ ការឡើងទម្ងន់ និងបម្រែ ប ម្រួ លអ័ រម៉ូ នក្នុងខ្លួ ន មនុ ស្សស្រី ក៏អាចជាកត្តា ចម្ប ងមួយផងដែរ។ មិ នថាអ្នកមានអា រម្ម ណ៍បែបណា សូ មព្យាយាមបំភ្លេចវា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហើយត្រូវចាំថា អ្ន កស្អា តបំ ផុ ត។ ធ្វើអ្វីៗដែលធ្វើឱ្យស្បែ កអ្ន កស្អា ត។ មិនថា អ្នកត្រូវប្តូ រម៉ូ តស ក់ថ្មី, តុបតែងមុខ, ធ្វើក្រចក ឬចាប់ផ្តើមធ្វើលំហាត់ប្រាណ ធ្វើអ្វីៗដើម្បីជម្រុញដល់ចំ ណ ង់តណ្ហា របស់អ្ន ក។ នេះជារឿងមួយសំខាន់ ព្រោះវាជាកត្តាចម្បងធ្វើឱ្យបុរ ស អ ស់អា រម្ម ណ៍នឹង គេ ងជាមួយម នុ ស្ស ស្រីដែលបា ត់ ប ង់ទំ នុ កចិត្ត និងស ម្រ ស់ខ្លួ នឯ ង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៣. មិនសប្បា យចិ ត្តនឹ ងការរួ ម ភេ ទ៖ មិនត្រឹមតែអា រម្មណ៍ធុ ញថ ប់ នៅសាលា លើវេទិកា ឬខាងក្នុងកន្លែងការងារ អារម្ម ណ៍ធុ ញថ ប់ក៏ប៉ះ ពា ល់ដ ល់រឿ ង លើ គ្រែ របស់អ្ន កដែរ។ ប្រសិនបើអ្ន កបា រម្ភពីអា រម្មណ៍ធុ ញថ ប់ពេលរួ ម ភេ ទ អង្គុយចុះ រួ ចប្រាប់រឿងទាំងនេះដ ល់គូ ស្នេ ហ៍អ្នក។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ត្រូវស្មោះត្រង់ចំពោះអ្វីដែលរំ ខា នដល់អ្ន ក និងអ្វីដែលអ្ន កមិ នប្រាកដប្រជា។ ក្រោយមក ធ្វើការជាមួ យគ្នា និងព្យាយា មអ្វីដែលថ្មី ដើម្បីជួយឱ្យអ្ន កកាន់តែមានទំ នុ កចិត្តលើ ការ រួ ម ភេ ទ។ កុំ គេចវេសពីការរួ ម ភេ ទដោយសារតែភាពភ័យខ្លាច។ អ្នកត្រូវតែក ម្ចាត់ភាពភ័យខ្លា ចឲ្យបាន។ ជី វិ តស្និ ទ្ធស្នា លដ៏ អស្ចារ្យដែលកំ ពុ ងរ ង់ចាំអ្ន ក៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អត្ថបទទាក់ទង