សារព័ត៌មានមហាខ្មែរ

ចលនាលេង និងស្ទា ប អ ង្អែ ល ៩កន្លែង ធ្វើឱ្យបុ រ ស មានអា រម្ម ណ៍ចង់រួ ម ភេ ទ ភ្លា មៗ

2

បុ រ សៗស្រ ឡា ញ់ កា រថ្នា ក់ថ្ន ម ច្រើ ន នៅពេលប្រ ព្រឹ ត្ត រឿ ងលើ គ្រែ ។ នេះមិនមែនមានន័យថា ពួ ក គេ ច ង់ រួ ម ភេ ទ ទាំ ង អ ស់ ឡើ យ។ ជាការពិតណាស់ បេស កកម្ម ស្ទា បស្ទ ង់ ដោ យអ្នកជំនាញ Tra cey Cox បានបង្ហាញថា បុ រ ស ៗ ចូ លចិ ត្តចំ ណា យពេ លយ៉ាងតិ ចណាស់ ៣០នាទី ដើម្បីប ង្កើ តអា រម្ម ណ៍ មុ នពេលឈានដល់ដំ ណាក់កាលចុងក្រោ យ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដូច្នេះ អ្ន កមានការងារពិតប្រាកដមួយចំនួនដែលត្រូវធ្វើ ដើម្បីឱ្យបុ រសមា នអា រម្ម ណ៍ពុះ ក ញ្ជ្រោ ល ក្រៅពីការទា ក់ទា ញ អារម្ម ណ៍រ ប ស់គា ត់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដូច្នេះហើយ ខាងក្រោមនេះ ជាវិធីសាស្ត្រមួយចំនួនក្នុងការទប់ ទ ល់នឹងភា ពធុ ញ ទ្រាំ ក្នុ ងពេ ល រួ មភេ ទ និងធ្វើឱ្យបុរសរបស់អ្ន កមា ន ស ម្រើ ប ដែលមិ នធ្លា ប់មា នពីមុនមក៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យ កម្រា មដៃ លេ ងស ក់រប ស់គា ត់៖ កា រធ្វើបែ បនេះនឹងធ្វើ ឱ្យគា ត់អាចដឹងថា អ្វីដែលអ្ន កច ង់ ឱ្យ គា ត់ ធ្វើ។ ការលូ កម្រា មដៃ លេ ងស ក់ ក្បា លរបស់គា ត់ នឹងធ្វើ ឱ្យ គា ត់ស្រួ ល ខ្លួ ន, មា នស ម្រើ ប, កា ត់ បន្ថ យភាព អៀ នខ្មា ស់ និងង ប់ ង ល់នឹ ងស្នេ ហា របស់ អ្ន ក។ ត្រូវចាំថា ស ក់ជាផ្នែ កស ម្រើ បបំ ផុ ត របស់បុ រ ស។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ស្ទា ប អ ង្អែ ល ឬ ថើ ប មុ ខរបស់គា ត់៖ ប ន្ទា ប់ពីអ្ន កបា នលេងស ក់របស់គា ត់រួ ច អ្ន កត្រូវចា ប់ផ្តើ មស្ទា បអ ង្អែ ល ឬថើ ប ផ្ទៃ មុ ខរប ស់គា ត់។ ផ្ទៃ មុ ខរ ប ស់បុ រ ស ក៏មា នស ម្រើ ប ដូ ចជា ស ក់របស់ គា ត់ ដែរ។ គ្រា ន់តែ ប្រើ ម្រា ម ដៃ ស្ទា ប ផ្ទៃមុ ខ និងថ្គា មរបស់គា ត់ អាចធ្វើឱ្យ អា រម្ម ណ៍គា ត់ ពុះ ក ញ្ជ្រោ ល នឹ ក ស្មា នមិ នដ ល់។ នេះនឹងធ្វើឱ្យ គា ត់ ច ង់បា ន អ្ន កកា ន់ តែ ខ្លាំ ង ហើយអ្ន កនឹង មាន ក្តីសុ ខក្នុ ងដំណា ក់កាលចុ ងក្រោយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក របស់ គា ត់៖ យ៉ ង ជាកន្លែងមានស ម្រើ ប បំ ផុ ត រប ស់បុ រ ស។ ថើ ប, ខាំ ឬ លិ ត វា អ្ន កនឹ ងធ្វើឱ្យ គា ត់ ស្រេ ក ឃ្លា ននឹ ងកា រ រួ មភេ ទ។ យ៉ ងបង្កើ តឡើ ងដោ យឆ្អឹ ងខ្ចី ក្រ ពេ ញ ទី រ៉ូ អ៊ី ត ត្រង់ដើមបំ ពង់ក មាននា ទីរំលាយអាហារ និងថា ម ព ល ផ្លូ វ ភេ ទ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ខាំ ស្លឹ កត្រ ចៀ ករបស់ គា ត់៖ គ្មានអ្វីធ្វើ ឱ្យ គា ត់មា ន ស ម្រើ ប ខ្លាំ ងជា ងកន្លែងនេះទេ។ ស្លឹ កត្រចៀកមានស រសៃ ប្រ សា ទមួយចំនួនដែលពា ក់ព័ ន្ធ នឹងស ម្រើ បផ្លូ វ ភេ ទ រប ស់បុ រ ស។
នៅពេលអ្នកចា ប់ផ្តើ ម ប្រើ តិ ចនិ ចនេះ គា ត់ប្រា កដជាទ ន់ជ ង្គ ង់នឹង អ្នកជាមិ នខាន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លេ ងបា តដៃរបស់គា ត់៖ នេះជាផ្នែកមួ យលើរា ងកា យរបស់គា ត់ ដែលអ្ន កតែងតែមើលរំល ង។ ស្ទា បអ ង្អែ លបា ត ដៃ ឬប្រើ ម្រា មដៃ រប ស់អ្នកធ្វើច ល នាជារង្វ ង់លើគែ មបា តដៃគាត់ ហើយឈានដល់ចំ ណុចកណ្តាល វាអាចជួយកា ត់បន្ថ យភាពតា នតឹ ងរប ស់គា ត់ ទី បំ ផុតគា ត់នឹ ងឈ្ល ក់ វ ង្វេ ង នឹងអ្នក។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ស្ទា បអ ង្អែ លខ្ន ង៖ ចា ប់ផ្តើមម៉ាស្សាផ្នែកខ្ន ងក្រោ ម លើ ឆ្អឹ ងត្រ គា កថ្ន មៗ ដែលជាកន្លែងស ម្រើ ប បំ ផុ ត, រួចធ្វើច លនាឡើងដ ល់ឆ្អឹងខ្នង។
អ្នកក៏អាចជ ម្រុ ញអា រម្មណ៍គា ត់ដោ យលេ ងស ក់រប ស់អ្ន ក ឬខាំ ខ្ន ងរប ស់គា ត់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រ ន្ធផ្ចិ ត៖ រ ន្ធ ផ្ចិ ត ជាកន្លែងចំ ណ ង់ ត ណ្ហា រប ស់ គា ត់។ ចា ប់ផ្តើ មដោយធ្វើចលនាជារង្វង់ជុំវិញរ ន្ធ ផ្ចិ ត រួចផ្នែ កគែ មៗខាងក្រៅ រន្ធ ផ្ចិ ត។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គ ន្លា ក់ជើ ងរបស់គា ត់៖ តំបន់ផ្នែកខាងក្រោយជង្គ ង់ជាកន្លែងស ម្រើ ប បំផុ ត។ ដូច្នេះ នៅក្បែ រជង្គ ង់របស់គា ត់ រួ ចចាប់ផ្តើ ម ថើ ប, លិ ត ឬស្ទា ប អ ង្អែ លថ្ន មៗ។ វិធីនេះនឹងធ្វើឱ្យគា ត់មា នចំ ណ ង់ ផ្លូ វ ភេ ទ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ថើ ប ជើ ងរប ស់គា ត់៖ បា ត ជើ ងរបស់ គា ត់ជា តំ ប ន់សា កល្ប ង។ តែទោះបីជាយ៉ាងណា គួ រមា នការប្រុ ង ប្រ យ័ត្ន ក្នុងពេលធ្វើស ក ម្មភា ព ឬអ្ន កនឹងធ្វើឱ្យគា ត់ រ សើ ប នឹងមិ នធ្វើឱ្យ គា ត់មា នអា រម្ម ណ៍៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អត្ថបទទាក់ទង