សារព័ត៌មានមហាខ្មែរ

ហេតុអ្វីអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រហ៊ានអះអាងថា ការ រួ ម ភេ ទ ក្នុងខែរងារជារឿងដ៏ល្អ?

4

អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រជាច្រើនបានធ្វើការសន្និដ្ឋានថា ការ រួ ម ភេ ទ ក្នុងរដូវរងា អាចផ្តល់នូវអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនទាំងបុរ ស និង ស្ត្រី។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បើយោងតាមកាសែត TimesNow បានបង្ហាញថា មូលហេតុដែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រហ៊ានធ្វើការសន្និដ្ឋានបែបនេះ ក៏ព្រោះតែពួកគេរកឃើញនូវអត្ថប្រយោន៍មួយចំនួនរូមមាន៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជួយកាត់បន្ថយបញ្ហាស្ត្រេ ស និងជំ ងឺធ្លា ក់ទឹ ក ចិត្ត៖​ ទំនាក់ទំ ន ង ផ្លូ វ ភេ ទ ត្រូវបានគេនិយាយថា ជាមធ្យាបាយដ៏ល្អបំផុតដើម្បីកាត់បន្ថយភា ពតា នតឹង ព្រោះអ័ រម៉ូ ន end orph ins អាចជួយរក្សាអារម្មណ៍រីករាយ និងមានសុភមង្គល។ ដូច្នេះការ រួ ម ភេ ទ ក្នុងរដូវងា គឺជាវិធីដ៏ល្អមួយដើម្បីយកឈ្នះអារម្ម ណ៍ត្រជាក់ ជាពិសេសដំណើរការថ យចុះនៃប្រព័ន្ធដំណើរការក្នុងរាងកាយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កែលម្អរប្រព័ ន្ធភា ពស៊ាំ៖ អ្នកស្រាវជ្រាវពីសាកលវិទ្យាល័យ Wilkes University សហរដ្ឋអាមេរិក បាននិយាយថា មនុ ស្សដែល រួ ម ភេ ទ យ៉ាងហោចណាស់ពី រដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ អាចជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធភាពស៊ាំប្រ យុទ្ធ ប្រ ឆាំ ង នឹ ងជំ ងឺគ្រុ នផ្តាសា យ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទោះបីជាការ រួ ម ភេ ទ ដល់ចំណុ ចកំពូ លមិនអា ចជំនួ សឲ្យថ្នាំ ផ្តាសាយក៏ដោយ ក៏ប៉ុន្តែវាពិតជាជួយឲ្យប្រព័ ន្ធភា ពស៊ាំមា នស មត្ថភាពប្រឆាំ ងនឹងជំ ងឺដូ ចជា ផ្តាសា យដែលជារឿងធម្មតានៅក្នុងរដូវរងា។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ធ្វើឲ្យអ្ន កមានសម្រ ស់ក្មេងជា ងវ័យ៖ ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវបានអះអាងថា ការ រួ ម ភេ ទ គឺជារឿងស ម្ងា ត់ដែលអា ចជួយឲ្យអ្ន កមានស ម្រ ស់ក្មេ ងជាងវ័យពី ៥ទៅ៧ឆ្នាំ។ ការសិក្សាជាច្រើ នបានធ្វើការសន្និដ្ឋានថា ការ រួ ម ភេ ទ ជាទៀងទាត់ អាចបង្កើនក ម្រិ តអ័ រម៉ូ ន estro g en ដែលអាចជួយកាត់បន្ថ យប ញ្ហាស្បែ ក ខ្សោះជា តិទឹកក្នុងរ ដូវរងា និងបង្កើនភាពប ត់បែ ននៃស្បែ ក។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កាត់បន្ថយហា និ ភ័យនៃជំ ងឺម ហារី កក្រ ពេញប្រូ ស្តា ត៖ ភាពញឹកញាប់នៃការប ញ្ចេញទឹ កកា ម ត្រូវបានគេយល់ថា អាចជួយការពារបុរសពីហានិភ័យនៃជំ ងឺមហារី កក្រ ពេញប្រូ ស្តា ត។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ការសិក្សាមួយនៅសាលា Harvard Medical School បានរកឃើញថា បុ រ សដែលបានបា ញ់ទឹ ក កា មច្រើនដងអាចកាត់ប ន្ថយ ហា និ ភ័ យនៃជំ ងឺ ម ហារី កក្រ ពេញ ប្រូ ស្តា ត ២២ភាគរយ បើធៀបទៅនឹងបុ រសដែលមិ នបានប ញ្ចេ ញទឹ កកា ម។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជួយឲ្យ ស្ត្រីឆា ប់មា នកូ ន៖ អ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានរកឃើញថា ការ រួ ម ភេ ទ ច្រើ នអាចជួយឲ្យរា ងកាយរៀបចំប្រព័ន្ធភា ពស៊ាំសម្រា ប់បង្កកំ ណើត និងបង្កើនឱកា សក្នុ ងកា រ មា នកូ ន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ការសិក្សាបានសន្និដ្ឋានថា ការ រួ ម ភេ ទ ខែរងារអាចបង្កើនលទ្ធភា ពក្នុ ងកា រមា នកូ នចំ ពោះស្ត្រី រួ មទាំ ងស្ត្រីដែលទើ បនឹងម ក វ ដ្ត រដូ វផ ងដែរ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អត្ថបទទាក់ទង