សារព័ត៌មានមហាខ្មែរ

ភាគច្រើនឆ្លើយខុស !! តើក្រោយពីបាន​ទទួលចាក់វ៉ាក់សាំងហើយ ចាំបាច់ត្រូវពាក់ម៉ាសទៀតឬទេ?

5

បច្ចុប្បន្ននេះមានសំណួរជាច្រើនទាក់ទងនឹងការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ដែលក្នុងនោះក៏មាន​សំណួរទាក់ទងនឹងការពាក់ម៉ាស និងរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាពផងដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យោងតាមព័ត៌មាន​មួយ​ដែល​ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP ចុះផ្សាយ​កាលពាក់កណ្តាលខែធ្នូនេះ យើង​ទាំងអស់គ្នា​នៅតែតម្រូវឲ្យ​រក្សា​វិធានការ​ការពារ​ទាំងឡាយ​ រួមមានការពាក់ម៉ាស់ និងរក្សា​គម្លាតមួយរយៈសិនទោះបី​ទទួល​បាន​វ៉ាក់សាំង​ហើយក៏ដោយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

វ៉ាក់សាំងដែល​គឺបាន​ណែនាំ​នាពេលបច្ចុប្បន្ន សុទ្ធតែ​ត្រូវការការចាក់ពីរដង ឧទាហរណ៍ដូចជា​វ៉ាក់សាំងរបស់ Pfizer ត្រូវចាក់ដូសទី២ ប្រមាណ ៣សប្តាហ៍បន្ទាប់ពីចាក់លើកដំបូង។ ចំណែកថ្នាំរបស់ Moderna វិញ គឺត្រូវការពេល ៤ សប្តាហ៍ក្រោយ​ទើបចាក់ម្តងទៀត។ ហើយវ៉ាក់សាំងមិនត្រឹមតែមិនមានប្រសិទ្ធភាព បើ​មិនទាន់បានចាក់​គ្រប់ចំនួនទេ វា​នៅតែមិនអាចមានប្រសិទ្ធភាពភ្លាមៗ​ក្រោយពីបានចាក់នោះដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យ៉ាងណាមិញ មានមនុស្សខ្លះអាចទទួលបានការការពារខ្លះ ប្រហែលពីរសប្តាហ៍ បន្ទាប់ពី​ការ​ចាក់លើកដំបូង។ ប៉ុន្តែប្រសិទ្ធភាពពេញលេញ​អាចមិនមានលុះ​ដល់ពីរសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីចាក់លើកទី២ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហើយគេមិនទាន់ច្បាស់ទេថា តើវ៉ាក់សាំងរបស់ Pfizer និង Moderna នឹងអាច​ជួយការពារមនុស្សឲ្យរួចផុតពីការឆ្លងទាំងស្រុងនោះទេ។ នេះមានន័យថា អ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងហើយ​ នៅតែអាចឆ្លងបាន ទោះបីអាត្រាទាប​ក៏ដោយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លើសពីនេះទៅទៀត ទោះបីគេបាន​ផលិតវ៉ាក់សាំង​ច្រើន​ក៏ដោយ ការចាក់វ៉ាក់សាំងសម្រាប់​មនុស្សរាប់លាននាក់ ក៏​ត្រូវ​ចំណាយពេលរាប់ខែដើម្បីចាក់ដែរ។
លោកស្រី Deborah Fuller អ្នកជំនាញ​ផ្នែក​វ៉ាក់សាំង​ នៅ University of Washington (អាមេរិក) បានលើកឡើងថា ការធ្វើតេស្តវ៉ាក់សាំងសម្រាប់ទារក និង​កុមារ​​ទើបតែចាប់ផ្តើម ហើយពួកគេនឹងមិនត្រូវបាន​ទទួល​ចាក់វ៉ាក់សាំងទេ រហូតដល់មានភស្តុតាងថាវ៉ាក់សាំង​មិន​ប៉ះពាល់ដល់​សុវត្ថិភាព និងមាន​ប្រសិទ្ធភាព។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហេតុដូច្នោះ ដើម្បីការពារខ្លួនឯង និង​មនុស្សជាទីស្រលាញ់​របស់​យើង ការពាក់ម៉ាស និង​រក្សា​គម្លាតសង្គម​នៅតែ​ជា​តម្រូវការ​ចាំបាច់ ទោះបីយើង​ទទួល​បាន​វ៉ាក់សាំង​ហើយ​ក៏ដោយ។

អត្ថបទទាក់ទង