សារព័ត៌មានមហាខ្មែរ

គ ន្លឹះ រួ ម ភេ ទ ដោយកា​ រ ឈ រ ឲ្យកា ន់ តែ ស្រើ ប ស្រា ល

38

ការ រួ ម ភេ ទ ដោយកា រ ឈ រ អាចក្លាយទៅជាសក ម្មភាពអ ស្ចា រ្យ មួ យ ហើយក៏ប ង្កើ ន ភា ពស្និ ទ្ធ ស្នា ល ជាមួ យ ដៃ គូ រ ផងដែរ។ អ្វីដែលជារឿងល្អបំផុតនោះគឺថា មិនបាច់មា ន បន្ទ ប់ ឬ គ្រែ ក៏អា ច រួ ម ភេ ទ បានដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប៉ុន្តែចំណុចមិ ន ល្អវិ ញគឺថា ការ រួ ម ភេ ទ ដោយឈ រ មិ នមែនងាយស្រួលដូចការគិតនោះទេ ហើយក៏មាន គូ ស្នេ ហ៍ ជាច្រើនមិនអាចធ្វើបានដែរ។ ទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តី ខាងក្រោ មនេះគឺជាគ ន្លឹះ តិ ចតួចដែលអាចជួយឲ្យទទួលបាន ភា ព ស្រើ ប ស្រា ល ក្នុងពេល ឈ រ រួ ម ភេ ទ កាន់តែ ខ្លាំង៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដៃ គូ ត្រូ វតែមានកម្ ពស់ស្មើ គ្នា៖ បើសិនជា មិ ត្ត ប្រុ ស ឬ ប្តី ខ្ព ស់ ជា ង កា រ រួ ម ភេ ទ ដោយ ឈ រអា ចនឹងពិ បា កខ្លាំ ងបើសិនជាគា ត់មិ នអា ច ព រ ឬលើ ក អ្ន កបានក្នុងពេលកំ ពុ ងស៊ូ ក ប ញ្ចូ ល លិ ង្គ។ ម៉្យាងវិញទៀត បើសិនជាអ្នកទាំងពីរមានកម្ព ស់ស្មើ រគ្នា ហើយ វាគួរតែដល់ពេ លសា ក ល្ប ង រួ ម ភេ ទ ដោយកា រឈ រហើយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រើគែ មឬ ជ្រុង បន្ទ ប់ទឹ ក ឬ ផ្ទះ បា យ៖ បើសិនជានេះគឺជាលើ កដំបូ ងនៃ កា រសា ក ល្ប ង រួ ម ភេ ទ ដោយការឈ រ នោះ ចូ រចា ប់ផ្តើ មដោ យ ការប្រើប្រា ស់ គែ ម ឬជ្រុ ងនៅ ប ន្ទ ប់ ទឹ ក ឬផ្ទះបា យទៅ។ អ្ន កអាចអ ង្គុ យនៅលើគែ ម ឬជ្រុ ងនោះខណៈពេលដែលដៃ គូ រឈ រ និង ស៊ូ ក ប ញ្ចូ ល លិ ង្គបា ន។ ក្បា ច់ រួ ម ភេ ទ បែបនេះពិតជាល្អ ខ្លាំង ណាស់បើសិនជា ដៃ គូ ខាងប្រុ សជាម នុ ស្ស ធា ត់ ហើយចង់ប្រើភ្នែ កស ម្លឹ ងមើ ល គ្នា ក្នុងពេ ល រួ ម ភេ ទ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឈ រទ្រេ តទៅ ជញ្ជាំ ង៖ ក្បា ច់ រួ ម ភេ ទ មួយនេះគួរតែមានការអត់ធ្មត់បន្តិច ព្រោះថា ដៃ គូ ប្រហែលជា មិ នអា ចស៊ូ ក ប ញ្ចូ លលិ ង្គ បានឡើយក្នុងពេលសា កល្ប ងជាលើ កដំ បូង។ ប៉ុន្តែអ្នកអាចជួយគា ត់ ស៊ូ កប ញ្ចូ លលិ ង្គ បានកាន់តែស្រួ លជាងនេះ តាមរយៈការលើ កត្រ គៀ កខ្ព ស់បន្តិច ដើម្បីឲ្យត្រង់នៅរា ងកា យរបស់ គា ត់វិញ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រើជើ ងម្ខា ងក្តោ បខ្លួ នរប ស់គា ត់៖ កា រឈ រ រួ ម ភេ ទ ជិ តនឹ ងកៅ អី ឬតុ ដោយប្រើជើ ង ម្ខា ងឈ រទ្រ ទម្ង ន់ និងម្ខា ងទៀ តក្តោ បខ្លួនរបស់គា ត់ នឹងជួ យឲ្យខាង ប្រុ សស៊ូ កប ញ្ចូ លលិ ង្គ បានកា ន់តែ ស្រួ ល។ ក្រៅពីប្រើ ជើ ងម្ខា ងក្តោ បខ្លួ នគា ត់ អ្ន កក៏អាចប្រើ ដៃ ម្ខា ងជួ យដល់កា រស៊ូ កប ញ្ចូ លលិ ង្គរបស់គា ត់បានថែមទៀតដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្បា ច់ D o g g y S ty l e៖ ក្បា ច់ រួ ម ភេ ទ សម្រាប់ឈ រមួ យផ្សេ ងទៀតក៏មា នក្បា ច់ D o g g y S ty l e ដែរ។ អ្នកអាចបែរមុខទៅមើលតុ ហើយគេ ង ផ្កា ប់ជា ចំ ណិ តត្រ ស ក់ ដើម្បីអាចឲ្យដៃ គូ ស៊ូ ក ប ញ្ចូ លលិ ង្គពី ខា ងក្រោ យ បា ន។ នៅពេលអ្ន កទាំ ងពី រសា កល្ប ងវិ ធី រួ ម ភេ ទ បែ ប នេះ អ្ន កគួ រតែ ដា ក់ដៃ ជ្រា ត់នៅលើ តុ ផ ងដើ ម្បីជាទ ម្រ និងស ម្រួ លដ ល់កា រស៊ូ កប ញ្ចូ លលិ ង្គ កា ន់ តែ មា នប្រ សិ ទ្ធ ភា ព៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អត្ថបទទាក់ទង