សារព័ត៌មានមហាខ្មែរ

រឿងរ៉ាវពិតនៃជីវិតរៀបការទាំង 7យ៉ាងដែលមនុ ស្ស ស្រីមិនដែលបានដឹង!!

5

អាពាហ៍ពិពាហ៍ជាក្តីសុបិន្តរបស់មនុស្សស្រីគ្រប់រូប។ ហើយនេះជាគោលដៅ ឬភាពជោគជ័យរបស់ស្នេហាដែលរក្សាចំណងស្នេហាឱ្យបានយូរអង្វែង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាការពិតណាស់ ជីវិតរៀបការមិនមែនមានតែប៉ុណ្ណេះទេ នៅមានការពិតជាច្រើនទៀតដែលអ្នកមិនទាន់បានដឹង។ ដូចនេះសិក្សាពីមនុស្សដែលរៀបការជាមួយយើងប្រសើរជាងសិក្សាលើជីវិតស្នេហា។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

1. ជីវិតរៀបការមិនមែនស្នេហាគ្មានលក្ខខ័ណ្ឌ៖ វាបង្កប់ទៅដោយភាពស្អ ប់ ភាពជូរច ត់ ឃ្លា តឆ្ងាយពីគ្នា ភាពឯកោរ ឈឺចា ប់ក្ប ត់ផិ ត យើងមិនស្រឡាញ់ស្វាមីបាន ២៤ម៉ោងទេ ចំណែកឯស្វាមីអ្នកក៏មានអារម្មណ៍បែបនេះដូចគ្នា។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

2. ជីវិតរៀបការជាជីវិតនឹងថ្កល់៖ ដោយសារជីវិតរៀបការមិនមែនគ្រាន់តែជាការបង្ហាញក្តីស្រឡាញ់ តែរៀបការជាសញ្ញាដែលយើងត្រូវរួមរស់ជាមួយគ្នា ចែករំលែកគ្រែ អាហារ និងសុភមង្គលឱ្យគ្នា ព្រោះអ្នកទាំងពីរជាគូជីវិតនឹងគ្នា។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

3. រៀបការមិនអាចបំពេញតម្រូវការអ្នកបានទេ៖ បើសិនអ្នកមានអារម្មណ៍ថាខ្វះភាពកក់ក្តៅ។ ចង់រៀបការដើម្បីឱ្យជីវិតរស់រវើក? អាពាហ៍ពិពាហ៍មិនអាចជួយអ្វីបានឡើយ ព្រោះរៀបការគ្រាន់តែជាការរៀបការ វាមិនបានផ្តល់អ្វីផ្សេងទេ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

4. រៀបការមិនធ្វើឱ្យអ្នកកាន់តែប្រសើរឡើងឡើយ៖ រៀបការមិនមែនជាសញ្ញានៃភាពជោគជ័យក្នុងជីវិត។ កុំនឹកស្មានថារៀបការនឹងមិនបង្កភាពតានតឹង បញ្ហា វាកើតឡើងតែពេលដំបូងទេមិនមែនរហូតឡើយ ឧប សគ្គនឹងកើនឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃ។ ដូចនេះអ្នកត្រូវទទួលយក និងដោះស្រាយវា។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

5. រៀបការអាចនាំរឿ ង អា ក្រ ក់៖ ជីវិតរៀបការប្រ ឈ មនឹងការកុ ហក។ ការបំផ្លាញទំនុកចិត្ត ក្តីស្រមៃអាចកើតឡើង តែកុំភ្លេចថា ជីវិតរៀបការដ៏ ខ្មៅង ងឹ ត នេះល្អឱ្យសោះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

6. ជីវិតរៀបការជាមាគ៌ាគ្មានព្រំដែន៖ គ្មានអ្នកណាប្រាប់អ្នកថា អ្វីល្អ អ្វីអាចទទួលយកបានទេ។ គ្មានអ្នកណាហ៊ានប្រាប់អ្នកគ្រប់យ៉ាងឡើយ។ ព្រោះមានតែអ្នក និងអ្នកដទៃទេនឹងដឹងពីរបៀបដោះស្រាយបញ្ហា។ ហើយក៏កុំចង់បានចម្លើយត្រឹមត្រូវដែរ ព្រោះវានឹងមិនអាចឡើយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

7. ជីវិតរៀបការធំជាងអ្នក និងធំជាងគូស្វាមីភរិយា៖ ស្រឡាញ់គ្នាត្រូវគេងជាមួយគ្នា ដណ្តប់ភួយជាមួយគ្នា។ ស្នេហាមានច្រើនទម្រង់មិនច្បាស់លាស់សម្រាប់អ្នកដើម្បីស្វែងរកអ្វីៗជាច្រើន។ ដូចនេះសំខាន់ត្រូវមានទំនួលខុសត្រូវ ដើម្បីស្ថេរភាពស្នេ ហាមុនពេលហួសពេល៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អត្ថបទទាក់ទង