សារព័ត៌មានមហាខ្មែរ

រឿងសំងា ត់ដែលគូ ស្នេហ៏ សុខសាន្តតែងតែធ្វើមុនពេលចូលគេង

9

វាពិតជាសំខាន់ណាស់ដែលយើងត្រូវចំណាយពេលនៅជាមួយដៃ គូស្នេ ហាយើងឱ្យបានច្រើន តាមដែលអាចធ្វើបានមិនថាយូរឬឆាប់ ជាពិសេសគឺមុនពេលចូលគេងដែលជាពេលដែលរ៉ូ មែ នទិ កបំផុត។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដែលជាដៃ គូស្នេ ហា នឹងគ្នាមានអ្វីទៀតដែលអាចបញ្ជាក់ពីក្តីស្រលាញ់ទៅគ្នាទៅវិញទៅមក គឺមានតែការប្រើពេលវេលាទំនេរសម្រាប់គ្នា និយាយគ្នាពីនេះពីនោះ វាជាអ្វីដែលគូ ស្នេហ៏ ទូទៅតែងតែធ្វើ។ ប៉ុន្តែមានគូ ស្នេហ៏មួយចំនួនដែលមិនដឹងថាតើត្រូវបង្ហាញក្តីស្រលាញ់ទៅគ្នាតាមណា ហើយក៏មិនដឹងធ្វើយ៉ាងណាឱ្យស្នេ ហាដំណើរការទៅដោយរលូន។ ដូច្នេះថ្ងៃនេះយើងនឹងប្រាប់ពីវិធីមួយចំនួនដែលអាចជួយឱ្យស្នេ ហារបស់អ្នកឱ្យកាន់តែស្អិតរមួត និងយូរអង្វែង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

១. បិទសំលេងរោទិ៍ទូរស័ព្ទ៖ ក្នុងកំឡុងពេលនៅជាមួយដៃ គូ ស្នេហារបស់យើងយល់ល្អគួរតែបិទសំលេងរោទិ៍ដែលវាអាចជាសំលេងរំខានដល់សេចក្តីសុ ខអ្នកទាំងពីរ។ យល់ល្អយកទូរស័ព្ទទុកមួយឡែកហើយចំណាយពេលនិយាយជាមួយដៃ គូអ្នកឱ្យបានច្រើន ជាពិសេសមុនចូលគេងនឹងឯងដែលជាពេលវេលាដ៏ល្អសំរាប់អ្នកទាំងពីរ សន្ទនាគ្នាពីរឿងផ្សេងៗ និងបង្កើនភាពស្និ ទស្នា លនៃអ្នកទាំងពីរផងដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

២. ទុករឿងការងារមួយឡែកសិន៖ ព្យាយាមទុករឿងការងារមួយឡែកសិន មុនពេលចូលគេងយើងត្រូវតែសំរាកខួរក្បាលខ្លះ ចំណាយពេលជជែកលេងជាមួយស្នេហាយើង គេងក្បែរគ្នានិយាយគ្នា កុំព្យាយាមនិយាយពីរឿងអ្វីដែលរំខានអារម្មណ៏ដូចជារឿងការងារដែលធ្វើឱ្យដៃ គូ ស្នេហាយើងមានចិត្តបារម្ភពីយើង សំរាកខួរក្បាលសំរាកកាយទុកកម្លាំងធ្វើការងារនូវថ្ងៃស្អែកទៀត។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៣. ចូលគេងជាមួ យគ្នា ដំណាលគ្នា៖ គូ ស្នេ ហ៏ខ្លះមិនសូវបានជួបគ្នា ចំណាយពេលជាមួយគ្នារវល់រឿងការងាររៀងខ្លួន តែងតែចូលគេងខុសពេលគ្នាជារឿយៗ វាអាចបំផ្លាញអារម្មណ៏ស្នេ ហារវាងអ្នកទាំងពីរបាន ដូច្នេះបង្កើនសេចក្តីស្នេ ហា គូ ស្នេហ៏គួរតែចំណាយពេលដុសធ្មេញជាមួ យគ្នា ហើយចាំចូលគេងពេលដំណាលគ្នាទើបមើលទៅរ៉ូ មែ នទិ ក។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៤. បង្កើតទំលាប់ប្រចាំថ្ងៃជាមួយគ្នា៖ ចាប់ផ្តើមទំលាប់ប្រចាំថ្ងៃ ជាមួយគ្នា ដូចៗគ្នា ធ្វើអ្វីដែលយើងធ្វើទាំងពីរអ្នកទើបធ្វើឱ្យកម្លាំងស្នេ ហាកាន់តែស្អិ តរមួត ក៏ដូចជាបង្កើននូវភាពទុកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកផងដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៥. និយាយរឿងចេញពីចិត្តទៅកាន់គ្នា៖ យល់អារម្មណ៏ដៃ គូរបស់យើងឱ្យបានច្រើន ចែករំលែករឿងក្នុងចិត្ត រឿងទុកលំបាក ឬសប្បាយចិត្ត បង្ហាញពីភាពស្មោះត្រង់ និយាយលើកទឹកចិត្តគ្នា កុំយកអារម្មណ៏គេមកលេងសើច តែត្រូវបារម្ភពីគ្នាដោយចេញពីបេះដូង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៦. កុំព្យាយា មប ង្កជ ម្លោះ៖ មុនពេលចូលគេងគួរនិយាយតែអ្វីដែលល្អៗទៅកាន់គ្នា មិនត្រូវលើករឿងរ៉ាវល្អក់កករណាមួយមកពិភាក្សាគ្នាឡើយ ឈ្លោះ មុនគេងមិនល្អឡើយ ធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់ការគេងនិងអាចមិនល្អនឹងគ្នានៅថ្ងៃស្អែកទៀត។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៧. ទុកកូនរបស់លោកអ្នកឱ្យគេងមួយឡែក៖ សំរាប់គូស្នេហ៏ដែលមានកូននោះគឺគួរតែឱ្យកូនគេងបន្ទប់ផ្សេង ទើបយើងមានពេលនៅជាមួយគ្នាបានច្រើន ទើបយើងអាចបង្កើននូវភាពស្និទស្នាលនឹងគ្នា។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៨. កុំគេ ងជាមួយសត្វចិញ្ចឹម៖ បើមានសត្វចិញ្ចឹមគួរតែដាក់វាឱ្យគេងផ្សេងទើបល្អ ព្រោះវាអាចរំខានការគេងរបស់យើងទាំងពីរ។ ភាគច្រើនវានឹងរំខានសេចក្តីសុខយើង ឬធ្វើឱ្យយើងគេងមិនស្កប់ដោយសារវា។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៩. កុំ ញ៉ាំ ជា តិស្រ វឹង ឬជ ក់បា រីមុនពេលចូលគេងជាមួយគ្នា៖ ញ៉ាំ ស្រា ឬ ជ ក់បារីមុនពេល អ្នកខ្លះថាជាវិធី រ៉ូ មែ នទិកទៅវិញ តែមិនពិតនោះទេ ព្រោះវាអាចធ្វើឱ្យការគេងរបស់យើងមិនបានស្កប់ គេងឆាប់ភ្ញាក់ ធ្វើឱ្យយើងអស់កម្លាំងពេលយើងភ្ញាក់ពីគេង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

១០. ធ្វើសរ សៃឱ្យគ្នាទៅវិញទៅមក៖ បើតាមអ្នកស្រាវជ្រាវថា ការធ្វើសរសៃឱ្យគ្នាទៅវិញទៅមកមុនពេលគេង ជួយបង្កើនគុណភាពនៃការគេង ជួយឱ្យបានធូរស្បើយពីភាពអស់កម្លាំង និងពង្រឹងភាពស្និ ទស្នា លទៀតផង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

១១. កុំភ្លេចការថើ បនិងអោ បមុនពេលចូលគេង៖ បង្ហាញសេចក្តីស្រលាញ់ដោយការអោ ប ឬថើ បដៃគូរបស់អ្នកមុនពេលចូលគេងគឺជារឿងប្រសើរមួយ វាជួយបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់ពីគ្នា ធ្វើឱ្យមានអារម្មណ៏ធូរស្បើយ និងជាការព្យាបា លជំ ងឺផ្លូវចិ ត្តម្យ៉ាងពីដៃ គូស្នេហា អ្នក៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អត្ថបទទាក់ទង