សារព័ត៌មានមហាខ្មែរ

ចំ ណ ង់ ផ្លូ វ ភេ ទ ដៃ គូ នឹងកើនឡើង បើចេះវិធីទាំង៧នេះ!

4

នៅចំណុចមួយក្នុងជីវិត ដៃ គូ ប្រហែលជាមានភាពមិនពេញចិត្តដែលអាចកើតឡើង ជាពិសេសនោះគឺពាក់ព័ន្ធនឹងចំ ណ ង់ ផ្លូ វ ភេ ទ ដែលជាកត្តាមិនគួរព្រងើយកន្តើយនោះឡើយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អ្វីដែលអ្នកត្រូវធ្វើគឺស្វែងរកដំណោះស្រាយ ដើម្បីបង្កើនភាពស្និទ្ធស្នាលនៃជី វិ ត ផ្លូ វ ភេ ទ រវាងដៃ គូ ឲ្យងាកមករកភាពល្អប្រសើរឡើងវិញ។ ខាងក្រោមនេះគឺជាវិធីចំនួន៧ ដែលអ្នកជំនាញអះអាងថា វាអាចពង្រឹងឡើងវិញនូវចំ ណ ង់ផ្លូ វ ភេ ទ ក្នុងជី វិ ត ជាដៃគូ៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

១. ជជែកគ្នាជាមួយដៃគូអំ ពី សិ ច´៖ វាអាចជារឿងពិបាក និងខ្មាសអៀនសម្រាប់អ្នក ប៉ុន្តែបើអ្នកអាចជម្នះហ៊ានលាតត្រដាងនូវអារម្ម ណ៍ផ្លូ វ ភេ ទ ពិតដែលអ្នកចង់បាន នោះវានឹងក្លាយជារឿងប្រសើរមួយកម្រិតថែមទៀត ហើយអ្នកនឹងអាចកាន់តែយល់ពីបទពិសោធន៍ ក៏ដូចជាអារម្មណ៍ពិតៗជាក់ស្ដែងរបស់ដៃ គូ ផងដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

២. ឈប់ប្រៀបធៀបជី វិ ត ផ្លូ វ ភេ ទ ជាមួយអ្នកដទៃ៖ ជំនួសឲ្យការជួយជី វិ ត ផ្លូ វ ភេ ទប្រសើរឡើង ការប្រៀបធៀបអាចក្លាយជាការដាក់សម្ពាធទៅឲ្យដៃគូទៅវិញនោះទេ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៣. បង្កើនការប៉ះពា ល់៖ ក្រៅតែពីប្រតិបត្តិ ការនៅលើ គ្រែ អ្ន កក៏គួរថ្នា ក់ថ្ន មដៃ គូ តាមរយៈការ ថើ ប ឬ ក៏ឱ បផងដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៤. កសាងទំនុកចិ ត្តផ្លូ វ ភេ ទ៖ មនុស្សមួយចំនួនអាចយល់ច្រឡំថា ទំនុកចិត្តបែបនេះសំដៅទៅលើសមត្ថ ភាព រួ ម ភេ ទ តែការពិត វាមិនដូច្នេះឡើយ។ ទំនុ កចិ ត្តផ្លូ វភេ ទនេះ អាចកើតឡើងដោយការយល់ពីដៃគូដូចជាអ្វីដែលដៃគូ ច ង់បាន ឬកន្លែងដែល ដៃ គូច ង់ឲ្យ ប បោ សអង្អែ លនៅពេលធ្វើ រឿ ងលើ គ្រែ ជាដើម។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៥. សិក្សាឲ្យដឹងពីអា រម្ម ណ៍ ផ្លូ វ ភេ ទខ្លួ នឯង៖ កត្តានេះជួយឲ្យអ្នកដឹងច្បា ស់ពីអ្វីដែលខ្លួនប្រាថ្នាចង់បាន ហើយងាយស្រួលប្រាប់ទៅកាន់ដៃ គូ ផងដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៦. ត្រូវយល់ពីការ ឈឺ ចា ប់ ដៃ គូ៖ របាយការណ៍សិក្សានៅអូស្ត្រាលី បានបង្ហាញថា ២០,៣% នៃស្ត្រី និង ២,៤% នៃបុរ ស ធ្លាប់ជួបប្រទះនូវការ ឈឺ ចា ប់ ផ្លូ វកាយនៅអំឡុងពេលរួ ម ភេ ទ ម្ដងៗ។ ដូច្នេះហើយក្នុងភាពជាដៃ គូ អ្នកគួ រ បើ កចំ ហបញ្ហានេះជាមួយគ្នា។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៧. ពិ ភាក្សាជាមួ យអ្នកជំនាញ៖ ជួនកាលការស្វែងរកអ្នកជំនាញមកពិភាក្សារឿងជី វិ តផ្លូ វភេ ទគឺជាជម្រើសល្អបំផុតសម្រាប់ដៃ គូទាំ ងសងខាង។ ប៉ុន្តែវិធីនេះត្រូវការចំ ណា យថវិកាផ្ទា ល់ខ្លួនតិចឬក៏ច្រើនទៅតាមការទាមទារពីអ្នកជំនាញ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អត្ថបទទាក់ទង