សារព័ត៌មានមហាខ្មែរ

តិ ចនិ ចសំខាន់ៗជួ យឱ្យអា អូ នតូ ចបុ រ ស ខ្លាំ ង រួ ម ភេ ទ បា នយូ រនៅយប់នេះ!!

16

ទម្លាប់ធម្មតាៗមួយចំនួនអាចផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនដល់ការពង្រឹ ងផ្លូ វ ភេ ទបុ រ ស។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

1. ផឹកកាហ្វេ៖ តាមការស្រាវជ្រាវពីសកលវិទ្យាល័យតិចសាសន៍បានរកឃើញថា បុរសដែលផឹកកាហ្វេ 2-3កែវក្នុងមួយថ្ងៃមានសមត្ថភាពផ្លូ វ ភេ ទ ខ្លាំ ងជា ងបុ រសមិ នបានផឹកសោះ។ អ្នកស្រាវជ្រាវបាននិយាយថា ជាតិកា ហ្វេ អ៊ី នដូចគ្នានឹងថ្នាំ ស ម្រើ ប ដែរ។ វាជួយសម្រួលដល់សរសៃឈាម និងបង្កើនលំហូរឈាមដល់អា អូ ន តូ ច។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

2. ហាត់ប្រាណ៖ បុរសហាត់ប្រាណកាន់តែច្រើន សមត្ថភាពផ្លូ វ ភេ ទ កាន់តែខ្លាំ ង។ លំហាត់ប្រាណជួយឱ្យរាងកាយបង្កើតសមាសធាតុម្យ៉ាងហៅថា នីទ្រិ ចអុ កស៊ីតដែលជួយឱ្យអា អូ នតូ ច បះបានយូរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

3. ញ៉ាំអាហារសុខភាព៖ បុរសបានទទួលទានបន្លែ បឺរី ក្រូច ផ្លែប៉ោម និងស្រា ក្រ ហ មច្រើនជាង 3ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍មានស ម ត្ថភា ពផ្លូ វ ភេ ទ ខ្លាំ ងជា ងបុរសដែលក ម្រនឹង ញ៉ាំ វា។ វត្តមានធាតុផ្សំសំខាន់ៗហៅថា flav onoids ក្នុងអាហារទាំងនេះនឹងជួយបង្កើនលំហូរឈាមទៅកាន់អា អូ ន តូ ច។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

4. កុំ ជ ក់បា រី៖ ជា តិ នី កូ ទី នក្នុង បា រី នឹងធ្វើឱ្យរួញសរសៃឈាមរបស់អា អូ ន តូ ច ងា យនឹងឈឺចាប់។ ផ្អា កជ ក់បា រីនឹងជួយបង្កើនទាំងសមត្ថភា ពផ្លូ វ ភេ ទ និងចំ ណ ង់ ត ណ្ហា។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

5. ស្ត្រេ ស៖ អារម្មណ៍តានតឹងនឹងទៅបង្អាក់អ រម៉ូ នផ្លូ វភេ ទ ដូច្នេះធ្វើឱ្យចំ ណ ង់ត ណ្ហាផ្លូ វភេ ទធ្លា ក់ចុះ។ ដូចនេះបើសិនជីវិតអ្នកតែងតែជួបនឹងភា ពតា នតឹ ង ព្យាយាមកាត់បន្ថយវា។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

6. ជា តិស្រ វឹ ង៖ ផឹ កជា តិស្រ វឹ ងញឹកញាប់ច្រើនពេកនឹងមិនត្រឹមតែធ្វើឱ្យខូ ច ខួ រក្បាលប៉ុ ណ្ណោះទេ វាក៏ពិការសរសៃប្រ សា ទផ្នែកផ្សេ ងៗ ទៀតរបស់រាងកាយ។ ជា តិស្រ វឹងអាចធ្វើឱ្យអ សមត្ថ ភាពផ្លូ វ ភេ ទ ឬបណ្តាលឱ្យ ឆាប់បា ញ់ទឹ ក កា ម។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

7. អនាម័យមាត់ធ្មេញ៖ ខ្សោយអនាម័យមាត់ធ្មេញបណ្តាលឱ្យធុំក្លិនមា ត់ ជំងឺអ ញ្ចា ញ កំ ណ កកំ បោរ និងធ្វើឱ្យខ្សោ យសមត្ថភា ពលើ គ្រែ។ មូលហេតុដោយសារជំងឺមា ត់ធ្មេ ញពិសេសជំ ងឺអ ញ្ចា ញដែលទៅបំផ្លាញកោសិកាមេជាកោសិកាបង្កើតសរសៃឈា មពេញទាំងរា ងកាយរួមទាំងសរសៃឈា មសរីរា ង្គប ន្តពូ ជបុ រ ស៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អត្ថបទទាក់ទង