សារព័ត៌មានមហាខ្មែរ

ស្រី ៗច ង់ឲ្យបងៗបុ រសស្រ ឡា ញ់ជាងមុន ត្រូវ​ អនុ វត្តគន្លឹះទាំង ០៥យ៉ាងនេះ

6

មនុ ស្សប្រុ សគ្រប់រូ បតែងចង់បាននា រីដែលពូ កែម្ញិកម្ញក់ ពូកែធ្វើអោយមនុ ស្សប្រុ សសប្បា យចិត្ត ទោះបីជាស្អា ត ឬមិនសូវស្អា តក៏ដោយ សំខាន់អោយតែពូកែនិយាយ សម្តីផ្អែម និងពូកែយកចិត្ត ធានាថាស ង្សារ ឬស្វា មីប្រាកដជាមិនទៅណាឆ្ងាយពីយើងឡើយ ។ ខាងក្រោមនេះគឺជា គ ន្លឹះទាំង ០៥យ៉ាង ដែលជួយដល់មិត្តនា រីធ្វើអោយបុ រសជាគូ ស្នេ ហ៍ កា ន់តែស្រឡាញ់ឡើង៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គន្លឹះទី១៖ ការថែរក្សាសម្រ ស់៖ ការថែរក្សាសម្រស់អោយគង់រង្ស និងស្រស់ស្អាតជាចំណុចទាក់ទាញរបស់បុ រ ស ដែលប្រាថ្នាចង់បានមិត្ត ស្រីរបស់ខ្លួនស្អា តគេ និងគួរអោយស្រឡាញ់ទៀត ទោះបីបណ្តើរទៅណាក៏មិ នសូវខ្មា សគេដែរ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដូច្នេះមិត្តនារីគួរតែគិតពីបញ្ហាសម្រស់ជាសំខាន់ បើសិនចង់ទៅចូលរួមជាមនុស្សមិត្តប្រុសបានជាញឹកញាប់ ព្រោះមិ ត្តប្រុ សយើងគេមិ នចង់បណ្តើរស្រី ចា ស់ ឬមុ ខអា ក្រ ក់ចូលក្នុងទីប្រជុំមនុស្ស ឬកម្មវិធីធំៗទេ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គន្លឹះទី២៖ យកចិត្តទុកដាក់នឹងស ង្សារ៖ បើមានស ង្សារ មានស្វាមី តែមិ ន យកចិត្តទុកដាក់នឹងគេទេ មិនយូរប៉ុន្មាន គេនឹងទៅរកអ្ន កដែកយល់ពីចិត្តរបស់គេ ទោះបីជាយើងមានស ម្រស់ស្អាតប៉ុណ្ណាក៏ដោយ បើគ្រាន់តែពាក្យលួ ងលោម ផ្អែ មល្ហែម “អូ នស្រឡា ញ់ប ង” ក៏មិនចេះនិយាយផង តើអោយគេនៅស្រឡាញ់យើងដល់ពេលណាទៀត? ដូច្នេះការយកចិត្តទុកដាក់នេះ វាសំខាន់ជាងស ម្រស់ស្អាតទៅទៀត ដែលជាចំណុចសំខាន់បំផុតសម្រា ប់មនុ ស្សស្រីគ្រប់រូប ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គន្លឹះទី៣៖ ចេះ រ៉ូ មែ នទិ ច៖ បើមនុស្សយើងមិនចេះធ្វើអ្វី ដែលរ៉ូ មែ នទិ ចទេ ធ្វើធ្មឹងៗដូចគល់ឈើ មនុ ស្សប្រុ សប្រាកដជាគ្មានអា រម្មណ៍ជាមួយទេ ជាពិសេសភាពស្និទ្ធស្នាលនឹងត្រូវឃ្លា តឆ្ងាយនៅពេលខាងមុខមិនខាន។ ការបង្កើតភាពរ៉ូ មែ នទិ ចអាចបង្កើតអារម្មណ៍ល្អៗចំពោះគ្នា និងធ្វើអោយភា ពស្និ ទ្ធស្នា លកាន់តែឡើងមួយកម្រិតទៀត ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គន្លឹះទី៤៖ ផ្តល់តម្លៃអោយគ្នា៖ មនុស្សយើងមិនថាជាបុរស ឬនារីទេ បើសិនមិនចេះយោគយល់ និងចេះអធ្យាស្រ័យអោយគ្នាទៅវិញទៅមកទេ នៅជាមួយគ្នាក៏មិនបានយូរដែរ ទោះបីស្រឡាញ់គ្នាដល់កម្រិតណាក៏ដោយ ។ ដូច្នេះការចេះអោយតម្លៃចំពោះគ្នា ចេះគោរពស្រឡាញ់គ្នា គឺជាគន្លឹះសំខាន់ដែលអាចរក្សាចំណ ងស្នេ ហាបានយូរអង្វែង និងបង្កើតនូវកិត្តិយសអោយគ្នាទៅវិញទៅមកថែមទៀត ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គន្លឹះទី៥៖ កុំ រករឿ ងច្រើ ន៖ ពេលខ្លះការងារច្រើន នៅកន្លែងការងារ និងការងារផ្ទះទៀត មនុស្សនឹងមានអារម្មណ៍ថា តាន តឹង ធុ ញ ថប់ក្នុងចិត្ត បើសិនមកដល់ផ្ទះមានប្រព ន្ធពូកែរអ៊ូ រក រឿងទៀត ប្រាកដជាធ្វើអោយប្តី ទៅញ៉ុំបាយក្រៅផ្ទះមិនខានទេ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដូច្នេះកុំ រអ៊ូ ច្រើ នពេក កុំរក រឿ ងច្រើនពេក ដា ក់ប្តី ឬស ង្សារមកពីធ្វើការងារនឿយហត់ ឬអារម្ម ណ៍មិនល្អ រង់ចាំគេ ស្រួលអារម្មណ៍ត្រជាក់ចិត្ត ចាំគិតគូរទារលុ យពីគេក៏មិនទាន់យឺតពេលដែល ។ ម្យ៉ាងវិញទៀត ម នុស្សស្រីអាចធ្វើឫក ម្ញិកម្ញក់បាន តែកុំធ្វើអោយក្លា យជាមនសុ្សគួរអោយធុ ញអោយសោះ ព្រោះមនុស្សប្រុ សស្អ ប់ជា ងគេ គឺ មនុស្សស្រីដែលគួរអោ យ ធុ ញ រអ៊ូ ច្រើន និងពូកែរ ករឿ ងនេះរករឿងនោះ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Credited image: Public domain

អត្ថបទទាក់ទង