សារព័ត៌មានមហាខ្មែរ

វិទ្យាសាស្ត្រភ្ញាក់ផ្អើលពីអាថ៌កំបាំងការស ម្រេ ច ទឹ ក កា មរប ស់ស្ត្រីដែលអ្ន កមិនទាន់បានដឹង!!

8

មនុស្សគ្រប់គ្នាដឹងហើយថា បុ រ សបា ញ់ទឹ ក កា មនៅពេលឈានដល់ចំ ណុ ចកំ ពូ ល ប៉ុន្តែចុះ ស្ត្រី វិ ញ? កាលពីពេលថ្មីៗនេះ អ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានរកឃើញចម្លើយហើយ។ នៅពេលអា រម្ម ណ៍គូ ស្នេ ហ៍ទាំ ង២ ពុះក ញ្ជ្រោ ល ទឹ ក កា មនឹងបា ញ់ ចេ ញពី

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


ប្រ ដា ប់ ភេ ទ។ ទឹ ក កា ម បុ រ សជាសា រធា តុរា វពណ៌ស ខា ប់ៗមានផ្ទុ កអ ង់ស៊ី ម និងមេ ជី វិ ត តែអ្វីដែលគួ រឱ្យភ្ញាក់ផ្អើលគឺពេលស្ត្រី ឈា នដ ល់ចំ ណុ ចកំ ពូ ល នា ងក៏ប ញ្ចេ ញ ទឹ ក ប្រមាណពី30-150មីលីលីត្រ វាមិនមែនជាទឹ ក កា ម ទេព្រោះវាគ្មា នផ្ទុ ក មេ ជី វិ ត។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានចំណាយពេលស្រាវជ្រាវពីការស ម្រេ ច ទឹ ក កា ម របស់ម នុ ស្សស្រី រួ ម ទាំ ងប្រ តិ កម្ម ដំណើរការ និងសា រធាតុដែលត្រូវបា នប ញ្ចេ ញក្នុងពេល ស ម្រេ ច កា ម។ វិទ្យាសាស្ត្របានពិសោ ធន៍លើស្ត្រី ៧នាក់ផ្សេងគ្នាដោយតម្រូ វឱ្យពួ កនា ងបត់ជើ ងតូ ចឱ្យអស់ បន្ទាប់មកឱ្យស ម្រេ ចទឹ ក កា ម ដោ យខ្លួនឯង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


អ្នកស្រាវជ្រាវភ្ញាក់ផ្អើលពេលដឹងថា បើទោះជាស្ត្រីទាំ ងនេះប ញ្ចេ ញទឹ ក នោ មអស់ពីប្លោ កនោ មមុ នស ម្រេ ចទឹ កកា មហើយក៏ដោយ តែនៅតែស្ត្រី២នា ក់បាញ់ទឹ ក នោ មចេញបានពេ លឈានដល់ចំ ណុចកំ ពូ ល។ ហើយស្ត្រី៥នាក់ទៀតបញ្ចេ ញសារធា តុរាវម្យ៉ាងឈ្មោះ prostagl andin-cont aining prosta glan din (P S A) ដែលអាចឱ្យមេ ជី វិ តបុ រ សហែលបាន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


ដូចនេះ យើងទទួលបានចម្លើយហើយថា៖ មនុស្សស្រីអា ចបា ញ់ទឹ កកា មបានក្នុ ងអំ ឡុងពេ លឈា នដ ល់ចំណុ ចកំពូ ល តែសារធាតុ រាវនេះមិ នដូចជាទឹ ក កា ម បុ រ សទេ ពេលស ម្រេ ចកា មស្ត្រី បញ្ចេ ញសារធាតុរា វ២យ៉ាង៖ ១ជាទឹ កនោ ម ២ជាសា រធាតុ រាវផ្ទុក P S A សារធា តុរាវផ្ទុក P SA ជាបរិស្ថានដ៏ល្អបំ ផុតសម្រាប់ឱ្យមេ ជី វិ តបុ រ សហែ លបានយ៉ាងងាយ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អត្ថបទទាក់ទង