សារព័ត៌មានមហាខ្មែរ

អនុវត្តទិចនិចទាំង ៤នេះ បើចង់សម្រេ ច ទឹ ក កា ម ឱ្យបានច្រើនដង

11

វិធីសាស្ត្រតាមបែបបុរាណមួយចំនួនអាចធ្វើឱ្យអ្ន ក ស ម្រេ ច ទឹ ក កា មឱ្យបានច្រើនដង វាធ្វើឱ្យអ្ន កមានអារម្ម ណ៍តាំងពីចុងដៃរហូតដល់ចុងជើង។ តើអ្ន កណាមិនចង់បានអា រម្មណ៍បែបនេះ?

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


១. គិតឱ្យបានខ្លាំង៖ បញ្ឈ ប់ការផ្តោ តអារម្ម ណ៍ទៅលើតំបន់ឯ ក ជនរបស់អ្ន ក។ លោកស្រី Barbara Carrellas បាននិយាយថា “ស្រមៃថា ចំណ ង់ ត ណ្ហា ស្ថិតនៅលើឆ្អឹងខ្នង ចុះពីដើមដៃរហូតដល់ចុងម្រាមដៃ ហើយឡើងដល់ក្បាលរបស់អ្នក”។ នៅពេលអ្នករៀនធ្វើឱ្យខ្លួនឯងមានអារម្ម ណ៍ អ្នកនឹងអាចឱ្យចំ ណ ង់ ត ណ្ហា ផ្លូ វ ភេ ទ កា ន់តែខ្លាំងឡើង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


២. ដង្ហើម៖ អ្នកត្រូវចេះគ្រប់គ្រងដង្ហើមរបស់អ្នក នៅពេលអ្នកជិតនឹងស ម្រេ ច ទឹ ក កា ម ប៉ុន្តែលោកស្រី Carrellas និយាយថា អ្នកនឹងកាន់តែមានក្តីសុ ខខ្លាំងឡើង នៅពេលអ្នកដកដង្ហើមចេញចូល។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


៣. ស្រែ កថ្ងូ រ៖ គូ ស្នេហ៍នឹងស រសើ រអ្នក ប៉ុន្តែវាមិនមែនត្រឹមតែក្តីសុខរបស់គា ត់ ទេ។ លោកស្រី Carrellasនិយាយថា មានកន្លែង ស ម្រើ ប ៧ចំណុចលើរាងកាយដូចជា កន្លែងច ន្លោះ រ ន្ធ គូ ថ និងប បូ រមាត់, តំបន់ឯ ក ជន, សុ ដ ន់, បំពង់ក, ថ្ងាស និងក្បាល។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


៤. ធ្វើលំហាត់ ទ្វា រមា សរបស់អ្នក៖ ច្រ បាច់ (ដូចពេលដែលអ្នកបញ្ឈ ប់លំ ហូរនោ ម) យឺតៗ, ការស ម្រុ កចូលបានជ្រៅក្នុងពេលបង្កា ត់ ភ្លើ ងស្នេ ហ៍ នឹងជួយឱ្យអ្នកកាន់តែមានថាមពលខ្លាំ ងឡើង និងស ម្រេ ច ទឹ ក កា មបានច្រើនដង៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អត្ថបទទាក់ទង