សារព័ត៌មានមហាខ្មែរ

តើបុរសអាចផ្លាស់ប្តូរទំ ហំ លិ ង្គរបស់ពួកគេបានទេ?

13

នេះជាដំណឹងល្អខ្លះៗសម្រាប់បុរសដែលមិនសូវពូកែ ហើយចង់ផ្លាស់ប្តូរទំហំនោះ ៖ បច្ចេកទេសមានហើយ ដែលអាចបង្កើនទំហំ លិ ង្គបាន។ លោកវេជ្ជបណ្ឌិត Bohl មានប្រសាសន៍ថា “វិធីមួយក្នុងចំណោមវិធីដែលអាចបង្ហាញបានដើម្បីផ្លាស់ប្តូរទំហំ លិ ង្គ គឺតាមរយៈការវះកាត់ ពង្រី ក លិ​ ង្គដោយអ្នកជំនាញ។

វេជ្ជបណ្ឌិត Bohl និយាយថាវិធីសាស្ត្រមួយទៀតដែលមានប្រសិទ្ធភាព គឺវិធីសាស្ត្រអូសទាញ។ នេះទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ដើម្បីទាញ លិ​ ង្គ ដែលជាធម្មតាត្រូវការពេលរាប់ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ និងច្រើនសប្តាហ៍ឬខែក្នុងពេលតែមួយ។ លោកបានបន្ថែមថា ខណៈពេលដែលវិធីនេះអាចបណ្តាលឱ្យលិ ង្គវែងជាងមុន ប៉ុន្តែវាគឺជាការប្តេជ្ញាចិត្តដ៏ធំមួយសម្រាប់ការទទួលបានផលចំណេញតិចតួចបំផុត។

បច្ចេកទេស ពង្រី កលិ ង្គខ្លះមានទាំងគ្រោះថ្នាក់និងគ្មានប្រសិទ្ធភាព។ ការចាក់បញ្ចូលសារធាតុក្នុង លិ ង្គមិនត្រូវបានណែនាំទេ។ វេជ្ជបណ្ឌិត Bohl ពន្យល់ថា ការបូម ប្រ ដា ប់ភេ ទអាចត្រូវបានប្រើ ដើម្បីធ្វើឱ្ យលិ ង្គឡើងធំបណ្តោះអាសន្នក្នុងពេល រួ ម ភេ ទ ប៉ុន្តែនេះមិននាំឱ្យមានការផ្លាស់ប្តូរជារៀងរហូតទេ។

វិធីធ្វើឱ្យ លិ ង្ គមើលទៅធំជាងមុន៖ មានល្បិចងាយៗមួយចំនួនអាចធ្វើឱ្ យ លិ ង្គមើលទៅធំជាងមុន ដោយអ្នកមិនចាំ បា ច់ធ្វើការវះកាត់រាងកាយឬឧបករណ៍ចាំបាច់ទេ។ លោកវេជ្ជបណ្ឌិត Bohl មានប្រសាសន៍ថា “ការសម្រកទម្ងន់ឬកោររោម ប្រ ដា ប់ភេ ទ គឺជាវិធីដើម្បីធ្វើឱ្យ លិ ង្គ មើលឃើញកាន់តែធំឬដែលអាចធ្វើឱ្យវាមើលទៅដូចជាវែងជាងមុន”។

យ៉ាងណាមិញ ដាច់ខាត ចូរពិគ្រោះជាមួយគ្រូពេទ្យអំពីបច្ចេកទេសព ង្រី ក លិ ង្គ ដែលមានប្រសិទ្ធភាព ប្រសិនបើទំហំ លិ ង្គពិតជាសំខាន់ណាស់សម្រាប់អ្នក៕

អត្ថបទទាក់ទង