សារព័ត៌មានមហាខ្មែរ

មិនបាច់លេ ង និងស្ទា ប អ ង្អែ ល តើអា ច ស ម្រេ ច កា ម បានអត់?

71

បុរសៗ ពួកគេតែងតែចង់រៀនពីបច្ចេកទេសបង្កា ត់ ភ្លើ ងស្នេ ហ៍ តែពួកគេមិនសូវយល់ថា អ្វីដែលធ្វើឱ្យគូ ស្នេ ហ៍របស់ពួកគេឈា នដ ល់ចំ ណុ ច កំ ពូ លឡើយ។ ហើយនេះប្រហែលជាមូលហេតុដែលធ្វើឱ្យបុ រ សជាច្រើនមានក្តីសុខនឹងកា រ ស ម្រេ ច ទឹ ក កា ម ប៉ុន្តែមនុស្សស្រីភាគច្រើននៅតែត្អូញត្អែថា ពួកនាងមិនដែលបានស ម្រេ ចទឹ ក កា ម បានម្តងទេ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


ដូច្នេះ មុនពេលរៀនពីវិធីធ្វើឱ្យស ម្រេ ច ទឹ ក កា ម យកល្អអ្នកត្រូវរៀនពីវិធីជម្រុ ញអា រម្មណ៍មនុ ស្ស ស្រីដោយមិនចាំបាច់ការលេង និងស្ទា ប អ ង្អែ ល ក៏បានដែរ។
នៅពេលអ្នកទទួលបានជោគជ័យ កា រលេ ង និងកា រស្ទា បអ ង្អែ លគួរលើកទៅដំណាក់កាលបន្ទាប់។ ខាងក្រោមនេះ ជាការពិតមួយចំនួនដែលអ្នកគួរដឹង៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


ការពិតទី ១៖ មនុស្សភាគច្រើនដឹងតែម្យ៉ាងគឺ កា រស ម្រេ ច ទឹ ក កា ម។ វាជាការ បា ញ់ ទឹ ក កា ម។ ប៉ុន្តែកា រ ស ម្រេ ច ទឹ កកា ម ក៏មានន័យថា ជាការបញ្ចេ ញក្តីសុខដែរ។ វាមិនមែនគ្រាន់តែជាអា រម្មណ៍កើតឡើងពេ លបានប៉ះ ពា ល់ ខ្លួ ន ប្រា ណឡើយ។ ជាការពិតណាស់ អា រម្ម ណ៍ស ម្រេ ច ទឹ ក កា ម ពិ តបានម កពីកា រ រួ ម ប ញ្ចូ លពីមួយទៅមួយទៀត មិនថាជាខ្លួនប្រាណ បញ្ញា ឬអារ ម្មណ៍ទេ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


ការពិតទី ២៖ អ្ន កមិនអាចធ្វើឱ្យអ្នកណាម្នា ក់ស ម្រេ ចទឹ ក កា មបានឡើយ។ គេគួរតែជាអ្ន កមានចំ ណ ង់នឹងវាមុន។ គេគួរតែមា នចំ ណង់ ត ណ្ហា នឹ ងវា។ ដោយគ្មា នចំ ណ ង់ត ណ្ហា អ្នកមិនអាចធ្វើអ្វីៗបានឡើយ។ អ្នកមិនអា ច ប ង្ខំឱ្យអ្នកដទៃ ស ម្រេ ចទឹ ក កា ម បានឡើយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


ការពិតទី ៣៖ ការសិក្សាជាច្រើនបានអះអាងថា កា រ ស ម្រេ ច ទឹ ក កា ម ជាជម្រើសមួយដែលកើតឡើង បន្ទាប់ពីចូលចិត្តអ្ន កណាម្នាក់។ ប្រសិនបើជម្រើសមិនស៊ីជម្រៅទេ អ្ន កមិនអាចឈា នដ ល់កា រស ម្រេ ច ទឹ ក កា មបា នទេ ហើយគូស្នេហ៍របស់អ្នកក៏ដូចគ្នា។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


ការពិតទី ៤៖ ការ ស ម្រេ ច ទឹ ក កា ម កើតឡើងបាន នៅពេលអ្នកអនុញ្ញាតបើកផ្លូវឱ្យវា។ គូ ស្នេ ហ៍អ្ន កក៏ដូចគ្នាដែរ។ លុះត្រាតែនាងព្រមឱ្យវាកើតឡើង បើមិនដូច្នេះទេ វានឹងមិនកើតឡើងឡើយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


ការពិតទី ៥៖ កា រ ស ម្រេ ច ទឹ កកា ម ជាកា រចុះចា ញ់។ ប្រសិនបើអ្នកមានសមត្ថភាពអាចព្រមឱ្យអារ ម្មណ៍ និងរា ងកា យបញ្ចូ លគ្នាបង្កើតជាក្តីសុ ខដ ល់កំ ពូ ល កា រ ស ម្រេ ច ទឹ ក កា ម អាចកើតឡើង។ ដូច្នេះ ប្រសិនបើគូ ស្នេ ហ៍អ្នកត្រូវកា រកា រស ម្រេ ចទឹ កកា ម នា ងនឹងអាចធ្វើបាន នៅពេលនា ងចុះចា ញ់នឹងសេ ច ក្តីស្នេ ហា។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


ការពិតទី ៦៖ ការ ស ម្រេ ច ទឹ ក កា ម ជាការផ្តល់ឱ្យកាន់តែច្រើនឡើង ដោយមិនត្រូវការការតបស្នងវិញ។ លុះត្រាតែអ្នកមានចិត្តសប្បុរសនឹង ស្នេ ហា និងការ បង្កា ត់ភ្លើ ង ស្នេ ហ៍, បើមិនដូច្នេះទេ អ្នកមិនអាចធ្វើឱ្យ នា ងឈានដ ល់ចំ ណុ ចកំ ពូ លបានឡើយ។ ប្រសិនបើអ្ន កជាម នុស្សអា ត្មា និ យ ម, នា ងមិនអា ចទ ទួលបានរសជា តិក្តីសុ ខពេល រួ ម ភេ ទ ឡើយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


ការពិតទី ៧៖ តើអ្នកគិតថា ការលេង និងការស្ទា ប អ ង្អែ លតែម្យ៉ាង អា ចប៉ះពាល់ដល់អា រម្មណ៍អ្នកដទៃមែនទេ? តើអ្នកធ្លាប់ដឹងទេថា ពាក្យសម្តីរបស់អ្នកអាចប៉ះពាល់ដល់អា រម្មណ៍អ្ន កដទៃ? តើអ្នកធ្លាប់ឃើញទេថា សកម្មភាពពីចម្ងាយរបស់អ្ន ក អាចប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍គូ ស្នេ ហ៍ អ្នក? តើអ្នកដឹងទេថា សូម្បីតែការសម្លឹងមើលរបស់អ្នក ក៏អាចធ្វើឱ្យនា ងមានអា រម្មណ៍ដែរ? ដូច្នេះ វាអាចធ្វើឱ្យនាង ស ម្រេ ចទឹ ក កា ម បាន ដោយប្រើអារម្មណ៍ ដោយមិនចាំបា ច់ការលេ ង និងការស្ទា បអ ង្អែ ល។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


ការពិតទី ៨៖ ការសិក្សាជាច្រើនបានអះអាងថា គូ ស្នេហ៍ដែ លស្រឡា ញ់គ្នាជ្រា លជ្រៅ មិនសូ វត្រូវកា រលេ ង និងកា រ ស្ទា បអ ង្អែ ល ដើម្បីស ម្រេ ចទឹ កកា មឡើយ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អត្ថបទទាក់ទង