សារព័ត៌មានមហាខ្មែរ

វិធីធ្វើឲ្យមនុ ស្សស្រី មាន អា រម្មណ៍ច ង់…តា មរយៈកា រ ម៉ា ស្សា បែ បនេះ!!!

14

ការរីករាយនឹងស កម្ម ភា ព ផ្លូ វ ភេ ទដ៏ អ ស្ចា រ្យគឺជាអ្វីៗដែលបង្កើតឡើងដោយមានអា រម្ម ណ៍ត្រូ វគ្នាខ្លាំ ង។ ការម៉ា ស្សាជាមួយនឹងកា រ ស្ទា ប់ អ ង្អែ ល ដ៏ស្រើ ប ស្រា ល នឹងជួយឲ្យរាងកា យ ប ញ្ចេ ញ អ័ រម៉ូ ន ជា ច្រើនដើ ម្បី ជំ រុ ញ ដ ល់ចំ ណ ង់ ផ្លូ វ ភេ ទកា ន់ តែ ខ្លាំ ង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


ការប្រើ ប្រេ ង ម៉ា ស្សា ក៏ជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់ផងដែរ។ ឥឡូវនេះ ចូ រគិ តអំ ពី ការផ្ត ល់នូ វកា រម៉ា ស្សា ដល់រា ងកាយ មនុ ស្ស ស្រីទៅមើលថាតើ វា នឹ ងមា នភា ពស្រើ ប ស្រា ល ប៉ុ ណ្ណា។ ខាងក្រោមនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីរបៀបម៉ា ស្សាដែលធ្វើឲ្យខា ង ស្រី មាន ភា ព ស្រើ ប ស្រា ល និងច ង់ឲ្យអ្ន កបន្តធ្វើបន្ថែមទៀត។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


-ដើម្បីចា ប់ផ្តើម ចូ រឲ្យនា ងគេ ងផ្កា ប់មុខនៅលើកន្សែង និងបើ កភ្លើ ងរឹ មៗ។ អ្នកក៏អាចអុចទានខ្លះដើម្បីជួយបង្កើនអា រម្មណ៍បានដែរ។ បន្ទាប់មក ច្របាច់ប្រេងដាក់លើដៃ ហើយញីវាឲ្យសប់ក្នុងប្រអប់ដៃដើម្បីបង្កើតភាពក្តៅតិចៗដល់វា។
-ចូរចាប់ផ្តើមម៉ា ស្សាត្រ ង់ម្តុំ ស្មា និងចុះមកក្រោមក ហើយនិងដៃ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


អ្នកក៏អាចច្របាច់ថ្នមៗលើស្បែករបស់អ្នកដោយប្រើម្រាមមេដៃ និងចង្អុលដៃ។ បន្ទាប់មក ត្រឡប់ទៅម៉ាស្សានៅកនា ងវិញ និងធ្វើវាថ្នមៗចុះមកខ្នងដោយប្រើចង្វាក់នៃការម៉ាស្សានោះជារវង្វង់។ នៅពេលដល់ឆ្អឹងកងខ្ន ងរបស់នា ងហើយ ចូរម៉ាស្សាដោយប្រើកដៃខាងក្នុង

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


-ដល់ពេលនេះចាប់ផ្តើមដ ល់ កំ ប៉េះ គូ ថ ហើយ។ សូមបញ្ជាក់ថា កំ ប៉េះ គូ ថ គឺជាកន្លែងដែលមានស ម្រើ ប បំ ផុ ត ហើយក៏ស្រៀវខ្លាំងណាស់ដែរនៅពេលម៉ាស្សា។ អ្នកគ្រាន់តែដាក់ប្រ អ ប់ដៃនៅលើកំ ប៉េះ គូ ថ ទាំ ងស ងខាងរបស់នាង ហើយធ្វើកា រម៉ា ស្សា ជា រ វង្វ ង់ប៉ុ ណ្ណោះ។ ចូរបង្កើនសម្ពាធបន្តិចម្តងៗខណៈពេលដែលអ្នកកំពុងតែប្រើម្រា មមេ ដៃលុ ញលើស្បែ ក កំ ប៉េះគូ ថ របស់នាង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


នា ងនឹងរីករា យខ្លាំងណាស់នៅពេលអ្ន កបានម៉ា ស្សា ដោយច្បូ ចនៅ ភ្លៅ និងស្ម ងជើងរបស់នា ងតាមរយៈការប្រើ ម្រា មដៃអ ង្អែ លយ៉ា ងល្អ។ សម្រា ប់ការម៉ា ស្សាជើ ងនេះដែរ ចូ រឲ្យ នា ងគេ ងផ្ងា ម្ត ង ហើយម៉ាស្សានៅក្បា លជ ង្គ ង់នាងផង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


-បើសិនជាអ្នកចាប់ផ្តើមម៉ា ស្សានៅតំបន់ដើមទ្រូងវិញ វាអាចនឹងធ្វើឲ្យនា ងត្រៀមខ្លួ នរួ ចជាស្រេចក្នុងកា រ រួ ម ភេ ទ ហើយ ដូច្នេះចាំទុកកន្លែងនេះចុងក្រោយគេទៅ។ ចូរចាប់ផ្តើមលុ ញអង្អែ លយឺតៗ បន្ទា ប់មកចាំ ប ង្កើ នសម្ពា ធខ្លាំងបន្តិ ចម្តងៗ។ ចូរត្រ ដុ សសុ ដន់នាងខណៈដែលទា ញ វាមកជិ តគ្នា និងបញ្ច ប់ត្រ ង់ពេលដែលម៉ា ស្សាដ ល់ក្បា លសុ ដ ន់ហើយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


សង្ឃឹមថាការរៀបរាប់អំពីកា រម៉ាស្សាខាងលើ អាចនឹងមានប្រយោ ជន៍ក្នុងការប ង្កា ត់ភ្លើ ងស្រើ បស្រា ល មុ ននឹ ងចា ប់ផ្តើ ម រួ ម ភេ ទពិ តប្រាកដ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អត្ថបទទាក់ទង