សារព័ត៌មានមហាខ្មែរ

ដឹងទេ! ស្ត្រី ច ង់ រួ ម ភេ ទ បំ ផុតនៅពេលណា?

19

ខណៈពេលដែលមានពេលវេលាច្រើនដែលស្ត្រីចូលចិត្តចៀសវាងភាពស្និ ទ្ធស្នា លជាមួយដៃ ប៉ុន្តែវាក៏មានពេលវេលាច្រើនទៀតដែលពួកគេពិតជាចង់បាន កា រ រួ ម ភេ ទ ខ្លាំ ងបំផុតដែរ។ បើយើងនិយាយអំពីរចនាសម្ព័ន្ធរាងកាយរបស់មនុ ស្ស ស្រី គឺខុ សគ្នាដាច់ពីមនុ ស្សប្រុ សតែម្ត ង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


ខណៈពេលដែលបុ រសមា នអ័ រម៉ូ ន ភេ ទ តេ ស្តូ ស្តេ រ៉ូ នដែលអាចឲ្យមានអា រម្មណ៍ច ង់ រួ ម ភេ ទ គ្រប់ពេលនោះ តែ ស្ត្រី វិ ញត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយ អ័ រ ម៉ូ ន ដែលមានលក្ខណៈសាំញ៉ាំច្រើនបំផុត ដែលអាចនាំឲ្យនា ងមានពេលវេលាតិចតួចណាស់ក្នុងមួយខែ ក្នុងការចង់បា នកា រ រួ ម ភេ ទ បំផុតនោះ។ បើសិនជាអ្នកពិតជាចង់ដឹងថាពេលណាមនុ ស្ស ស្រីច ង់ កា រ រួ ម ភេ ទ បំផុ តនោះ សូមតាមដានជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដូចខាងក្រោមនេះ៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


ក្នុងពេល ជ្រុះអូ វ៉ុ ល៖ កា រជ្រុះ អូ វ៉ុ លគឺជាពេលវេលាដ៏ល្អបំផុតក្នុងការរួ ម មេ ត្រី ព្រោះតែពេលនេះមនុ ស្ស ស្រី មា នអ័ រម៉ូ ន ច្រើនកំពុងតែប្រមូលផ្តុំគ្នាបញ្ចេញ ជាពិសេស អ័ រម៉ូ ន អេ ស្ត្រូ ជែ នតែម្តង។ ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះដែរ អ័ រម៉ូ នប្រូ ជេ ស្តេ រ៉ូ នក៏ឡើងខ្ពស់ដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


ហេតុដូច្នេះហើយអារ ម្មណ៍មនុ ស្ស ស្រីនឹ ង ពុះ ក ញ្ជ្រោ លកាន់តែខ្លាំ ងក្នុងពេលនេះឯង។ ក្រៅពីនេះ ស្ត្រីក៏ត្រូវបានប ញ្ចេញនូវសា រធា តុជាច្រើនពីក្នុងខ្លួ នផងដែឬក្នុងពេលដែលនាងចាប់អា រម្ម ណ៍លើ បុ រ សណាម្នាក់ក្នុងពេលនេះ។ ដូច្នេះ វាអាចជាពេលវេលាដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់ ការផ្តល់ម៉ា ស្សា ដល់នា ងហើ យ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


ក្នុងពេលម ក រដូ វ៖ អ្ន កប្រហែលជាយល់ថាវាគឺជារឿងច ម្លែកណាស់ហើយ ប៉ូន្តែនេះគឺជាអាថ៌កំបាំងតិចតួចមួយសម្រាប់ពេលវេលាប្រចាំខែរបស់មនុ ស្ស ស្រី ហើយក៏ជាពេលវេលាដែលនា ងមា នចំ ណ ង់ ផ្លូ វ ភេ ទ ខ្លាំ ងដែ។ នេះដោយសា រតែអ័ រម៉ូ នជាច្រើនដែលចូលរួមឲ្យមានដំ ណើរការ ម ករ ដូ វនេះធ្វើឲ្យនាងមានភា ពស្រើ បស្រា លខ្លាំ ងបំ ផុ តតែម្តង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


ជាមួយគ្នានេះដែរ បើសិនជាអ្ន ក រួ ម ភេ ទ ជាមួយមនុ ស្សស្រីក្នុងពេលនា ងម ក រដូ វបែ បនេះ គឺមិនអាចមា នផ្ទៃ ពោះបានឡើយ ដូច្នេះអ្ន កពិតជាអា ចប្រើ ស កម្ម ភា ពផ្លូវ ភេ ទបានកាន់តែច្រើនផងដែរ។ ដើម្បីឲ្យដំណើរការនៃកា រ រួ ម ភេ ទ កាន់តែមានផា សុកភាព ចូរកុំភ្លេចប្រើទឹ ករំ អិល បន្ថែមផង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


នៅត្រីមាសទីពី រនៃការមា នផ្ទៃ ពោះ៖ ក្នុងត្រី មា សទីពីរនៃការមានផ្ទៃ ពោះ វាបែ រជាមានការកើនឡើងនូវអ័ រម៉ូ នអេ ស្ត្រូ ជែ ន និងប្រូ ជេស្តេ រ៉ូ លគួរឲ្យកត់សម្កាល់ទៅវិញ។ យ៉ាងណាមិញ ស្ត្រី ភាគច្រើនមិនបានដឹងងំពីរឿងនេះទេ ដោយសារតែវាកើតឡើងជាមួយគ្នានឹងអាការៈផ្សេងៗទៀតនៃការមា នផ្ទៃ ពោះដូចជា ចេញមុនលើរាងកា យ ច ង្អោ និងអ ស់កម្លាំង។ ខណៈពេលដែលចំ ណ ង់ ផ្លូ វភេ ទឡើ ងខ្លាំ ងក្នុងត្រី មាសទីពីរនៃការ មា នផ្ទៃ ពោះ តែវានឹងថយចុះវិញនៅត្រីមាសទីបី៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អត្ថបទទាក់ទង