សារព័ត៌មានមហាខ្មែរ

តិ ចនិ ច ម៉ា ស្សា ក្បា ល សុ ដ ន់ ស្រ្តី រ ហូ តដ ល់នា ង ចំ ហ រ មា ត់ ខ្លាំ ង ឬថ្ងូ ​ រ បា ន

128

មានបុ រសច្រើ នណាស់ដែលយល់ថា វិធីដែលធ្វើ ឲ្យ ស្រ្តី ឈា នដ ល់ចំ ណុ ច កំ ពូ ល នោះមានតែ កា ររួ ម ភេ ទ តា ម មា ត់ ឬ តា ម ទ្វា មា ស ប៉ុ ណ្ណោះ។ ប៉ុន្តែពួកគេមិនបានដឹងថា ក្បា ល សុ ដ ន់ របស់ស្រ្តី គឺជាកន្លែងដែលមាន រំ ញោ ចខ្លាំ ងបំ ផុ តមួ យ ហើយក៏អាច ធ្វើ ឲ្យ នា ង ឈា នដ ល់ ចំ ណុ ចកំ ពូ លខ្លាំ ងក្លា ដែ របើ សិ ន ជា មា នកា រភ្ញោ ច បា ន ត្រឹ មត្រូ វ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


មែនហើយ អ្ន កពិតជាអា ចធ្វើ ឲ្យ នា ងថ្ងូ រថា ស្រួ ល ខ្លាំ ងតា ម រយៈកា រ ប្រើ ប្រា ស់ មា ត់ និង ម្រា ម ដៃ ដើ ម្បី ម៉ា ស្សា ដ ល់ ក្បា ល សុ ដ ន់ របស់ នា ង។ ដើម្បីធ្វើបាន អ្ន កគួរតែសិក្សាអំពីគ ន្លឹះដូចខាងក្រោមនេះសិន៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


ដុ ត ក ម្តៅ៖ មែ នហើយដើម្បីចូលដល់ស មរ ភូ មិ ក្តៅសា ច់ខ្លាំ ង អ្ន កត្រូវតែដុ តអា រម្ម ណ៍នា ងសិ ន។ ចូរចាប់ផ្តើមដោយកា រ ថើ បខ្លាំ ង ក្លា និងប្រកប ដោ យ ត ណ្ហា។ ចូរប្រើ ខ្សែ ភ្នែ ក និង លិ ឍ ត្រ ចៀ ករបស់ នា ង។ ចូ រស្ទា ប និងអ ង្អែ លខ្ន ង ដៃ និង ភ្លៅ រប ស់នា ងសិ នដើ ម្បី នា ងមា ន អា រម្ម ណ៍ខ្លាំ ង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


វា យ លុ ក សុ ដ ន់ របស់នាងតែម្តង៖ ក្រោ យម ក ចូ រថើ ប ក ញ្ចឹ ង ក និងស ម្តៅ ទៅសុ ដ ន់ របស់នា ងទៅ។ ចូរធ្វើការ ត្រ ក ង សុ ដ ន់ នា ងទាំ ងទ្វេជាមួយដៃ ទាំ ងស ងខា ង និងប្រើ ម្រា ម ដៃ ច្រ បា ច់ជា រ វ ង្វ ង់។ ចូរចាំថា មិនត្រូវប្រើ កម្លាំងខ្លាំងពេកទេ តែចូ រធ្វើកា រម៉ា ស្សាបែបថ្ន មៗ និងយឺ តៗទើ ប នា ងពេ ញ ចិ ត្ត។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


សំ ដៅ ទៅ ក្បា ល សុ ដ ន់៖ នៅពេលដៃ អ្ន កបា ន ប៉ះ ក្បា ល សុ ដ ន់នា ងហើ យនោះ អ្ន ក នឹងមា នអា រម្ម ណ៍ ថា វា ពិ តជា រឹង ហើយក៏ជាសញ្ញាបញ្ជាក់ថា នា ង មា នអា រម្ម ណ៍ ខ្លាំ ងណា ស់ហើយ។ ចូ រប្រើ មា ត់ ដើ ម្បី ថើ ប និង លិ ឍ ក្បា លសុ ដ ន់ នោះ ព្រមទាំងជ ញ្ជ ក់ថ្ន ម ៗ ទៅ។ ចូ រប្រើ អ ណ្តា ត លុ ញ ជា រ វ ង្វ ង់ថ្ន មៗ និងចា ប់ផ្តើ មជ ញ្ជ ក់ខ្លាំ ងប ន្តិ ចម្ត ងៗ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


ប្រើធ្មេ ញ ជួ យ៖ ខណៈពេលដែលអ្នកកំពុងតែជ ញ្ជ ក់ ក្បា ល សុ ដ ន់ មិ នត្រូ វ ខាំ ក្បា ល សុ ដ ន់ នា ងទេ ព្រោះវាអាចប ង្កជាកា រឈឺ ចា ប់បា ន។ អ្ន កអា ច ខាំ រ បៀ ប ញ៉េ ញ តិ ចៗ បាន តែមុននឹងធ្វើបែបនេះគួរ តែសួ រ នា ងសិ ន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


ចា យ ពេ លឲ្យ យូ រប ន្តិ ច៖ ចូ រប ន្តធ្វើ បែ បនេះយ៉ាងហោចណាស់ ១០ ទៅ១៥នាទី ហើយអ្វីដែលសំខាន់បំ ផុ ត ចូរយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើសុ ដ ន់ ទាំ ងពី រឲ្យ ស្មើ រៗគ្នា ផ ង។ ដើ ម្បី ធ្វើ ឲ្យនា ងចា ប់ផ្តើមឈានដ ល់ ចំ ណុ ចកំ ពូ ល ចូរប ង្កើ ន និងកា ត់បន្ថ យសម្ពាធនៃការជ ញ្ជ ក់ក្បា ល សុ ដ ន់ និងអ ង្អែ ល ភ្លៅ និងកំ ប៉េះ គូ ថនា ង ផ ង៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អត្ថបទទាក់ទង