សារព័ត៌មានមហាខ្មែរ

ដំណោះស្រាយសម្រាប់ផលវិបាកចម្លែកៗ៣ ដែលកើតឡើងពេល រួ .ម ភេ .ទ

132

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មានផលវិបាកចម្លែកៗចំនួន ៣ ដែលកើតឡើងនៅពេល រួ .ម ភេ .ទ ។ បើទោះបីហៅ ថា ជាផលវិបាកចម្លែកក៏ដោយ ប៉ុន្តែនៅតែមានដំណោះស្រាយចំពោះបញ្ហានេះ។ ខាងក្រោមនេះ ជាផលវិបាក៣ចំណុច និងដំណោះស្រាយ ៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

១. ឈឺក្បាល៖ រាងកាយរបស់អ្នកកំពុងតែរីករាយ ជាមួយនឹងការ រួ .ម ភេ .ទ ប៉ុន្តែក្បាលរបស់អ្នកស្រាប់តែឈឺខ្ទោកៗ ។ យោងតាម American Headache Society និយាយថា មនុស្សប្រហែលម្នាក់ ក្នុងចំណោម ១០០ នាក់

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជួបប្រទះការឈឺក្បាល អំឡុងពេលឬក្រោយពេល រួ .ម ភេ .ទ ហើយភាគច្រើនកើតលើបុរស។ មូលហេតុ ដោយសារនៅពេល រួ .ម ភេ .ទ អ្នកបញ្ចេញ adrenaline ដែលបង្កើនសម្ពាធ ឈា .ម ដែលអាចធ្វើឲ្យឈឺក្បាល។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សម្រាប់ដំណោះស្រាយ ប្រសិនបើការឈឺក្បាលនោះ កើតឡើងនៅពេល រួ .ម ភេ .ទ ភ្លាមៗ ហើយឈឺខ្លាំង ឬឈឺជាប់រហូត អ្នកគួរទៅជួបគ្រូពេទ្យ។ ម្យ៉ាង បើប្រាកដថា អ្នកគ្មានបញ្ហាសុខភាពអ្វីផ្សេងទេ អ្នកអាចញ៉ាំថ្នាំ Tylenol ប្រហែលមួយម៉ោង មុនពេល រួ .ម ភេ .ទ ដើម្បីការពារការឈឺចាប់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

២. ជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្ត៖ ជាទូទៅ អ្នកគួរតែមានអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយ ក្រោយពីមានអារម្មណ៍ល្អពេល រួ .ម ភេ .ទ ។ ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញ អ្នកបានកត់សំគាល់ឃើញថា អារម្មណ៍ខ្លួនឯងកាន់តែធ្លាក់ចុះ ដែលមានរយៈពេលរហូតដល់មួយម៉ោង

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រោយពេល រួ .ម ភេ .ទ ។ អ្នកជំនាញរកមិនទាន់ឃើញ ពីមូលហេតុពិតប្រាកដ ថាហេតុអ្វីបានជាជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្ត កើតមានក្រោយពេល រួ .ម ភេ .ទ នៅឡើយទេ ហើយករណីនេះ វាប៉ះពាល់លើនារីប្រហែល ១០ភាគរយ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

វេជ្ជបណ្ឌិតនិយាយថា ទោះបីថ្នាំប្រឆាំងជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្ត អាចជួយដោះស្រាយបញ្ហានេះបានក៏ដោយ ប៉ុន្តែថ្នាំទាំងនោះ អាចធ្វើឲ្យចំណង់ ផ្លូ .វ ភេ .ទ ថយចុះ និងបង្កផលប៉ះពាល់ ដល់បញ្ហា ផ្លូ .វ ភេ.ទ ផ្សេងទៀតដូចជា ធ្វើឲ្យពន្យារពេលញ្ចេញ ទឹ .ក កា .ម ជាដើម។ ជម្រើសល្អ អ្នកដែលជួបប្រទះបញ្ហានេះ គួរទៅជួបគ្រូពេទ្យជំនាញផ្នែក ផ្លូ .វ ភេ .ទ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សម្រាប់ដំណោះស្រាយដោយខ្លួនឯង អ្នកអាចសាកល្បងប្រើយុទ្ធសាស្ត្រនេះបានដែរគឺ សរសេរនូវរឿង ផ្លូ .វ ភេ .ទ ៣ យ៉ាង ដែលអ្នកចង់ធ្វើនិងសុំឲ្យដៃគូរបស់អ្នកធ្វើវាផងដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៣. ប្រតិកម្មជាមួយនឹង ទឹ .ក កា .ម៖ អាការៈគ្រុនក្តៅ ហៀរសំបោរនិងឈឺក្រពះ ឬជាជំងឺផ្តាសាយ ឬការរួមបញ្ចូលគ្នា ដែលគេហៅថា ជំងឺក្រោយការឈានដល់ ចំ ណុ.ច កំពូល (POIS) ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អាការៈទាំងនេះ បង្ហាញថា រាងកាយរបស់អ្នកប្រតិកម្មនឹងប្រូតេអ៊ីន នៅក្នុង ទឹ .ក កា .ម របស់អ្នក ហើយបង្កើនប្រតិកម្មអង្គបដិបក្ខ ដើម្បីវាយប្រហារលើ ទឹ .ក កា .ម នោះ។ ក្រៅពីប្រតិកម្មនឹង ទឹ ក កា .ម ខ្លួនឯង អ្នកក៏អាចមានប្រតិកម្ម ទៅនឹងទឹកកាមរបស់អ្នកដទៃផងដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

វេជ្ជបណ្ឌិតនិយាយថា ដោយសាររោគសញ្ញានេះ អាចកើតមានឡើងភ្លាមៗ ឬច្រើនថ្ងៃក្រោយពេល រួ .ម ភេ .ទ ដូច្នេះធ្វើឲ្យពិបាកក្នុងការវិនិច្ឆ័យរោគ។ ដំណោះស្រាយ អ្នកគួរទៅជួបគ្រូពេទ្យឯកទេសខាងប្រតិកម្ម ឬអ្នកជំនាញខាងប្រព័ន្ធការពាររាងកាយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យ៉ាងណា ដើម្បីការពារ អ្នកអាចប្រើប្រាស់ថ្នាំប្រឆាំងនឹងការរលាកមុន និងក្រោយពេល រួ .ម ភេ .ទ ព្រោះវាអាចបន្ថយប្រតិកម្មទៅនឹង ទឹ .ក កា .ម បាន។ នេះ បើតាមការស្រាវជ្រាវថ្មីមួយ ចុះផ្សាយដោយទស្សនាវដ្តីវេជ្ជសាស្ត្រ ផ្លូ .វ ភេ .ទ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អត្ថបទទាក់ទង