សារព័ត៌មានមហាខ្មែរ

គន្លឹះ រួ ម ភេ ទ ដែលផ្តល់អត្ថន័យយ៉ាងអស្ចារ្យដល់ជី វិត

26

បើសិនជាអ្នកចង់បង្កើតជីវិ ត ផ្លូ វ ភេ ទ កាន់តែល្អបំផុតនោះ យកល្អគួរតែចាប់ផ្តើមពីចំណុចដែលត្រឹមត្រូវទៅសិន។ ការនិយាយគ្នា និងស្តាប់គ្នាទៅវិញទៅមកអំពីអារម្ម ណ៍ និងការចង់បានរបស់គ្នាអាចធ្វើឲ្យអ្នកទាំងពីរកាន់តែមានភាពស្និ ទ្ធស្នាលគ្នា និងរីករាយជី វិ ត ផ្លូ វ ភេ ទកាន់តែសប្បាយជាងមុនថែមទៀត។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យកល្អគួរតែសាកល្បងនូវរឿងថ្មីៗដូចខាងក្រោមនេះផង៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បង្កើតនូវការរំពឹងទុកនៅថ្ងៃក្រោយ៖ ចូរយល់ព្រមនូវពេលវេលាណាមួយ ដោយអាចនិយាយថា មួយសប្តាហ៍ ឬអ្វីក៏ដោយឲ្យតែអាចធ្វើបាន នៅពេលដែលអ្នកមិនអាចឈានដល់ចំ ណុ ចកំ ពូ ល ឬ រួ ម ភេ ទ ដោយការ ស៊ូ ក ប ញ្ចូ ល លិ ង្គបាន។ ដំបូងឡើយ ចូរអនុញ្ញាតិត្រឹមតែកា រ ថើ ប និងអោ បគ្នា សិ ទ្ធបានហើយ។ បន្ទាប់មកអ្នកក៏អាចឈានទៅជំហ៊ានបន្ទាប់បន្តិចម្តងៗដោយការ ស្ទា ប់ និងត្រ ដុ ស គ្នាទៅវិញទៅមកដូចជា ការជួ យ ខ្លួ ន ឯង ការប្រើ មា ត់ រួ ម ភេ ទ ឬអ្វីក៏ដោយដែលអ្នកអាចធ្វើបាន តែកុំឲ្យឈានដល់ចំ ណុ ច កំ ពូ ល។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅចុងបញ្ចប់នៃការរងចាំ ចូរអនុញ្ញាតិឲ្យខ្លួនឯងរីករាយនឹងការឈានដល់ចំ ណុ ចកំ ពូលតា មរយៈកា រ រួ ម ភេ ទ ណាដែលអ្នកចូលចិត្តទៅ។ ពេលណោះវានឹងជួយឲ្យអញនកមានអា រម្មណ៍ល្អកា ន់តែខ្លាំ ងនៅពេល រួ ម ភេ ទ ជាមួយគ្នា។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ម៉ា ស្សា៖ ការម៉ា ស្សាអាចជួយឲ្យមានអារម្ម ណ៍ចង់ រួ ម ភេ ទ ខ្លាំង។ ជាផ្នែកមួយនៃការបរបោ សអង្អែ លមុ នពេល រួ ម ភេ ទ វាគឺជាមធ្យោបាយដ៏អស្ចារ្យមួយក្នុងការចាប់ផ្តើមអ្វីៗដែលយឺ ត និងបន្ធូរអារម្មណ៍តាមរយៈសម្រើ បលើស្បែក។ ប៉ុន្តែការម៉ា ស្សាធម្ម តាៗដែលមិ នឲ្យមានការ រួ ម ភេ ទ ក៏អាចផ្តល់ភា ពអស្ចា រ្យដល់ជី វិ ត ផ្លូ វ ភេ ទ បានដែរ ជាពិសេសវានឹងផ្តល់ភាពសុខស្រួលខាង ផ្លូ វកា យ បន្ថយស្ត្រេសនិងបង្កើនភាពស្និទ្ធស្នាលគ្នាថែមទៀត។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បើសិនជាអ្នកមិនចង់ម៉ា ស្សាដើម្បីឈានទៅរ ក កា រ រួ ម ភេ ទេ ចូរពិភាក្សាគ្នាជាមួយដៃ គូ សិនដើម្បីចៀសវាងការយល់ច្រឡំ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ការខ្សឹប៖ មិនខ្វល់ថាវាជាស ម្តី ផ្អែ ម ឬច ង់ រួ ម ភេ ទ ទេ ការខ្សឹ បប្រាប់គ្នានូវរឿងជាច្រើនទៅវិញទៅមអាចបន្ថែមនូវភាព ព្រឺ សម្បុ លបាន។ វាមិនគួរណាធ្វើក្នុងពេលបរបោ សអ ង្អែល ឬ រួ ម ភេ ទឡើយ។ ការបរបោសអង្អែលមុនពេល រួ ម ភេ ទ អាចចាប់ផ្តើមនៅពេលថ្ងៃជាមួយនឹងការផ្ញើរសា ឬនិយាយទូរស័ព្ទប្រកបដោយភា ព សិ ច ស៊ី បាន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ការ ស ម្រេ ចកា ម៖ ការ ស ម្រេ ច កា ម ដោយខ្លួ នឯង ឬជាមួយ ដៃ គូ អាចជារឿងល្អបន្ថែមទៀតសម្រា ប់ជី វិ តផ្លូ វ ភេ ទ។ ចូរស្វែងយល់អំពីរាងកាយខ្លួនឯង និងការឆ្លើយតបខាង ផ្លូ វ ភេ ទ មានន័យថា អ្នកអាចចែករំលែកចំណេះដឹងមួយនៃជាមួយ ដៃ គូ បាន។ ការស ម្រេ ចកា ម ឲ្យដៃគូអាចជួយអ្នកសិក្សាកាន់តែច្បាស់ថាអ្វីទៅទើបធ្វើឲ្យគេមានអារម្មណ៍។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ចែករំលែកការស្រមើស្រមៃ និងការចង់បាន៖ មនុស្សគ្រប់គ្នាតែងមានការស្រមើស្រមៃ និងការចង់បានពិសេសៗនៅពេលនិយាយដល់កា រ រួ ម ភេ ទ ។ ចាប់តាំងពីស្លឹ កត្រចៀករហូតដល់កែងជើង ឬ សរសៃសក់ដល់ត្រគាក ដូច្នេះចូរកុំខ្លាចនឹងនិយាយប្រាប់គ្នាអំពីរឿងទាំងនេះអី។ បើសិនជាអ្នក និងដៃ គូដឹងអំពីរបៀបធ្វើឲ្យខ្លួ នឯងមានអារម្មណ៍ហើយ អ្នកនឹងរីករាយជី វិ ត ផ្លូ វ ភេ ទកាន់តែល្អជាងមុនថែមមួយកម្រិតទៀត។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រក្សាអនាម័យ៖ ចំណុងនេះខ្ញុំនិងនិយាយអំពីអនាម័យទូទៅរបស់ង្នក។ អ្នកមិនចាំបាច់រក្សាខ្លួនឯងឲ្យស្អាតពេកទេ គ្រាន់តែមានញើសតិចតួចលើខ្លួនក៏មិនអីដែរ។ ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាការគោរពសម្រាប់ដៃ គូ វិញគឺ ត្រូវងូតទឹកឲ្យបានរាល់ថ្ងៃដើម្បីកុំឲ្យមានក្លិនអាក្រក់ចេញមក។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បន្ធូ រអា រម្មណ៍៖ ការ រួ ម ភេ ទ ជាមួយដៃ គូអាចជារឿងមួយដែលល្អបំផុត និងផ្តល់បទពិសោ ធន៍ដ៏ខ្លាំ ងក្លាដល់ជី វិ ត។ ពេលខ្លះ ការ រួ ម ភេ ទ ដ៏ល្អបំផុតកើតឡើងនៅពេលអ្នកមិនបានបារម្ភអំពីអ្វីដែលធ្វើឲ្យមានភាពភ្ញាក់ផ្អើល។ ដូច្នេះចូរធ្វើខ្លួនឲ្យធូរអា រម្មណ៍ផងនៅពេលនៅជាមួយដៃ គូ បន្ទាប់មក ការ រួ ម ភេ ទ ដ៏អស្ចារ្យអាចនឹងមករកអ្នកវិញ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អត្ថបទទាក់ទង