សារព័ត៌មានមហាខ្មែរ

ហេតុអ្វីបានជាមនុស្សស្រីដែលអស់ ព្រ.ហ្ម ចា .រី ណ៍ ឬ ភា.ព ប រិ .សុ ទ្ធ ត្រូវគេមិនផ្តល់តម្លៃឬមើលងា .យ ពីមនុស្សប្រុស?

21

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ខ្ញុំជាមនុស្សប្រុសហើយខ្ញុំក៏ធ្លាប់ជាមនុស្សប្រុសម្នាក់ក្នុងចំណោម មនុស្សប្រុសមិនល្អ ឬ អាចហៅថាក្មេង ពា.ល។ ខ្ញុំមានមិត្តភ័ក្រ្កខ្លះដែលមិនល្អហើយពូកែញ៉ែស្រីដើម្បីបាន ដេ .ក ជាមួយគ្នា ឲ្យតែវាបាន ដេ .ក ជាមួយស្រីណាវាយកមកនិយាយអួតហើយ ថាម្នាក់នឹងសាច់ណាស់ រឿងលើ គ្រៃ មាអេមចេះគ្រប់ ក្បា.ច់…។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហើយបន្ទាប់ពីបានសុីឆ្អែតឆ្អន់ហើយ វាក៏ដោះដៃហើយវាឆ្លៀតណែនាំមនុស្សសន្តាន ថោ .ក ដូចវាឲ្យទៅសាងបន្តពីវា។ ជួនកាលមនុស្សស្រីម្នាក់នោះ ដេ.ក ជាមួយមិត្តភ័ក្រ្កវាសឹងគ្រប់គ្នាហើយពួកវាយកមកនិយាយគ្នាលេងធ្វើជារឿងដែលគួឲ្យអស់សំណើច។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បើអ្នកជាមនុស្សស្រីតើអ្នកមានដែល ខ្ពើ.ម ខ្លួនឯងទេដែលប្តូរដៃគូ រួ .ម ភេ .ទ ដូចជាសត្វ! យើងជាមនុស្សណាមិនមែនជាសត្វទេអាចប្តូរដៃគូ រួ .ម ភេ .ទ គ្រប់រដូវកាល។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មានមនុស្សស្រីខ្លះនិយាយថាមនុស្សប្រុសឲ្យតម្លៃទៅលើ ព្រ.ហ្ម ចា .រី ណ៍ឬភាពបរិសុទ្ធដែលគ្រាន់តែជាស្បែកដែលនៅជាប់ជាមួយនឹង ប្រ ដា .ប់ ភេ .ទ ពេកហើយ។ ខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាបើគ្រាន់តែជាស្បែកដែលនៅជាប់ ប្រ ដា ប់ ភេ .ទ នោះគ្មានបរុសល្អណាម្នាក់គិតពីរឿងនោះទេ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មានតែមនុស្សប្រុសដែលគិតតែរឿង រួ .ម ភេ .ទ និង ល្មោ .ភ កា .ម ទេដែលគិតរឿងនេះ។ ពេលដែលអ្នកប្តូរដៃគូ រួ .ម ភេ .ទ អស់ចិត្តហើយលេងមានបុរសណាគេចង់ក្បែរអ្នកទៀត អ្នកក្រស្រែកថាគេ ស្អ .ប់ ខ្ពើ .ម គេមិនឲ្យតម្លៃ គេមើល ងា .យ តើសមទេ?

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្នុងនោះមានមនុស្សស្រីខ្លះគួឲ្យអាណិតណាស់ដែលត្រូវមនុស្សសន្តាន ថោ .ក ទា .ប បោ .ក ប្រា .ស់ ឬ រំ .លោ .ភ តែនាងនៅតែមានតម្លៃក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សប្រុសល្អ ហើយត្រូវបានផ្តល់តម្លៃពីមនុស្សជាច្រើន ពេលខ្លះដល់ថ្នាក់ជាមនុស្សស្រីមេម៉ាយដែលមានកូន ១ ២ ហើយនៅតែមានអ្នកស្រលាញ់ច្រើន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហើយមនុស្សស្រីគេមានតម្លៃគេមិនដែលស្រែកទាមទាឲ្យនណាម្នាក់ផ្តល់តម្លៃនោះទេ បើនាងធ្លាប់ខុសនាងទទួលយក ហើយព្យាយាមកែកំហុសហើយចាប់ផ្តើមជីវិតជាថ្មី រស់នៅដោយសេចក្តីថ្លៃថ្នូរក្នុងភាពជាមនុស្ស។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តាមពិតមនុស្សប្រុសមិនបានផ្តល់តម្លៃ ស្អ.ប់ ខ្ពើ .ម មនុស្សដែលអស់ ព្រ .ហ្ម ចា .រី ណ៍ ឬភាពបរិសុទ្ធនោះទេ អ្វីដែលគេ ស្អ .ប់ ខ្ពើ .ម គឺចរិត ចរិយារបស់មនុស្សស្រីនោះមិនព្រមកែហើយមិនទទួលស្គាល់កំហុស។ កំណត់ចំណំា៖ អត្ថបទនេះជាអត្ថបទបែបអប់រំ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អត្ថបទទាក់ទង