សារព័ត៌មានមហាខ្មែរ

គន្លឹះ រួ .ម ភេ .ទ ដែលផ្តល់អត្ថន័យ យ៉ាងអស្ចារ្យដល់ជីវិត

27

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បើសិនជាអ្នកចង់បង្កើត ជីវិត ផ្លូ .វ ភេ .ទ កាន់តែល្អបំផុតនោះ យកល្អគួរតែចាប់ផ្តើមពីចំណុច ដែលត្រឹមត្រូវទៅសិន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ការនិយាយគ្នា និងស្តាប់គ្នាទៅវិញទៅមកអំពីអារម្មណ៍ និងការចង់បានរបស់គ្នាអាច ធ្វើឲ្យអ្នកទាំងពីរកាន់តែមានភាពស្និទ្ធស្នាលគ្នា និងរីករាយជីវិត ផ្លូ .វ ភេ .ទ កាន់តែ សប្បាយជាងមុនថែមទៀត។ យកល្អគួរតែសាកល្បងនូវ រឿងថ្មីៗដូចខាងក្រោមនេះផង៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បង្កើតនូវការរំពឹងទុកនៅថ្ងៃក្រោយ ចូរយល់ព្រមនូវពេលវេលាណាមួយ ដោយអាចនិយាយថា មួយសប្តាហ៍ ឬអ្វីក៏ដោយឲ្យតែអាចធ្វើបាន នៅពេលដែលអ្នកមិន អាចឈានដល់ចំណុចកំពូល ឬ រួ .ម ភេ .ទ ដោយការស៊ូកបញ្ចូលលិង្គបាន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដំបូងឡើយ ចូរអនុញ្ញាតិត្រឹមតែការ ថើ.ប និង អោ .ប គ្នាសិទ្ធបានហើយ។ បន្ទាប់អាចឈាន ទៅជំហ៊ានបន្ទាប់បន្តិចម្តងៗ ដោយការ ស្ទា.ប់ និងត្រដុសគ្នាទៅវិញទៅមកដូចជា ការជួយខ្លួនឯង

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ការប្រើមាត់ រួ .ម ភេ.ទ ឬអ្វីក៏ដោយដែលអ្នកអាចធ្វើបាន តែកុំឲ្យឈានដល់ចំណុចកំពូល។ នៅចុងបញ្ចប់នៃការរងចាំ ចូរអនុញ្ញាតិឲ្យខ្លួនឯងរីករាយនឹង ការឈានដល់ចំណុចកំពូល តាមរយៈការ រួ .ម ភេ .ទ ណា ដែលអ្នកចូលចិត្តទៅ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពេលណោះវានឹងជួយឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ល្អ កាន់តែខ្លាំងនៅពេល រួ .ម ភេ .ទ ជាមួយគ្នា។ ម៉ាស្សា ការម៉ាស្សាអាចជួយឲ្យ មានអារម្មណ៍ចង់ រួ .ម ភេ .ទ ខ្លាំង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាផ្នែកមួយនៃការបរបោស អង្អែលមុនពេល រួ .ម ភេ .ទ វាគឺជាមធ្យោបាយដ៏អស្ចារ្យ មួយក្នុងការចាប់ផ្តើមអ្វីៗដែលយឺត និងបន្ធូរអារម្មណ៍តាមរយៈ ស ម្រើ.ប លើស្បែក។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប៉ុន្តែការម៉ាស្សាធម្មតាៗដែល មិនឲ្យមានការ រួ .ម ភេ .ទ ក៏អាចផ្តល់ ភាពអស្ចារ្យដល់ជីវិត ផ្លូ .វ ភេ .ទ បានដែរ ជាពិសេសវានឹងផ្តល់ភាព សុខស្រួលខាងផ្លូវកាយ បន្ថយស្រ្តេស និងបង្កើន ភាពស្និទ្ធស្នាលគ្នាថែមទៀត។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បើសិនជាអ្នកមិនចង់ម៉ាស្សា ដើម្បីឈានទៅរកការ រួ .ម ភេ.ទ ចូរពិភាក្សាគ្នាជាមួយដៃគូសិន ដើម្បីចៀសវាងការយល់ច្រឡំ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ការខ្សឹប មិនខ្វល់ថាវាជាសម្តីផ្អែម ឬចង់ រួ .ម ភេ .ទ ទេ ការខ្សឹបប្រាប់គ្នានូវរឿងជាច្រើនទៅវិញទៅ មអាចបន្ថែមនូវភាពព្រឺសម្បុលបាន។ វាមិនគួរណាធ្វើក្នុងពេលបរ បោ.ស អ ង្អែ.ល ឬ រួ .ម ភេ .ទ ឡើយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ការ បរ បោ.ស អង្អែលមុនពេល រួ .ម ភេ .ទ អាចចាប់ផ្តើមនៅពេលថ្ងៃជាមួយនឹងការផ្ញើរសារ ឬនិយាយទូរស័ព្ទប្រកប ដោយភាព សិ .ច ស៊ី បាន។ ការសម្រេច កា .ម ដោយខ្លួនឯង ឬជាមួយ ដៃ គូ អាចជារឿងល្អបន្ថែមទៀតសម្រាប់ជីវិត ផ្លូ .វ ភេ .ទ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ចូរស្វែងយល់អំពីរាងកាយខ្លួនឯង និងការឆ្លើយតបខាង ផ្លូ .វ ភេ .ទ មានន័យថា អ្នកអាចចែករំលែកចំណេះដឹង មួយនៃជាមួយ ដៃ គូ បាន។ ការសម្រេច កា .ម ឲ្យដៃគូអាចជួយ អ្នកសិក្សាកាន់តែច្បាស់ថា អ្វីទៅទើបធ្វើឲ្យគេមានអារម្មណ៍។ ចែករំលែកការស្រមើស្រមៃនិងការចង់បាន មនុស្សគ្រប់គ្នាតែងមានការស្រមើស្រមៃ និងការចង់បានពិសេសៗ នៅពេលនិយាយដល់ការ រួ .ម ភេ .ទ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ចាប់តាំងពីស្លឹកត្រចៀករហូតដល់កៃជើង ឬ សរសៃសក់ដល់ ត្រ គា.ក ដូច្នេះចូរកុំខ្លាចនឹងនិយាយ ប្រាប់គ្នាអំពីរឿងទាំងនេះអី។ បើសិនជាអ្នក និងដៃគូដឹងអំពីរបៀបធ្វើ ឲ្យខ្លួនឯងមានអារម្មណ៍ហើយ អ្នកនឹងរីករាយជីវិត ផ្លូ .វ ភេ .ទ កាន់តែល្អ ជាងមុនថែមមួយកម្រិតទៀត។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រក្សាអនាម័យ ចំណុងនេះខ្ញុំនិងនិយាយអំពី អនាម័យទូទៅរបស់ង្នក។ អ្នកមិនចាំបាច់រក្សាខ្លួនឯងឲ្យស្អាតពេកទេ គ្រាន់តែមានញើសតិចតួច លើខ្លួនក៏មិនអីដែរ។ ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាការគោរពសម្រាប់ដៃគូវិញគឺ ត្រូវងូតទឹកឲ្យបានរាល់ថ្ងៃដើម្បី កុំឲ្យមានក្លិនអាក្រក់ចេញមក។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បន្ធូរអារម្មណ៍ ការ រួ .ម ភេ .ទ ជាមួយដៃគូអាច ជារឿងមួយដែលល្អបំផុត និងផ្តល់បទពិសោធន៍ដ៏ខ្លាំងក្លាដល់ជីវិត។ ការ រួ .ម ភេ .ទ ដ៏ល្អបំផុត កើតឡើងនៅពេលអ្នកមិនបានបារម្ភ អំពីអ្វីដែលធ្វើឲ្យមានភាពភ្ញាក់ផ្អើល។ ដូច្នេះចូរធ្វើខ្លួនឲ្យធូរអារម្មណ៍ផង នៅពេលនៅជាមួយដៃគូ បន្ទាប់មក ការ រួ .ម ភេ .ទ ដ៏អស្ចារ្យ អាចនឹងមករកអ្នកវិញ ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អត្ថបទទាក់ទង