សារព័ត៌មានមហាខ្មែរ

ហេតុផល នឹងផលប្រយោជន៍ទំាង៩យ៉ាង ដែលជំរុញឲ្យអ្នកចង់ រួ .ម ភេ .ទ ឲ្យបានញឹកញាប់

15

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

១- បន្ថយអាការស្ត្រេស៖ ពិតណាស់ ការរីករាយនឹងសកម្មភាពនៃការ រួ .ម ភេ .ទ អាចធ្វើឲ្យអារម្មណ៍នៅក្នុង ចិត្តកាន់តែរីករាយបន្ថែមទៀត។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ការស្រាវជ្រាវថ្មីៗនេះបានរកឃើញថា មនុស្សដែល រួ .ម ភេ .ទ កាន់តែច្រើន ធ្វើឲ្យពួកគេមានអារម្មណ៍ថាធូរស្រាល សប្បាយចិត្តកាន់តែច្រើន ហើយបានសិក្សាពីរបៀប គ្រប់គ្រងភាពស្ត្រេសរបស់ខ្លួនឲ្យបានកាន់តែ ល្អ។ ក្នុងពេលដល់ ចំ.ណុ .ច កំពូល នៃការ រួ .ម ភេ .ទ ហើយ អ័រម៉ូនអុកស៊ីតូស៊ីន ស្រាប់តែឡើងខ្ពស់ភ្លាមតែម្តង ដែលវាប្រហែលជាសញ្ញាមួយ ធ្វើឲ្យមានអារម្មណ៍ទំនាក់ទំនង កាន់តែខ្លាំង រវាង ដៃ គូ និងបំបាត់ភាពតានតឹង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

២-បំបាត់ការឈឺចាប់៖ ក្នុងពេលភ្លាមៗមុនពេល ឈានដល់ ចំ ណុ .ច កំពូល នៃការ រួ .ម ភេ .ទ កម្រិតអ័រម៉ូនរបស់អុកស៊ីតូស៊ីន (Oxytocine) មានការកើនឡើងខ្ពស់ជាង កម្រិតធម្មតា រហូតដល់ ៥ដង។ វាធ្វើឲ្យចេញអ័រម៉ូនមួយ ប្រភេទទៀតឈ្មោះថាអង់ដូហ្វីន (Endorphins) ដែលមានតួរនាទីសម្រាប់ បំបាត់ ការឈឺចាប់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដូច្នេះប្រសិនបើអ្នក មានអាការៈឈឺក្បាល ឈឺដោយសាររលាកសន្លាក់ ឬចង្កោមរោគសញ្ញាក្រោយ ពីរាំងរដូវ នោះវាហាក់បី ដូចជាមាន ការធូរស្រាលច្រើនក្រោយពី រួ .ម ភេ .ទ រួច ហើយអ្វីដែលត្រូវអរគុណ នោះគឺការឡើងខ្ពស់នៃអ័រម៉ូនអុកស៊ីតូស៊ីន ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៣- បង្កើនប្រព័ន្ធភាពស៊ាំទប់ទលនឹងជំងឺ៖ ការ រួ .ម ភេ .ទ ដែលធ្វើទៅតែមួយដង ឬពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ ជួយធ្វើឲ្យកម្រិតនៃអង់ទីករ (IgA) ដែលមាននាទីប្រឆាំង នឹងជំងឺកើនឡើង។ ការបញ្ចេញនៃអង់ទីករនេះធ្វើឲ្យកម្រិត នៃកងទព័រសម្រាប់ការពារ រាងកាយការពារខ្លួនរបស់យើងទប់ទល បានទៅនឹងជំងឺផ្តាសាយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៤-ចរន្ត ឈា.ម រត់ស្រួល៖ ការ រួ .ម ភេ .ទ មានអត្ថប្រយោជន៍ ក្នុងការបង្កើនចរន្ត ឈា.ម ជាពិសេសចរន្ត ឈា .ម សម្រាប់ខួរក្បាល ដោយសារតែចង្វាក់បេះដូងកើនឡើង និងការដកដង្ហើមជ្រៅៗ។ ជាមួយនឹងការស្រោចស្រព ឈា .ម ស្រស់ កោសិកានិងសរីរាង្គរបស់អ្នកត្រូវបាន ទទួលអុកស៊ីសែន និងអ័រម៉ូនគ្រប់គ្រាន់។ ជាមួយគ្នានេះអ្នកក៏បានបញ្ចេញ កាកសំណល់ដែលធ្វើឲ្យឈឺក្បាល និងជំងឺផ្សេងៗចេញពីរាងកាយរបស់អ្នកដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៥-អាយុវែង៖ ការដល់ចំណុច កំ ពូ លធ្វើឲ្យ បញ្ចេញអ័រម៉ូនម្យ៉ាងទៀតឈ្មោះថា Dehydroepiandrosteron (DHEA) ដែលវាមាននាទី ប្រ .ឆាំ ង នឹង ការបាក់ទឹកចិត្ត និងជួយបង្កើនកម្រិតប្រព័ន្ធភាព ស៊ាំក្នុងរាងកាយ។ អ័រម៉ូន DHEA អាចទៅជួសជុលជាលិការ ដែលខូចខាត បង្កើនសតិបញ្ញា និងធ្វើឲ្យស្បែកមានសុខភាពល្អ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាមួយគ្នានេះដែរ យោងទៅតាមការសិក្សាមួយ របស់ប្រទេសអងគ្លេសដែល បានធ្វើទៅលើបុរស ចំនួន ១០០០នាក់បានរកឃើញថា បុរសដែល រួ .ម ភេ .ទ យ៉ាងហោចណាស់ ២ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍មានអត្រានៃ ការ ស្លា .ប់ តែពាក់កណ្តាលប៉ុណ្ណោះ បើយើងធ្វើការប្រៀបធៀប ជាមួយអ្នក រួ .ម ភេ .ទ តិចជាងម្តងក្នុងមួយខែ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៦-ពង្រឹងដល់សុខភាព បេះដូង-សរសៃឈា .ម៖ ការសិក្សាថ្មីមួយ អ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានរកឃើញថា ការ រួ .ម ភេ .ទ ជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹង ជំងឺដាច់សរសៃ ឈា.ម ខួរក្បាល។ គេបានតាមដាន បុរសចំនួន ៩១៤នាក់រយៈពេល ២០ឆ្នាំ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អ្នកស្រាវជ្រាវក៏បានរកឃើញថា ការ រួ .ម ភេ .ទ ពីរដង ឬច្រើនដងក្នុងមួយសប្តាហ៍អាច កាត់បន្ថយការ ប្រ .ឈ ម នឹង ជំ .ងឺ គាំ .ង បេះដូង ឬដាច់សរសៃ ឈា .ម ខួរក្បាល ទៅលើបុរសទាំងនោះ បានពាក់កណ្តាល នេះបើយើងប្រៀបធៀបជាមួយអ្នក ដែល រួ .ម ភេ .ទ តិចជាងម្តងក្នុងមួយខែ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៧-ជួយឲ្យដេកបានស្រួល មិនមែនគ្រាន់តែការបញ្ចេញអ័រម៉ូន អុកស៊ីតូស៊ីនក្នុងពេលដល់ ចំណុចកំពូលនៃការ រួ .ម ភេ .ទ ធ្វើឲ្យ អ្នកទាំងពីរមានអារម្មណ៍ ស្រួលតែមួយមុខនោះទេ ប៉ុន្តែការស្រាវជ្រាវបានបង្ហាញថា វាក៏ជួយឲ្យអ្នកដេកលក់ស្រួលដែរ។ ការដេកគ្រប់គ្រាន់ជាប់ទាក់ទង ទៅនឹងរឿងល្អៗជាច្រើនទៀតដូចជា ការរក្សាទម្ងន់ និងសម្ពាធ ឈា.ម ឲ្យ នៅមានសុខភាពល្អ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៨- ជួយក្នុងការសម្រកទម្ងន់ និងឲ្យរាងកាយមានភាពសមសួន៖ ខណៈពេលដែលអ្នកមិនចង់ ហាត់ប្រាណដោយលើកដុំដែក ដើម្បីសម្រកទំនង់នោះ ការ រួ .ម ភេ .ទ ជាទៀងទាត់ អាចជួយអ្នកបាន។ ការ រួ .ម ភេ .ទ បាន ៣០នាទី អាចដុតកាឡូរីបានចាប់ពី ៨៥ឡើងទៅក្នុងខ្លួនរបស់យើង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ស្តាប់ទៅវាប្រហែលជាមិន មានអ្វីច្រើនណាស់ណានោះទេ ប៉ុន្តែការ រួ .ម ភេ .ទ ៤២ដងដោយម្តងៗចំនួន ៣០នាទីវិញ វានឹងអាចដុត៣៥៧០ កាឡូរី ដែលវាច្រើនគ្រប់គ្រាន់ក្នុង ការសម្រកទម្ងន់បាន ០,៤៥គីឡូក្រាមដែរ។ ការ រួ .ម ភេ .ទ ក៏ជួយបង្កើនឲ្យមានការ ផលិតអ័រម៉ូនតេសស្តូស្ទើរ៉ូន ដែលវាមានតួរនាទីធ្វើឲ្យឆ្អឹង និងសាច់ដុំរឹងមាំ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៩-កាត់បន្ថយការ ប្រ ឈ.ម នឹង ជំ .ងឺ ម ហា រី កក្រពេញប្រូស្តាត៖ ភាពមិនប្រក្រតីទាក់ទងនឹង ក្រពេញប្រូស្តាតត្រូវបាន គេស្គាល់ថា បង្កឡើងដោយកាកសំណល់មិន ល្អនៅក្នុងទឹករំអិលពីក្រពេញនេះ។ ការ រួ .ម ភេ .ទ ជាទៀងទាត់អាច ជួយបញ្ចេញចោលនូវកាកសំណល់ ដ៏មាន គ្រោះ ថ្នាក់ ទាំងនេះបាន ហើយក៏ជួយការពារក្រពេញប្រូស្តាត ពី ជំ .ងឺ មហារីកដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យោងទៅតាមអ្នកស្រាវជ្រាវ បានឲ្យដឹងថា ការ បា .ញ់ ទឹ .ក កា .ម ច្រើនដងជាពិសេស ក្នុងចំណោមបុរសអាយុខ្ទង់២០ឆ្នាំប្រហែល ជាកាត់បន្ថយ ការ ប្រ ឈ .ម នឹងជំ ងឺ ម ហា រី ក ក្រពេញប្រូស្តាតបាននៅថ្ងៃក្រោយ។ ការសិក្សាមួយផ្សេងទៀតបានរកឃើញថា ការដែលឧស្សាហ៍ បា .ញ់ ទឹកកាម បាន២១ដងឡើងទៅក្នុងមួយខែ ត្រូវបានចាត់ទុកថាបន្ថយការ ប្រ ឈ .ម នឹង ជំ ងឺ ម .ហា រីក ក្រពេញប្រូស្តាតលើ មនុស្សចាស់ នេះបើយើងប្រៀធៀបទៅលើ មនុស្សដែល បា .ញ់ ទឹ .ក កា .ម តិចជាង ៤ទៅ៧ដងក្នុងមួយខែ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អត្ថបទទាក់ទង