អ្នកនាំពាក្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម៖ កម្ពុជាមិន ប្រ ឈ.ម ខ្វះប្រេងដូចប្រទេសជិតខាងមួយចំនួនទេ តែត្រូវរួមគ្នាសន្សំសំចៃ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ខណៈប្រទេសជិតខាងមួយចំនួន ប្រ ឈ .ម នឹងកង្វះប្រេងឥន្ធនៈ អ្នកនាំពាក្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានឲ្យដឹងថាកម្ពុជា មិនខ្វះខាតប្រេងប្រើប្រាស់នោះឡើយ។ ការមិន ប្រ ឈ.ម នឹងកង្វះប្រេងរបស់កម្ពុជា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គឺដោយការសហការជាមួយវិស័យឯកជន ក្នុងការអនុវត្តយុទ្ធសាស្រ្តស្តុកប្រេងទុកសម្រាប់ការប្រើប្រាស់យ៉ាងហោចណាស់២០ថ្ងៃទៅ១ខែ។ យ៉ាងណា បញ្ហាកង្វល់សម្រាប់កម្ពុជា គឺការបន្តកើនឡើងថ្លៃប្រេងលើទីផ្សារពិភពលោក។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោក ប៉ែន សុវិជាតិ អ្នកនាំពាក្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានឲ្យដឹងថា បច្ចុប្បន្ននេះ កម្ពុជា មិន ប្រ ឈ.ម នឹង ហា និ ភ័.យ នៃកង្វះប្រេងឥន្ធនៈប្រើប្រាស់ដូចប្រទេសជិតខាងមួយចំនួនឡើយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រទេសជិតខាងមួយចំនួនដូចជាតួយ៉ាងថៃ ដែល ប្រ ឈ .ម នឹង ហា និ ភ័ .យ នៃកង្វះខាតប្រេងឥន្ធនៈ ព្រោះតែការបញ្ឈប់ការនាំចូលឧស្ម័នធម្មជាតិរាវ ដោយសារតម្លៃកើនខ្ពស់ និងបរិមាណមានកម្រិត។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ការ ប្រ ឈ .ម នឹងហានិភ័យនៃកង្វះខាតប្រេងឥន្ធនៈក្នុងប្រទេសថៃ គឺដោយស្ទើរតែ២ភាគ៣នៃអគ្គីសនីប្រទេសថៃក្នុងរយៈពេល៤ខែដើមឆ្នាំ២០២២នេះ ពឹងផ្អែកលើឧស្ម័នធម្មជាតិនេះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយឡែកសម្រាប់កម្ពុជាវិញ តាមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម កម្ពុជាអនុវត្តយុទ្ធសាស្រ្តស្តុកប្រេងទុកសម្រាប់ការប្រើប្រាស់យ៉ាងហោចណាស់ពី២០ថ្ងៃទៅ១ខែ ហើយការស្តុកទុកប្រេងនេះ នឹងមិនបណ្ដាលឲ្យកម្ពុជា ជួបប្រទះការខ្វះខាតប្រេងនោះឡើយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យ៉ាងណា កង្វ.ល់ គឺការបន្តកើនឡើងថ្លៃសាំង ទៅតាមទីផ្សារពិភពលោក។ អ្នកនាំពាក្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនេះបន្ថែមថា បើបញ្ហាកើនឡើងថ្លៃសាំងនេះ នៅតែបន្តអូសបន្លាយ រដ្ឋាភិបាលមានតែឧបត្ថម្ភធុនបន្ថែម

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ខណៈបច្ចុប្បន្ននេះ រដ្ឋាភិបាលសហការជាមួយក្រុមហ៊ុននាំចូលប្រេងសាំង បញ្ចុះថ្លៃប្រេងសាំងកើនឡើងដល់ 6.5 សេនដុល្លារក្នុងមួយលីត្រ។ ដោយឡែក ដំណោះស្រាយល្អបំផុតក្នុងកាលៈទេសៈនេះ លោកលើកឡើងថា គឺជារួមគ្នាសន្សំសំចៃនៃការប្រើប្រាស់ប្រេងឥន្ធនៈនេះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គួរបញ្ជាក់ថា ចាប់ពីថ្ងៃទី២១ ដល់ថ្ងៃ៣០ខែមិថុនា តម្លៃសាំងធម្មតាក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ក្នុងមួយលីត្រគឺ៥៨០០រៀល ខណៈប្រេងម៉ាស៊ូតកើនថ្លៃ២០០រៀលទៀត ដល់៦៣០០រៀលក្នុងមួយលីត្រ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ចំណែកនៅក្នុងប្រទេសថៃ តម្លៃប្រេងសាំងក្នុងមួយលីត្រប្រមាណ៣៤បាត ឬជិត៤០០០រៀល។ រីឯក្នុងប្រទេសវៀតណាម តម្លៃសាំងជាមធ្យមកើនឡើងដល់ប្រមាណ១.៥ដុល្លារ ឬប្រមាណ៦០០០រៀលក្នុងមួយលីត្រ៕

ហាមដាច់ខាតការយកអត្ថបទ ពីវេបសាយ www.mahakhmer.com ដោយគ្មានការអនុញាត។ សម្រាប់​ការ​ប្រើ​ប្រាស់ ឬ​ផ្សាយ​បន្ត សូមទាក់ទង​មក អ៊ីម៉េល info [at] mahakhme.com ឬទូរស័ព្ទលេខ​ 015 883 332។
អត្ថបទទាក់ទង