សារព័ត៌មានមហាខ្មែរ

រដ្ឋាភិបាលថៃប្រកាសមិនយកពន្ធចំពោះប្រជាពលរដ្ឋថៃដែលទិញរថយន្តថ្មីហើយថែមទាំងផ្ដល់ថវិកាលើកទឹកចិត្ត

0

បរទេស៖ កាលពីពេលថ្មីនេះដោយយោងតាមការថ្លែងរបស់រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងឧស្សាហកម្មនៃប្រទេសថៃបានប្រកាសថា ប្រទេសថៃនឹងមិនយកពន្ធចំពោះប្រជាពលរដ្ឋថៃដែលទិញរថយន្តថ្មី ឬ រថយន្តអគ្គិសនីដើម្បីដោះដូររថយន្តចាស់ៗចេញ ហើយប្រជាពលរដ្ឋនឹងទទួលបានថវិការលើកទឹកចិត្តបន្ថែមចំនួន3200$។ ដែលយោងតាមការថ្លែងរបស់រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងឧស្សាហកម្មនៃប្រទេសថៃ លោក SuriyaJuangroongruangkit នៅក្នុងសិក្ខាសាលាមួយ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោកបានមានប្រសាសន៍បន្តថា ទោះវាជាការបាត់បង់ចំណូលជាតិបន្តិចបន្តូច តែប្រទេសថៃទទួលបានមកវិញនូវការកាត់បន្ថយការបំពុលខ្យល់PM2.5 និង ជំរុញការលក់រថយន្តថ្មីក្នុងប្រទេសថៃឡើងវិញ ក៏ដូចជាការជួយដល់ក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តក្នុងប្រទេសថៃដែលបានរងការវាយប្រហារដោយសារCovid-19 ហើយជំរុញដល់ដ៏ការដូរសេរីរថយន្តថ្មីៗសម្រាប់ពលរដ្ឋថៃ និង ជីវភាពរបស់ប្រជាជន ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អត្ថបទទាក់ទង