សារព័ត៌មានមហាខ្មែរ

រដ្ឋាភិបាល​ចេញ​ប្រកាស​លើ​ការ​ប្រមូល​បំណុល​ពន្ធ និង​បទល្មើស​គេច​ពន្ធ​

1

ប្រកា​សលេខ ៩៦២ ចុះហត្ថលេខា​ដោយ​ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី​និង​រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ លោក​អូន ព័ន្ធ​មុនី​រ័​ត្ត្រូ​វ​បានចេញ​នៅ​ថ្ងៃទី ២០ ខែវិច្ឆិកា​។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​ប្រកាស​នេះ​មាន​វិសាលភាព​រាប់បញ្ចូល​រាល់​អ្នក​ជាប់ពន្ធ​ទាំងអស់​ជាមួយនឹង​ការទូទាត់​ប្រាក់​បំណុល​ពន​ញ​ធ​បច្ចុប្បន្ន​។ ប្រកាស​នេះ​កំណត់​ន័យ​អ្នក​ជំពាក់​បំណុល​ពន្ធ​ថា ជា​អ្នក​បង់ពន្ធ​និង​អាករ​ទាំងអស់​ដែល​មិនបាន​បង់​ក្នុង​រយៈពេល​កំណត់​។ បំណុល​ពន្ធ​បច្ចុប្បន្ន​ត្រូវ​ទទួលរង​ការពិន័យ​សម្រាប់​ការបង់​យឺត​ពេល​កំណត់​។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​ប្រកាស​នេះ​បាន​បន្ថែមថា ពន្ធ​ដែល​ត្រូវបាន​ចាត់ទុកជា​បំណុល​ពន្ធ​ត្រូវបាន​ចាត់ថ្នាក់​ថា​ជា​លទ្ធផល​នៃ​ការធ្វេសប្រហែស ការធ្វេសប្រហែស​ធ្ងន់ធ្ងរ ឬ​ការ​គេចពន្ធ​ដោយ​ចេតនា​លើ​ផ្នែក​បុគ្គល​ឬ​សហគ្រាស​។ ស្ថានភាព​របស់​នីតិបុគ្គល​ឬ​សហគ្រាស​ដែល​ស្ថិតក្នុង​បំណុល​ហួស​កាលកំណត់​ត្រូវ​បានកំណត់​បន្ថែមទៀត​ដូចជា​ភាពយឺតយ៉ាវ​ក្នុង​ការដាក់​លិខិត​ប្រកាស​ពន្ធ ភាពយឺតយ៉ាវ​ក្នុងការ​បង់ពន្ធ ហើយ​បច្ចុប្បន្នកំពុង​ស្វែងរក​ការកែសម្រួល​លិខិត​ប្រកាស​សារពើពន្ធ​។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​លើសពីនេះទៅទៀត​ប្រកាស​នេះ​បាន​បញ្ជាក់ថា​អ្ន ក​បង់ពន្ធ​ដែល​បាន​បង់ពន្ធ ក្រោយមក​ត្រូវបាន​គេ​ចាត់ទុកថា​មិន​គ្រប់គ្រាន់​ក្នុងកំឡុងពេល​ដំណើរការ​សវនកម្ម​មួយ​ក៏​ចាត់ទុកជា​ការជាប់​បំណុល​ពន្ធ​ផងដែរ​។ ប្រភេទ​សវនកម្ម​ទាំងនេះ​រួមមាន​សវនកម្ម​លើ​តុ សវនកម្ម​មាន​កម្រិត និង​សវនកម្ម​ពេញលេញ​។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​មាត្រា ៥ នៃ​ជំពូក​ទី ២ នៃ​ប្រកាស​បានចែង​ថា​ក្នុងករណី​ដែល​អ្នក​បង់ពន្ធ​ខកខាន​មិនបាន​សងបំណុល​ក្នុង​រយៈពេល ១៥ ថ្ងៃ​បន្ទាប់ពី​បានទទួល​លិខិត​ជូនដំណឹង​ស្តីពី​បំណុល​ពន្ធ ពួកគេ​នឹងត្រូវ​បង់ប្រាក់​ពិន័យ ២៥ ភាគរយ​នៃ​បំណុល​ពន្ធ​ជំពាក់​។ អត្រា​ការប្រាក់ ១,៥ ភាគរយ​ក្នុង​មួយខែ​នឹង​បង្គរ​តាម​សមតុល្យ​នៃ​បំណុល​ពន្ធ​ដែល​មិនបាន​បង់​។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​ប្រកាស​បន្ថែមថា នៅពេល​ខកខាន​មិនបាន​សងបំណុល​ក្នុង​រយៈពេល ១៥ ថ្ងៃ​បន្ទាប់ពី​បានទទួល​ការជូនដំណឹង មន្ត្រី​ពន្ធ​នឹង​ចាត់វិធានការ​តឹងរ៉ឹង​ក្នុងការ​ប្រមូល​ពន្ធ​។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​មាត្រា ៩ នៃ​ជំពូក​ទី ៣ ចែងថា ដើម្បី​ធានា​ឲ្យ​បាន​នូវ​ប្រសិទ្ធភាព​នៃ​ការគ្រប់គ្រង​ពន្ធ​និង​ការប្រមូល​ពន្ធ​ពន្ធ​អគ្គនាយកដ្ឋាន​ពន្ធដារ (GDT) នឹងធ្វើ​ការទំនាក់ទំនង​ឬ ទៅដល់​កន្លែង​ផ្ទាល់​នៅ​គេហដ្ឋាន​ឬ​កន្លែង​អាជីវកម្ម​របស់​អ្នក​ជាប់ពន្ធ​ដើម្បី​ស្វែងរក​ភាពច្បាស់លាស់​ថា​ហេតុអ្វី​មានការ​ពន្យារពេល ការទូទាត់​បន្ត​និង​ផ្តល់ព័ត៌មាន​បន្ថែម​ដែល​ត្រូវការ​អំពី​វិធី​ទូទាត់​បំណុល​ពន្ធ​។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​យន្តការ​របស់​អគ្គនាយក​ដ្ឋា​ន​ពន្ធដារ​ដើម្បី​រារាំង​ការ​ជំពាក់​បំណុល​ពន្ធ​រួមមាន​ការហាមឃាត់​ជា​បណ្តោះអាសន្ន​លើ​ការផ្ទេរ​ទ្រព្យសម្បត្តិ ឬ​ការផ្លាស់ប្តូរ​អចលនៈទ្រព្យ​ការ ដក​ការ​អត្ថប្រយោជន៍​ពន្ធ​ដែល​ផ្តល់​ដោយ​អាជ្ញាធរ​ពន្ធ ការផ្អាក​ឬ​ការដកហូត​លិខិតអនុញ្ញាត​អាជីវកម្ម​និង​អាជ្ញាប័ណ្ណ​ដែល​ចេញ​ដោយ​រដ្ឋបាល​សារពើពន្ធ ការដក​សិទ្ធិ​ពី​ការចុះបញ្ជី​ពន្ធ និង​ការប្រកាស​ជា​សាធារណៈ​នូវ​ឈ្មោះ​បុគ្គល​ឬ​សហគ្រាស​ក្នុង​បំណុល​ដែល​បានកំណត់​។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​លោក Anthony Galliano នាយក​ប្រតិបត្តិ​នៃ​ក្រុមហ៊ុន​ហិរញ្ញវត្ថុ​សាជីវកម្ម​វិនិយោគ​កម្ពុជា​បាន​និយាយថា បញ្ហា​នៃ​ពន្ធ​មិនទាន់​ត្រូវបាន​ប្រមូល ដែលជា​ចំណែក​ដ៏​ធំ​ដែលមាន​ជា​យូរ​មកហើយ​ហើយ​នៅតែ​ស្ថិតក្នុង​តារាង​តុល្យការ អគ្គនាយកដ្ឋាន​ពន្ធដា​រ កំពុង​ត្រូវបាន​ដោះស្រាយ​ដោយ​ប្រកាស​នេះ​។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​លោក​បាន​និយាយថា តាម​ការមើលឃើញ​រប​ស់ GDT ការវាយតម្លៃ​ត្រូវ​បានចេញ​នៅពេល​ដែលមាន​ចំនួន​បំណុល​ពន្ធ​ជំពាក់​ច្រើន ក្រុមហ៊ុន​ដែល​បាន​វាយតម្លៃ​បានដាក់​ការជំទាស់​ជា​បន្តបន្ទាប់​ក្នុង​គោលបំណង​កាត់បន្ថយ​ការទទួលខុសត្រូវ​ដែល​បាន​វាយតម្លៃ​ឬ​ពន្យារ​ការទូទាត់​ឱ្យបាន​យូរ​តាម​ដែល​អាចធ្វើ​ទៅបាន ដែលជា​ញឹកញាប់​មិន​មានបំណង​បង់ពន្ធ​ដែល​ជំពាក់ ។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​លោក​បន្តថា​៖ «​ទោះបី​ត្រូវបាន​វាយតម្លៃ​ក៏ដោយ​ក៏​ក្រុមហ៊ុន​នៅតែ​បន្ត​ប្រតិបត្តិការ​ដោយ​សេរី​និង​មិន​អើពើ​នឹង​ការកំណត់​ពន្ធ​រាប់​ឆ្នាំ ហើយ​នៅ​ទីបំផុត​អាច​បោះបង់​ក្រុមហ៊ុន​ចោល​ឬ​ចាប់ផ្តើម​ថ្មី​។ ប្រកាស​នេះ​ផ្តល់​អំណាច​ដល់ GDT ដើម្បី​ចាត់វិធានការ​បន្ថែម​ដែល​បច្ចុប្បន្ន​មិនមាន​សម្រាប់​ពួកគេ​ក្រោម​ច្បាប់​ពន្ធដារ ហើយ​នេះ​នឹង​ជួយ​សម្រួល​ដល់​ការសម្អាត​តារាង​តុល្យការ GDT ប្រសិនបើ​បំណុល​ត្រូវបាន​គេ​ចាត់ទុកថា​មិនអាច​ប្រមូលបាន​» ។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​លោក​បាន​បន្ថែមថា អ្វីដែល​អវត្តមាន​ពី​ប្រកាស​នេះ​គឺជា​ការផ្តល់​សិទ្ធិអំណាច​ដល់​អ្នក​ជាប់​ពន្ធ​បន្ថែមទៀត​ប្រសិនបើ​ការវាយតម្លៃ​បែបនេះ​មិន​ត្រឹមត្រូវ​ឬ​មិន​ស្មោះត្រង់​។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​លោក Galliano និយាយថា​៖ «​ទោះបីជា​ដំណើរការ​ជំទាស់​យ៉ាង​ហ្មត់ចត់​មួយ​ស្ថិតនៅក្រោម​ច្បាប់​ពន្ធដារ​ក៏ដោយ​ក៏​បញ្ហា​ទូទៅ​ក្នុងចំណោម​អ្នក​បង់ពន្ធ​ដែល​បានធ្វើ​សវនកម្ម​គឺថា​បរិយាកាស​សវនកម្ម​អាច​ពិបាក​ហើយ​ពេលខ្លះ​អាច​ត្រូវបាន​មើលឃើញថា​ខ្វះ​ភាពយុត្តិធម៌​និង​កម្មវត្ថុ [​ដោយ​អ្នក​ដែល​កំពុង​អនុវត្ត​ដំណើរការ​នេះ​] »​។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​លោក​បាន​បន្ថែមថា​៖« ច្បាស់​ជាមាន​អ្នក​បង់ពន្ធ​បញ្ជី​ដែល​គេចពន្ធ​ជាប្រចាំ​ហើយ GDT គួរតែមាន​អំណាច​និង​មធ្យោបាយ​ទាំងអស់​ដើម្បី​ប្រមូល​បំណុល​និង​អាច​ប្រើ​វិធានការ​ដាក់ទណ្ឌកម្ម​ដើម្បី​ធានា​ការប្រមូល​និង​អនុវត្ត​ការពិន័យ​និង​ការប្រាក់​សមស្រប​។ អ្នក​បង់ពន្ធ​មាន​ភាពស្មោះត្រង់​និង​គោរព​តាម​ត្រូវការ​យន្តការ​គាំទ្រ​បន្ថែម​ដែល​មិនមាន​សម្រាប់​ពួកគេ​ក្រោម​ច្បាប់​ជា​ប្រព័ន្ធ​រហ័ស​ដែល​នឹង​ជួយ​ពួកគេ​នៅពេល​មាន​បញ្ហា​នៃ​ការ​ប្រ​ព្រឹ​ត្ដ​ដោយ​យុត្តិធម៌​ឬ​ការមិន​ស្មោះត្រង់​ក្នុង​របៀប​ដោះស្រាយ​បញ្ហា​ពន្ធ​របស់​ពួកគេ​»​។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​មាត្រា ១០ ចែងថា​ដើម្បី​រារាំង​ការ​គេចពន្ធ​ដោយ​ចេតនា​និង​ការមិន​បង់ពន្ធ នាយកដ្ឋាន​ពន្ធដារ​នឹង​អនុវត្ត​វិធានការ​តឹងរឹង​ចំពោះ​អ្នក​ដែល​ខកខាន​មិនបាន​ប​ង់​បំណុល​ពន្ធ​។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​វិធានការ​ទាំងនោះ​រួមមាន នាយកដ្ឋាន​ពន្ធដារ​ស្នើសុំ​លុបចោល​អាជ្ញាប័ណ្ណ​អាជីវកម្ម​ដែល​ចេញ​ដោយ​អាជ្ញាធរ​នានា ស្វែងរក​ការផ្អាក​សកម្មភាព​អាជីវកម្ម ការ​បង្កក​បណ្តោះអាសន្ន​នៅលើ​គណនី​ធនាគារ ការ​រឹបអូស​ស្តុក​ទំនិញ​និង​ចលនទ្រព្យ បញ្ឈប់​ប្រតិបត្តិ​ការនាំចេញ​-​នាំចូល រឹបអូស​ទ្រព្យសម្បត្តិ​និង​បណ្តឹង​ប្តឹង​។ នៅក្នុង​តុលាការ​។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​ប្រកាស​នេះ​បាន​បន្ថែមថា នាយកដ្ឋាន​ពន្ធដារ​បែង​ចែក​បំណុល​ពន្ធ​ជា​ពីរ​ប្រភេទ​គឺ​បំណុល​ដែល​អាច​ប្រមូលបាន​ដោយ​ការអនុវត្ត​វិធានការ​ប្រមូល និង​បំណុល​ដែល​មិនអាច​ប្រមូលបាន​ពីព្រោះ​អ្នក​បង់ពន្ធ​មិនមាន​លទ្ធភាព​បង់​។ ទាំងនេះ​ត្រូវបាន​កំណត់ថា​ជា​បំណុល​ពន្ធ​មិន​ប្រមូល​។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​ប្រកាស​បាន​បន្ថែមថា​៖« បំណុល​ពន្ធ​មិនអាច​ត្រូវបាន​ចាត់ជា​បំណុល​ពន្ធ​ដែល​មិន​ប្រមូល​បានទេ​រហូត​ទាល់តែ​បំណុល​ពន្ធ​មាន​អាយុ​លើសពី ១០ ឆ្នាំ​ឬ​ប្រសិនបើ​អ្នក​ជាប់ពន្ធ​មាន​ពិការភាព​ឬ​គ្មាន​ទ្រព្យសម្បត្តិ​ដើម្បី​សងបំណុល​ពន្ធ​ត្រូវបាន​ប្រកាស​ក្ស័យធន​ដោយ​សេចក្តីប្រកាស​របស់​តុលាការ​ឬ​ត្រូវបាន​រង​ផលប៉ះពាល់​ដោយ​គ្រោះមហន្តរាយ​មួយ​ដែល​ប្រកាស​ដោយ​អាជ្ញាធរ អាស្រ័យទៅលើ​ការវាយតម្លៃ​នៃ​ទំហំ​ខូចខាត​និង​កត្តា​កំណត់​ផ្សេងទៀត​»​។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​យោងតាម​ប្រកាស​ណែនាំ​នេះ «​រាល់​វិធានការណ៍​និង​នីតិវិធី​ពាក់ព័ន្ធ​ក្នុងការ​ប្រកាស​អំពី​ការប្រមូល​ពន្ធ​មិនបាន​ប្រមូល​នឹងត្រូវ​បានកំណត់​ដោយ​អគ្គនាយកដ្ឋាន​ពន្ធដារ​»៕ ប្រភព៖ Khmer Times

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អត្ថបទទាក់ទង