សារព័ត៌មានមហាខ្មែរ

Advertising

Advertising

For all advertising enquiries, please contact a member of our Advertising Team.

Sambo Monileak, Marketing Manager

Tel: 012 927 732/ 069 522 333

អាសយដ្ឋាន៖ ផ្ទះលេខ៖១១១ ក្រុមទី០៦ ភូមិវត្តបូព៌ សង្កាត់សាលាកំរើក ក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប

Address: House#111, group 06, Watbo Villages, Sangkat Salakamreuk, Siem Reap city, Siem Reap province.  Email: info@mahakhmer.com