សារព័ត៌មានមហាខ្មែរ
Browsing Category

សុខភាពនិងសម្រស់

តិចអត់ដឹង ? ប្រ ដា .ប់ ភេ .ទ បុ រ ស ព ណ៌ អ្វី ដែ ល ម នុ ស្ស .ស្រី ចូ ល ចិ ត្ត ខ្លាំ ង បំ ផុ ត

ព ណ៌ ស ម្បុរ អា អូ ន តូ ច អា ច ប្រែ ប្រួ ល ដូច នឹង ទ្វា .រ .មា ស ស្ត្រី ដែរ។ ប៉ុ ន្តែ ស្ត្រី គ្រ ប់ រូប នឹង ស្រ ឡា ញ់ ពេ ញ ចិ ត្ត ព ណ៌ ស.ម្បូរ អា អូ ន តូ ច ខុ ស ៗគ្នា។ ដូ ច្នេះ តើ…
អានបន្ថែម...